gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

593527
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1183
690
3827
539822
14274
18607
593527

Your IP: 54.81.197.24
2018-06-22 09:30

Nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) và Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI). Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch số 67-KH/HU ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017, 2018, với nội dung sau:

1. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2017

  1. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

- Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thường binh Liệt sỹ cấp huyện.

- Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền thống, lịch sử và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm.

  1. Kỷ niệm100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và phát hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga.

1.3. Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 - 10/2017)

- Các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền lồng ghép nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào trong sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2018

2.1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền thống cách mạng và đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của địa phương trong Quý I năm 2018.

2.2. Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của Mác và Ăngghen (24/02/1848 – 24/02/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, giá trị ý nghĩa của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

2.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp các mạng của Đảng và của dân tộc.

2.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 – 02/02/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về thân thể, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

2.5. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 – 03/12/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; ưu tiên tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là nạn nhân tỏng quá trình tố tụng. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ ban hành Kế hoạch số 44/UBND-LĐTB&XH ngày 19/5/2017 về việc tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em huyện Lạc Thuỷ năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” với nội dung sau:

- Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

Thời gian: ½ ngày, dự kiến khai mạc 8h00 ngày 30/5/2017

Địa điểm: Nhà văn hoá trung tâm huyện

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em trong thời gian từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2017.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn

Tổ chức tập huấn về cơ chế phối hợp, cơ chế thông tin, báo cáo, giải trình, trách nhiệm, quyền hạn thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Luật trẻ em cho cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt của các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tổ chức tập huấn về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về các giải pháp tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tập huấn quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

- Hoạt động truyền thông

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Truyền thông về Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 và các chương trình, kế hoạch có liên quan.

Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; về trách  nhiệm phát hiện thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các cơ quan, địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Phổ biến các khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, vidieo clip, tài liệu, áp phích, băng rôn… về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Vận động xã hội cùng các tổ chức liên qua hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị  bạo lực, xâm hại, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục.

Thăm tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh

Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão.

Tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại các xã, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, phát hiện, tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động vận động xã hội.

Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp để xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình trường, lớp học, nhà ở bán trú, cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học.

Hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực, xâm hại; đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tặng quà, tảo học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trỡ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh; vận động tổ chức, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông:

1. Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 - Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

2. Thực hiện Luật trẻ em để bảo vệ con em chúng ta.

3. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại.

4. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

5. Hãy gọi 18001567 để lên tiếng tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

6. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

7. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện đã có nhiều cố gắng trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy rừng được triển khai một cách đồng bộ. Các cấp chính quyền địa phương, các đơn vị chủ rừng đã chủ động thực hiện phương án quản lý, bảo vệ rừng.

Chương trình quản lý bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng là nhằm đề ra những biện pháp tăng cường vai trò, trách nhiệm của các cấp, các ngành gắn với những chính sách, chương trình hành động để nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và hiệu quả trong hoạt động bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng là một trong những giải pháp quan trọng và cần thiết để thực hiện mục tiêu duy trì sự ổn định tỷ lệ che phủ, bảo vệ môi trường, còn là nhiệm vụ cụ thể, thiết thực góp phần thực hiện “Chương trình giảm thiểu ô nhiễm môi trường”.

Cần tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về an toàn phòng cháy, chữa cháy rừng trong cộng đồng dân cư nơi có rừng, đặc biệt là những địa phương thường để xảy ra cháy rừng, cây phân tán. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng. Với những nội dung cụ thể như sau:

- Đối với chủ rừng là hộ gia đình hoặc cá nhân có trách nhiệm thực hiện các biện pháp bảo vệ, phòng cháy và chữa cháy rừng theo quy định của pháp luật dưới sự hướng dẫn của cơ quan Kiểm lâm, cấp uỷ, chính quyền địa phương và các cơ quan có liên quan.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt phương án, kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt trên những diện tích rừng non mới trồng, rừng trồng các loại cây dễ cháy, các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. Bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy rừng và thường xuyên kiểm tra rừng nhất là những ngày nghỉ, ngày lễ và thời gian nắng nóng cao điểm tại các trạm bảo vệ rừng để tuần tra, phát hiện và dập tắt kịp thời khi có cháy rừng xảy ra.

- Đối với các xã, thị trấn: Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, nhân dân về công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng. Tập trung mọi nguồn lực, phương tiện, dụng cụ… để thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Đối với Hạt Kiểm lâm phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuần tra, truy quét các điểm nóng về phá rừng, khai thác, mua, bán, cất giữ, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn huyện, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp người dân hiểu rõ, tự giác thực hiện quyền lợi, trách nhiệm giữ gìn, phát triển rừng; thông tin về các hoạt động gây nguy cơ cháy rừng cao như: Đốt đồng ruộng, nương rẫy vào mùa hanh khô, tổ chức thăm quan, lễ hội tại các khu vực có rừng và gần rừng không đảm bảo quy định, đồng thời hướng dẫn bà con các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Khuyễn khích nhân dân phát hiện, tố cáo, ngăn chặn các hành vi khai thác, phá rừng trái phép, lấn chiếm gây thiệt hại đất rừng. Đặc biệt cần biểu dương, khen thưởng kịp thời các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

