thong bao ve viec lua chon to chuc ban dau gia so 493 01

thong bao ve viec lua chon to chuc ban dau gia so 493 02