gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2122716
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
5216
1057
10727
2054088
27980
18030
2122716

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-18 10:48

Thực hiện Kế hoạch số 7/KH-STTTT ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Sở Thông tin và Truyền Thông về Hành động thực hiện Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau.

  1. I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  2. Truyền thông nâng cao nhận thức về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, qua đó phát huy nguồn lực to lớn, tinh thần yêu nước của đồng bào ta ở nước ngoài hướng về quê hương, đất nước, nhận thức và hành động đúng đắn, phù hợp với lợi ích quốc gia – dân tộc; đồng thời thể hiện rõ hơn tình cảm và trách nhiệm của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo cho cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.
  3. Tổ chức tuyên truyền đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người Việt Nam ở nước ngoài tại cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức truyền thông phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện của từng địa phương.
  4. NỘI DUNG, PHƯƠNG THỨC TUYÊN TRUYỀN
  5. Nội dung tuyên truyền

- Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm trong việc thực hiện có hiệu quả chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào Việt nam ở nước ngoài;

- Tuyên truyền việc triển khai các biện pháp tổng thể chăm lo, hỗ trợ đồng bào, nhất là ở những địa bàn khó khăn để đồng bào có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, tuân thủ pháp luật và hội nhập thuận lợi vào xã hội;

- Thông tin việc phản bác các luận điệu sai trái, không đúng sự thật về tình hình của đất nước; khuyến khích và tạo điều kiện để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các chính sách liên quan đến người Việt Nam ở nước ngoài khi về nước làm việc, thường trú…;

- Tuyên truyền việc giữ gìn tiếng Việt, phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam; các phương thức tổ chức dạy và học tiếng Việt;

  1. Phương thức tuyên truyền

2.1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông. Trang Thông tin điện tử huyện.

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các nội dung liên quan thông qua các hình thức cổ động trực quan, lồng ghép tuyên truyền theo Kế hoạch tuyên truyền. Xây dựng các chương trình phát thanh, phát sóng trên hệ thống phát thanh FM.

- Xây dựng các chuyên mục về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới; sản xuất các tin bài, ảnh, phóng sự ký, trực tuyến media; multimedia (Emagazine, Infogaphic) đăng tải trên trang thông tin điện tử và hệ thống phát thanh FM.

2.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Thực hiện tuyên truyền theo nội dung tại mục 1 Phần II Trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông khác tại địa phương; thông tin trên bảng tin công cộng tại nơi đông người, tụ điểm sinh hoạt văn hóa, sinh hoạt cộng đồng của người dân; thông tin trên các bản tin, tài liệu không kinh doanh, các tài liệu tuyên truyền đặt tại điểm bưu điện - văn hóa xã; thông tin trên trang thông tin điện tử; tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền lưu động ở cơ sở; tuyên truyền, vận động thông qua hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở...

- Truyền thông qua các phần mềm/ứng dụng nhằm phổ biến thông tin, kiến thức pháp luật, chính sách về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới thông qua mạng viễn thông và mạng internet.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 34

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNnganhangchs

 lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

thong bao so dien thoai duong day nong ban an toan giao thong

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015