gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

2122677
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
5177
1057
10688
2054088
27941
18030
2122677

Your IP: 34.236.192.4
2022-08-18 10:16

Công an huyện Lạc Thuỷ và Bưu điện huyện vừa tổ chức ký kết chương trình phối hợp thực hiện thoả thuận hợp tác về việc tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

cong an voi buu dien huyen ky ket 01

Việc tiếp nhận hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích được thực hiện tại các điểm giao dịch giải quyết thủ tục hành chính của Công an Lạc Thuỷ với hình thức tự nguyện, theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân; trả kết quả đến địa chỉ theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân trên phạm vi toàn quốc. Hai bên đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp trên cơ sở tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của mỗi bên và phù hợp với quy định của pháp luật.

Việc phối hợp góp phần thực hiện cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chỉ số hài lòng của người dân. Tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Đảm bảo phát huy hiệu quả, tận hưởng mạng lưới bưu chính công cộng sẵn có, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ của các tổ chức, cá nhân, mang lại lợi ích chung, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội./.

Hà Chung

Trung tâm Văn hóa Thể thao và Truyền thông

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC);

Ủy ban nhân dân huyện ban hành kế hoạch kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:

 1. Mục đích, yêu cầu, phạm vi kiểm tra
 2. Mục đích

- Đôn đốc triển khai có hiệu quả hoạt động kiểm soát TTHC tại các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn (sau đây gọi tắt là các cơ quan, đơn vị);

- Nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, hạn chế còn tồn tại của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC để kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ngăn chặn, xử lý kịp thời các trường hợp tự đặt ra TTHC, hồ sơ, giấy tờ ngoài quy định của pháp luật, chậm trễ trong giải quyết TTHC, những hành vi gây khó khăn, phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC;

- Tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức; tiếp tục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong việc giải quyết TTHC;

- Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách TTHC trên địa bàn huyện.

 1. Yêu cầu

- Công tác kiểm tra phải được thực hiện nghiêm túc, kịp thời, khách quan, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật, đảm bảo các nội dung kiểm tra theo quy định.

- Đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan đến công tác kiểm tra, tránh trùng lặp, chồng chéo trong kiểm tra.

- Thông qua hoạt động kiểm tra, chất lượng, hiệu quả công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC trên địa bàn huyện được nâng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong quá trình thực hiện TTHC.

 1. Phạm vi kiểm tra

Tình hình, kết quả triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định tại Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 Chính phủ; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng Chính phủ; Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện.

 1. Nội dung, hình thức và cách thức kiểm tra
 2. Nội dung kiểm tra

- Công tác chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC và triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, UBND huyện về công tác kiểm soát TTHC.

- Việc thực hiện công bố, niêm yết công khai TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả, trên Trang thông tin điện tử các xã, thị trấn;

- Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức;

- Việc rà soát, đánh giá TTHC theo Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hàng năm;

- Việc kiểm tra, rà soát danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện; cấp xã.

- Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính theo quy định tại Nghị định số 20/2008/NĐ-CP; việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị;

- Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát TTHC (bao gồm cả truyền thông nội bộ thông qua các cuộc họp giao ban định kỳ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng); việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát TTHC.

 1. Hình thức và cách thức kiểm tra

- Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch thường xuyên hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

- Kiểm tra trực tiếp: Đoàn kiểm tra làm việc trực tiếp với các cơ quan, đơn vị được kiểm tra.

- Kiểm tra gián tiếp: Đoàn kiểm tra nghiên cứu báo cáo, văn bản, tài liệu của cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra.

III. Thành phần Đoàn kiểm tra, đối tượng kiểm tra và thời gian kiểm tra

 1. Thành phần Đoàn kiểm tra

Giao Văn phòng HĐND&UBND huyện tham mưu cho UBND huyện thành lập Đoàn kiểm tra gồm các thành phần sau:

- Lãnh đạo UBND huyện;

- Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện; đại diện các phòng có liên quan: Nội vụ, Tư pháp, Văn hóa và thông tin, Tài chính – Kế hoạch .... Tùy theo đối tượng, lĩnh vực kiểm tra, Trưởng Đoàn kiểm tra mời đại diện cơ quan có liên quan tham gia Đoàn kiểm tra theo quy định.