- Động viên người dân tham gia xây dựng đề xuất sáng kiến giữ gìn và phát triển rừng, vận động người dân chung tay xây dựng phong trào quần chúng tham gia bảo vệ rừng, góp phần xã hội hoá công tác bảo vệ và phòng cháy, chữa cháy rừng; chú trọng phát huy vai trò của thôn, xóm, khu dân cư, chủ rừng trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Khẩu hiệu tuyên truyền:

1. Phòng cháy và chữa cháy là trách nhiệm, nghĩa vụ của mỗi cơ quan, tổ chức, hộ gia đình và cá nhân.

2. Chủ động phòng cháy tốt, sẵn sàng chữa cháy kịp thời, có hiệu quả.

3. Mỗi người dân là một chiến sỹ trên mặt trận phòng, chống giập lửa. Quyết tâm phòng cháy tốt, chữa cháy giỏi.

 

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm góp phần hỗ trợ đời sống của người cao tuổi không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ngành và cộng đồng xã hội, chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong gia đình và xã hội;

Ngày 27 tháng 4 năm 2017 Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ ban hành kế hoạch số 36/KH - UBND về Tháng hành động vì người cao tuổi trên địa bàn huyện năm 2017 với chủ đề “Chung sức vì người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với nội dung sau:

1. Tuyên truyền về các văn bản, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về người cao tuổi; ý nghĩa và các hoạt động “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam”; vai trò, vị trí của người cao tuổi.

2. Tuyên truyền vận động các cơ quan, tổ chức doanh nghiệp, cá nhân  trong và ngoài huyện ủng hộ nguồn lực để giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa được cải thiện đời sống.

3. Xây dựng Kế hoạch phát động đợt cao điểm vận động Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2017 trên địa bàn huyện.

4. Tổ chức các buổi khám, tư vấn sức khoẻ , cấp phát thuốc miễn phí cho người cao tuổi nghèo, quan tâm người cao tuổi khó khăn ở vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số. Tiếp tục tổ chức thực hiện Chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi”.

5. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao; phát triển các loại hình CLB người cao tuổi, triển khai kế hoạch xây dựng và phát triển câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo Đề án được Thủ tướng chính phủ phê duyệt.

6. Thời gian thực hiện

6.1. Từ tháng 4- 6/2017.

Triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 từ huyện đến cơ sở.

Lập danh sách người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần giúp đỡ. Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi năm 2017.

Triển khai vận động các nguồn lực thực hiện chương trình.

6.2. Từ tháng 7 – 9/2017

 Tập trung tuyên truyền về Tháng hành động vì người cao tuổi;

Tiếp tục vận động, hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa;

Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ, tư vấn các bệnh thường gặp ở người cao tuổi, cấp thuốc miễn phí.

Xây dựng kế hoạch phát động Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 gắn với kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10.

6.3. Từ tháng 10 - 12/2017

Đẩy mạnh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động vì người cao tuổi;

Tổ chức thực hiện Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017 và kỷ niệm ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10;

Triển khai các hoạt động vì người cao tuổi; Thăm hỏi, động viên tặng quà người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; khám; tư vấn sức khoẻ; giao lưu văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…..;

 Biểu dương những tập thể, cá nhân, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có những đóng góp tích cực chăm sóc, trợ giúp người cao tuổi.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

1. Ngày Nước thế giới:

Ngày Nước thế giới được chọn là ngày 22/3 hàng năm. Năm 2017 “Ngày Nước thế giới” có chủ đề là “Nước thải” hướng đến tuyên truyền, vấn động và năng cao nhận thức của cả xã hội về giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước, tái sử dụng nước, bảo vệ tài nguyên nước, khai thác, sử dụng tài nguyên nước một cách tiết kiệm và hiệu quả.

Một số thông điệp của Ngày nước thế giới năm 2017 là:

- Tiết kiệm và tài sử dụng nước thải để tránh lãng phí, cải thiện nguồn nước cho các sinh vật sống.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải để biến thành tài nguyên.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải đô thị để tưới, làm sạch đô thị và cho các không gian xanh.

- Xử lý an toàn, tái sử dụng nước thải nông nghiệp nhằm bảo vệ sức khỏe người nông dân, người tiêu dùng và thúc đẩy an ninh lương thực.

- Sử dụng hiệu quả và giảm ô nhiễm nguồn nước là tiền đề phát triển bền vững tài nguyên nước, năng lượng và lương thực.

- Hãy tắt vòi nước, ngừng xả rác, dầu mỡ và hóa chất vào hệ thống nước thải sinh hoạt.

- Hãy thu gom và xử lý nước thải sinh hoạt để tưới cây, rửa xe.

2. Ngày Khí tượng thế giới:

Ngày 23/3 hàng năm được chọn là Ngày Khí tượng thế giới, chủ đề Ngày khí tượng năm 2017 là “Hiểu biết về mây”, chủ đề nhấn mạnh tầm quan trọng của mây trong chu trình vòng tuần hoàn nước, điều tiết hệ thống khí hậu và truyền tải thông điệp về sự cần thiết của việc tăng cường đầu tư nghiên cứu, phổ biến thông tin, kiến thức và nâng cao hiểu biết về mây, góp phần nâng cao hiệu quả công tác cảnh báo, dự báo khí hậu, thời tiết, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hoạt động khí tượng thủy văn, dịch vụ khí hậu của ngành khí tượng thủy văn trong các hoạt động kinh tế - xã hội, tránh và giảm nhẹ thiên tai./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm