gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

616796
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1529
834
5508
560822
16503
21040
616796

Your IP: 54.161.40.41
2018-07-19 20:57

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 30/8/2017 về việc thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” với nội dung sau:

1. Về hoàn thiện thể chế liên quan đến chủ đề ngày pháp luật.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các chính sách về đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Về công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khoá XIV như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và 12 Nghị quyết được Quốc hội  khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của đơn vị, địa phương chú trọng những văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân như: Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Các nội dung, quy định mới ban hành;

- Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh, các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; các tác động, hiệu ứng của chính sách pháp luật đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp…

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà Nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Gắn tuyên truyền pháp luật với triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của TTCP ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh.

- Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; có các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Hình thức

- Tổ chức lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật” hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; “ngày tư vấn pháp luật”, “Tiết học pháp luật”…

-ng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; trang thông tin của Uỷ ban nhân dân huyện; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

- Tổ chức tuyên truyền các áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng với các khẩu hiệu như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp  luật”, “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”…

- Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

- Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khen thưởng gương người tốt, việc tốt, tập thể có thành tích trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

- Phê phán, đấu tranh với hành vi, vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

4. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao trào vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; đợt cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

* Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật:

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ hiến pháp và pháp luật.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

5. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6. Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp.

7. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

8. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp.

9. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới.

10. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm