gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2122630
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
5130
1057
10641
2054088
27894
18030
2122630

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-18 09:45

Để tuyên truyền, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể, tổ chức hội các cấp, cộng đồng doanh nghiệp, Hợp tác xã trên địa bàn huyện, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước, vai trò, tác dụng của công tác thi đua, khen thưởng. Qua đó, khơi dậy tinh thần thi đua lao động sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn, lập nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Xây dựng các chuyên mục viết bài tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới đến đông đảo cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

          - Xây dựng các chuyên trang đăng tải các bài viết tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trên trang Thông tin điện tử của huyện.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua trào thi đua yêu nước gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong sạch, vững mạnh, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nông thôn mới đến tận các thôn, khu dân cư.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để triển khai sâu rộng về cuộc thi đến đông đảo mị tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện; xe thông tin lưu động về Thông báo số 01/TB-MTNATL, ngày 20/01/2022 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022 đến đông đảo cán bộ, Đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

          - Đăng tải Thông báo số 01/TB-MTNATL, ngày 20/01/2022 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022 trang Thông tin điện tử của huyện.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về Thông báo số 01/TB-MTNATL, ngày 20/01/2022 của Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm về Tổ chức Festival Mỹ thuật trẻ năm 2022 đến tận các thôn, khu dân cư.

(Có Thông báo cuộc thi gửi kèm)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Để tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 đến các cơ quan đơn vị và nhân dân trong toàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện

Tiếp tục tăng cường thời lượng, đổi mới cách tuyên truyền trên  hệ thống FM của huyện để cán bộ, công chức và mọi tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động dọc trục đường chính tới các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

 1. Trang thông tin điện tử huyện.

Đăng tải nội dung tuyên truyền, hướng dẫn phòng chống dịch Covid-19, cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh trên Trang Thông tin điện tử huyện.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

          Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống FM tới các thôn, khu dân cư để nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Cập nhật thường xuyên tình hình dịch bệnh để thông báo rộng rãi, tránh dư luận hoang mang trong nhân dân.

          Phối hợp với lực lượng tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về phòng chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, karaoke, trò chơi điện tử công cộng, dịch vụ bi-a trên địa bàn.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để tuyên truyền các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn đến đông đảo cán bộ, Đảng viên và nhân dân, đặc biệt là các công dân Trung Quốc đang làm việc trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của huyện về các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn theo Văn bản số 562/UBND-THNC ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn.

          - Đăng tải các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn theo văn bản số 562/UBND-THNC ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trên trang Thông tin điện tử huyện.

 1. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 khi xuất cảnh qua cửa khẩu Quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn theo văn bản số 562/UBND-THNC ngày 23/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn .

(Có văn bản số 562/UBND-THNC ngày 23/5/2022

của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn sao gửi đính kèm)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Văn bản số 629/STTTT-CNTT ngày 18/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình về việc triển khai công tác tuyên truyền việc cung cấp 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;

          Để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về triển khai thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyên đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình (sau đây gọi tắt là Đề án 06) (Sao gửi kèm). Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

 1. Trung Tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

Tuyên truyền trên hệ thống FM tới tất cả người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết và sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu hiện đang được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

 1. Trang thông tin điện tử huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Đặt banner trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện, cấp xã tuyên truyền tới tất cả người dân, doanh nghiệp trên địa bàn huyện biết và sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu hiện đang được cung cấp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

- Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh cơ sở tới tất cả người dân, doanh nghiệp trên địa bàn biết và sử dụng 25 dịch vụ công.

(Kèm theo thiết kế mẫu banner và đường dẫn liên kết hướng dẫn

người dân, doanh nghiệp truy cập, sử dụng 25 dịch vụ công thiết yếu thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để tham khảo)

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 34

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNnganhangchs

 lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

thong bao so dien thoai duong day nong ban an toan giao thong

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015