 1. Thành phần làm việc với Đoàn kiểm tra

Cấp huyện: Trưởng phòng, công chức đầu mối kiểm soát TTHC, công chức phụ trách giải quyết TTHC.

Cấp xã: Đại diện lãnh đạo UBND cấp xã; công chức đầu mối kiểm soát TTHC và cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết TTHC.

 1. Đối tượng kiểm tra

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện; UBND cấp xã trên địa bàn huyện.

 1. Thời gian tiến hành kiểm tra

Trong năm 2022 (Thời gian cụ thể do Đoàn kiểm tra thông báo)

 1. Kinh phí thực hiện

Kinh phí hoạt động của các thành viên Đoàn kiểm tra do cơ quan, đơn vị có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra chi trả.

 1. Tổ chức thực hiện
 2. Trách nhiệm của Văn phòng HĐND&UBND huyện

- Chủ động rà soát, lựa chọn các cơ quan, đơn vị được kiểm tra, tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị;

- Căn cứ điều kiện cụ thể và nội dung kiểm tra, tham mưu cho UBND huyện ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra và phân công nhiệm vụ các thành viên; Thông báo thời gian kiểm tra cụ thể đến các cơ quan, đơn vị được kiểm tra; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thực hiện tự kiểm tra.

- Tổ chức kiểm tra tại các cơ quan, đơn vị theo nội dung Kế hoạch và tổng hợp kết quả kiểm tra; báo cáo kết quả kiểm tra với Chủ tịch UBND huyện và thông báo kết luận kiểm tra cho các cơ quan, đơn vị có liên quan biết, thực hiện; tham mưu giúp UBND huyện chấn chỉnh những vấn đề tồn tại sau kiểm tra; kiến nghị xử lý đối với cơ quan, đơn vị, cá nhân có những vi phạm được phát hiện trong tiến hành kiểm tra.

 1. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

2.1. Các cơ quan chuyên môn có thành viên tham gia Đoàn kiểm tra

- Phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện trong việc cử thành phần tham dự Đoàn kiểm tra;

- Phối hợp kiểm tra nội dung liên quan đến chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành phụ trách; Tổng hợp xây dựng báo cáo theo nội dung yêu cầu của Trưởng đoàn kiểm tra.

2.2. Trách nhiệm của cơ quan, đơn vị được kiểm tra

- Phối hợp chặt chẽ với Đoàn kiểm tra trong quá trình thực hiện kiểm tra, gửi báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC theo Đề cương (gửi kèm theo Kế hoạch này) cho Đoàn kiểm tra về Văn phòng HĐND&UBND huyện bằng bản giấy và bản điện tử về Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. chậm nhất trước 05(năm) ngày làm việc kể từ ngày Đoàn kiểm tra đến làm việc (trừ trường hợp kiểm tra đột xuất).

- Cử đại diện lãnh đạo và cán bộ làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC phối hợp làm việc với Đoàn kiểm tra.

- Báo cáo trung thực, cung cấp kịp thời, đầy đủ, chính xác các thông tin, tài liệu liên quan đến nội dung kiểm tra và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác thông tin, tài liệu đã cung cấp.

- Tiếp thu và thực hiện các kiến nghị, yêu cầu, kết luận của Đoàn kiểm tra.

- Chậm nhất sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được kết luận kiểm tra, cơ quan, đơn vị được kiểm tra phải có báo cáo bằng văn bản đến cơ quan, người có thẩm quyền kiểm tra về tình hình, kết quả thực hiện các biện pháp nhằm khắc phục hạn chế, tồn tại và xử lý hành vi vi phạm được phát hiện trong quá trình kiểm tra.

2.3. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị không thuộc đối tượng kiểm tra

- Chủ động xây dựng kế hoạch và thực hiện tự kiểm tra tại đơn vị theo hướng dẫn, báo cáo kết quả về Văn phòng HĐND&UBND huyện theo Đề cương báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2022 (gửi kèm theo Kế hoạch này) để tổng hợp báo cáo UBND huyện.

- Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp cán bộ, công chức nhũng nhiễu, gây khó khăn cho cá nhân, tổ chức.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cộng tác viên: Xuân Đạt

 

 

 

 

 

 

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO

Tình hình thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC năm 2022

(Kèm theo Kế hoạch số             /KH-UBND ngày      /02/2022

của UBND huyện Lạc Thủy)

 

 1. KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 2. Công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC

* Đối với UBND cấp huyện

1.1. Việc ban hành các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính 

1.2. Tình hình tổ chức thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm: Việc ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các Kế hoạch có liên quan đến hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính; việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).

1.3. Công tác tổ chức, nhân sự thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính gồm:

- Việc bố trí lãnh đạo cơ quan, đơn vị phụ trách, chỉ đạo nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính.

- Việc thiết lập cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, chế độ cho cán bộ, công chức đầu mối làm nhiệm vụ, kiểm soát thủ tục hành chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).

- Việc tổ chức nhân sự được cử đến làm việc tại Bộ phận Một cửa các cấp để tiếp nhận, trả kết quả, giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

1.4. Tình hình bố trí và sử dụng kinh phí kiểm soát thủ tục hành chính; những vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện (nếu có).

* Đối với UBND cấp xã

- Việc tổ chức thực hiện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC của UBND tỉnh, UBND cấp huyện.

- Kiểm tra các nội dung theo mục 1.3, 1.4 (trừ các mục: 1.1, 1.2)

 1. Việc thực hiện công bố, công khai thủ tục hành chính

Việc thực hiện công khai thủ tục hành chính Kiểm tra tính đầy đủ, thường xuyên, rõ ràng, đúng địa chỉ, dễ tiếp cận, dễ khai thác, sử dụng trong việc công khai các thủ tục hành chính theo Quyết định công bố thủ tục hành chính của người có thẩm quyền tại cơ quan, đơn vị tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức theo quy định tại Điều 16 và Điều 17 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương III Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, cụ thể: Số TTHC được công khai theo quy định? Hình thức công khai?... Khó khăn, vướng mắc (nếu có)

 1. Việc giải quyết thủ tục hành chính

3.1. Việc giải quyết thủ tục hành chính dựa trên các văn bản quy phạm pháp luật có quy định thủ tục hành chính, Quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính, nội dung thủ tục hành chính được niêm yết tại nơi tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính và thông tin công khai trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính.

- Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC từ 01/01/2022 đến thời điểm kiểm tra (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến; dịch vụ bưu chính công ích), trong đó:

Số hồ sơ mới tiếp nhận; Số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua;

- Kết quả giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; theo dịch vụ công trực tuyến)

Số hồ sơ đã giải quyết (trong đó: số hồ sơ giải quyết đúng hạn; số hồ sơ giải quyết quá hạn); Số hồ sơ đang giải quyết, trong đó: số hồ sơ chưa đến hạn; số hồ sơ đã quá hạn; nguyên nhân.

- Việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử/Trang thông tin điện tử; Tình hình triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

3.2. Việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

3.3. Việc thực hiện trách nhiệm của cơ quan thực hiện thủ tục hành chính, cán bộ, công chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính theo các nội dung quy định tại Điều 18 và Điều 20 Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung.

 3.4. Những khó khăn, vướng mắc (nếu có)

 1. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính

4.1. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Chương V Nghị định số 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương V Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

4.2. Việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo các nội dung:

 1. a) Việc xây dựng, ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hàng năm và tổ chức, phối hợp triển khai kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của các tổ chức, cá nhân được kiểm tra.
 2. b) Tiến độ, kết quả rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh.
 3. c) Việc xử lý kết quả rà soát, đánh giá; tình hình, kết quả thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính đã được cấp có thẩm quyền thông qua hoặc phê duyệt.
 4. d) Khó khăn, vướng mắc (nếu có).
 5. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

- Kiểm tra việc công khai địa chỉ cơ quan, địa chỉ thư tín hoặc thư điện tử, số điện thoại chuyên dùng của cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận phản ánh, kiến nghị; Quá trình thực hiện việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

- Nêu rõ kết quả giải quyết phản ánh kiến nghị của công dân, tổ chức về TTHC; biện pháp đảm bảo nắm bắt, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện TTHC (nếu có).

