gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2122760
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
5260
1057
10771
2054088
28024
18030
2122760

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-18 11:21

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về “Xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung Hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 – 2025”;

Ủy Ban nhân dân huyện Lạc Thủy xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung Hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025”, cụ thể như sau:

 1. MỤC TIÊU

Tăng cường giải pháp, tạo sự chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực hiện chính sách, pháp luật về Dân số của các địa phương, đơn vị nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong giai đoạn tới, phấn đấu đến năm 2025 đạt mức sinh thay thế, trung bình mỗi cặp vợ chồng có hai con theo Kế hoạch của tỉnh đề ra; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

 1. CÁC GIẢI PHÁP

         Trưởng các phòng, Trưởng các Ban, ngành, đoàn thể của huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tập trung thực hiện tốt một số giải pháp chủ yếu sau:

 1. a) Thường xuyên phổ biến, quán triệt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình đến cán bộ công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân; trong đó, quán triệt và thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo về công tác dân số, chú trọng đến các yêu cầu, nội dung, giải pháp thực hiện.
 2. b) Chỉ đạo tổ chức thực hiện việc xây dựng biện pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị giai đoạn 2021 - 2025. Cụ thể:

          - Rà soát, đưa nội dung thực hiện chính sách dân số (Điều 10 của Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12; Điều 4 của Nghị định số 104/2003/NĐ-CP) vào hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư thôn, xóm, tổ dân phố; vào nội quy, quy chế của các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Cần cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân, tập thể trong việc thực thi chính sách, pháp luật dân số.

          - 100% hương ước, quy ước của cộng đồng khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn huyện Lạc Thủy có nội dung triển khai xây dựng và thực hiện các biện pháp, hình thức thực hiện, đồng bộ với quy định của Đảng về vi phạm chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên.

          - Các biện pháp, hình thức thực hiện, xử lý nếu cá nhân, tập thể có cá nhân vi phạm chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên phải được cụ thể hóa, thể chế rõ ràng và tuân thủ các nguyên tắc sau:

+ Bảo đảm tự nguyện, dân chủ trên cơ sở thỏa thuận, thống nhất của cộng đồng dân cư, của cơ quan, tổ chức, đơn vị; phát huy đầy đủ quyền làm chủ của Nhân dân, của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; dựa trên nhu cầu tự quản của cộng đồng dân cư, của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Đảm bảo đánh giá đúng các trường hợp vi phạm chính sách dân số, căn cứ vào: Điều 10 của Pháp lệnh số 08/2008/UBTVQH12; Nghị định số 20/2010/NĐ-CP ngày 08/3/2010; Nghị định số 18/2011/NĐ-CP ngày 17/3/2011 của Chính phủ.

+ Không đặt ra các khoản phí, lệ phí, phạt tiền, phạt vật chất.

 1. c) Thực hiện nghiêm túc các nội dung, biện pháp, hình thức đã đề ra đối với các trường hợp vi phạm Chính sách dân số/sinh con thứ 3 trở lên, tạo sự công bằng xã hội và ảnh hưởng tích cực đến phong trào thực hiện chính sách Dân số - KHHGĐ trong nhân dân.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 1. Trung tâm Y tế huyện

          - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện của Ban Chỉ đạo công tác Dân số huyện Lạc Thủy và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả.

          - Hàng năm, thành lập Đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá liên ngành và báo cáo việc thực hiện Chỉ thị của các Phòng, Ban, ngành, địa phương; đề xuất, kiến nghị (nếu có) với Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện để đảm bảo việc thực hiện Chỉ thị đạt kết quả.

          - Kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm đối với trường hợp cán bộ, nhân viên y tế tiếp tay cho cán bộ, đảng viên khai báo không trung thực về tình trạng sức khỏe để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốn, tránh không bị xử lý do vi phạm chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

 1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai việc xây dựng và thực hiện biện pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

 1. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện

Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, triển khai việc xây dựng và thực hiện biện pháp để giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên trong nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn huyện.

 1. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội

Tiếp tục tuyên truyền, vận động sâu rộng đến toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các quy định về chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, có biện pháp can thiệp nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên; đồng thời, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, tham gia giám sát  việc thực hiện pháp luật về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình.

 1. Thủ trưởng các Phòng, Ban, ngành

Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ trong thực hiện chính sách dân số, đề cao tính tiên phong gương mẫu của mỗi đảng viên trong việc thực hiện mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, nuôi dạy con tốt; từ đó ảnh hưởng tích cực trong phong trào vận động toàn dân thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia  đình của Đảng và Nhà nước ta, góp phần đạt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

 1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc chính sách dân số. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn trực tiếp dành cho các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ mang thai, nam giới, VTN, TN, NCT.

- Có trách nhiệm tổ chức quán triệt và chỉ đạo xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện kế hoạch này; thường xuyên rà soát việc thực hiện Chính sách, pháp luật dân số tại cơ quan, địa phương mình; báo cáo kết quả về cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện (Trung tâm Y tế) để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 04/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về “Xây dựng biện pháp thực hiện để duy trì mỗi cặp vợ chồng sinh hai con trong nội dung Hương ước, quy ước của khu dân cư; nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021 - 2025” của Ủy ban nhân dân huyện. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

                                 Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

                                 Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 34

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNnganhangchs

 lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

thong bao so dien thoai duong day nong ban an toan giao thong

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015