 1. Công tác truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính

- Kế hoạch và quá trình triển khai thực hiện kế hoạch truyền thông về kiểm soát thủ tục hành chính (bao gồm cả truyền thông nội bộ và thông qua các phương tiện thông tin đại chúng).

- Công tác phối hợp truyền thông để quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về cải cách TTHC, Kiểm soát TTHC.

 1. Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính

Việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân được kiểm tra theo quy định tại Điều 35 Nghị định 63/2010/NĐ-CP đã được sửa đổi, bổ sung và Chương VIII, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện (nếu có).

 1. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN
 2. Về ưu điểm:

...............................................................................................................

 1. Về tồn tại, hạn chế, vướng mắc, khó khăn: Những khó khăn vướng mắc trong chính sách chỉ đạo, điều hành; trong thực hiện giải quyết thủ tục hành chính và trong tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

III. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ

Đề xuất nội dung cần đổi mới, cải tiến trong thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính, khắc phục những khó khăn, vướng mắc./.

Nơi nhận:

- Văn phòng HĐND&UBND

- Thành viên Đoàn Kiểm tra;

- …………

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

              (Ký tên, dấu)

Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020;

          Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc cải cách hành chính huyện Lạc Thủy năm 2020;

          Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình công bố triển khai phục vụ.

          - Tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

          - Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, dễ hiểu, bám sát với mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

          1. Tuyên truyền về các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và của tỉnh, huyện liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          2. Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của huyện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện.

          3. Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

          4. Hương dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thức, sử dụng.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

          1. Tuyên truyền, hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

          - Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Thủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

          - Sản phẩm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình cung cấp đầy đủ, kịp thời số lượng dịch vụ công trực tuyến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

          2. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện tử của cấp xã.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

          - Cơ quan chủ trì: Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện, xã.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

          - Sản phẩm: Chuyên mục, chuyên đề, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, đăng tải các tin, bài, ảnh có nội dung liên quan.

          3. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          - Thời gian thực hiện: Tháng 5, 6.

          - Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; hệ thống truyền thanh cấp xã.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.

          - Sản phẩm: Phóng sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, một số mô hình mẫu trong triển khai, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

          4. Treo băng rôn, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin tại trung tâm huyện, xã, trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 5, 6.

          - Cơ quan chủ  trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.

          - Sản phẩm: Tờ rơi, băng rôn, áp phích, bảng tin...

          5. Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện.

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 5, 6.

          - Cơ quan chủ trì: Bưu điện huyện.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử huyện

          - Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch.

          - Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện rà soát các thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 27/11/2020.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Bưu điện huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chỉ đạo Trang thông tin điện tử huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền liên quan đến nội dung kế hoạch. Đăng đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Trang thông tin điện tử.

3. Phòng Nội vụ

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch này.

- Lồng ghép các nội dung của kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch này.

- Đưa việc thực hiện kế hoạch vào chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Xây dựng chương trình, phóng sự nội dung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Treo băng rôn, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

5. Bưu điện huyện

- Chỉ đạo điểm bưu điện văn hóa xã tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn người dân và doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020.

- Chỉ đạo Trang thông tin điện tử xã, thị trấn xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyền truyền theo nội dung kế hoạch. Đăng thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Trang thông tin điện tử cấp xã.

- Phối hợp với các điểm Bưu điện văn hóa xã hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 về Ủy ban nhân dân huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 23/11/2020, đồng thời gửi File mềm theo địa chỉ Hòm thư điện tử công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 34

cong dich vu cong copy5

Tìm kiếm

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNnganhangchs

 lacthuyduongdaynong

 

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA