gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

534371
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
931
647
3730
480569
16110
20952
534371

Your IP: 54.224.148.23
2018-03-22 23:33

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức của các cấp uỷ đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vị trí, vai trò và tác dụng của công tác thông tin cơ sở; thông qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của tổ chức, cá nhân để làm tốt công tác thông tin ơ sở, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Ngày 30 tháng 5 năm 2017 Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã xây dựng kế hoạch Số 65-KH/HU về việc tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 05/9/2016 của Ban Bí thư (khoá XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”, với nội dung sau:

1. Tuyên truyền, làm rõ vị trí, vai trò và những kết quả đạt được, những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở thời gian qua; chỉ rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm, trong đó cần tập trung làm rõ:

- Vị trí, vai trò và tác dùng của công tác thông tin cơ sở đối với việc tuyên truyền,phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đối với việc tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở cũng như việc cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết tới người dân trên địa bàn xã, thị trấn.

- Những hạn chế, bất cập chủ yếu trong công tác thông tin cơ sở hiện nay, như: nội dung thông tin còn đơn điệu, ít thiết thực, chưa được phổ cập rộng rãi tới người dân; phương thức truyền thông chủ yếu vẫn theo cách làm truyền thống, chưa theo kịp với xu hướng của công nghệ thông tin và đáp ứng yêu cầu phát triển trong tình hình mới.

- Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, bất cập trong công tác thông tin cơ sở là do chưa phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác này; cấp uỷ, chính quyền các cấp nhận thức chưa đầy đủ về phạm vi, ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của công tác thông tin cơ sở; sự phối hợp chỉ đạo của các cấp, các ngành còn thiếu chặt chẽ và thống nhất về phương thức truyền thông, lựa chọn thông tin.

2. Tuyên truyền, quán triệt sâu sắc quan điểm, nhiệm vụ và giải pháp nâng cao chất lương, hiệu quả công tác thông tin trong tình hình mới được nêu trong Chỉ thị số 07-CT/TW, trong đó tập trung tuyên truyền, giải thích rõ:

- Quan điểm của Đảng: Công tác thông tin cơ sở là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở.

- Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới:

+ Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kết hợp chặt chẽ các phương tiện truyền thông hiện đại với cơ sở vật chất kỹ thuật, thiết chế văn hoá – thông tin ở cơ sở hiện có và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới để làm tốt công tác thông tin cơ sở; đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời những thông tin, kiến thức cần thiết cho cuộc sống, lao động, sản xuất, kinh doanh của người dân ở địa bàn xã, thị trấn; đồng thời chủ động đấu tranh phản bác những thông tin xấu, độc hại, góp phần củng cố sự đoàn kết, đồng thuận ở cơ sở và từ cơ sở.

+ Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại về viễn thông, truyền thông đa phương tiện; đồng thời chú trọng tăng cường công tác tuyên truyền miệng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.

+ Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác thông tin cơ sở lồng ghép vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới và các chương trình mục tiêu, dự án phát triển kinh tế - xã hội của các bộ, ngành, địa phương để khai thác, sử dụng có hiệu quả, tránh chồng chéo, lãng phí.

+ Tập trung rà soát, củng cố, tổ chức lại các thiết chế văn hoá – thông tin cơ sở hiện có (Đài truyền thanh xã, thị trấn, xe tuyên truyền lưu động huyện, điểm bưu điện – văn hoá xã, tủ sách pháp luật, nhà văn hoá, trung tâm học tập cộng đồng,…) để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ và phù hợp với thực tế của địa phương, cơ sở trong tình hình mới.

3. Tuyên truyền, chỉ rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, nhất là các ngành trong khối tư tưởng – văn hoá…; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ đảng, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đoạ công tác thông tin cơ sở; đồng thời, chú trọng tuyên truyền phát hiện, nhân rộng những điện rhinhf, nhân tổ mới, những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo trong triển khai thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền ở cơ sở; đấu tranh, phế phán những biểu hiện tiêu cực, bưng bít thông tin hoặc thông tin không chính xác, gây cản trở việc triển khai thực hiện công tác thông tincow sở cũng như việc thực hiện quyền được thông tin và tiếp cận thông tin của công dân.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Để kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 diễn ra an toàn, nghiêm túc, tiếp tục bảo đảm gọn nhẹ, thiết thực hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh tham gia kỳ thi, Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ đề nghị:

          1. Các cấp uỷ đảng, chính quyền cơ sở, đặc biệt là các địa phương có trường THPT đứng chân trên địa bàn làm tốt công tác tuyên truyền, nắm bắt tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là của các bậc phụ huynh và học sinh; chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, các phương án đảm bảo an ninh trật tự, chăm lo sức khoẻ cho thí sinh.

          2. Các ngành trong khối Tư tưởng - Văn hoá tăng cường công tác tuyên truyền nhằm thông tin kịp thời, đầy đủ về mục đích, ý nghĩa và những nội dung cơ bản của kỳ thi, nhất là những điểm mới nhằm nâng cao nhận thức cho các cấp uỷ đảng, chính quyền, giáo viên, phụ huynh và học sinh để không xẩy ra các hiện tượng tiêu cực hoặc sai sót trong quá trình tổ chức thực hiện kỳ thi.

          3. Các trường Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt quy chế thi cho cán bộ, giáo viên và học sinh; phối hợp chuẩn bị các điều kiện, tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017 theo tinh thần đổi mới, đảm bảo trung thực, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

 Nhằm quán triệt, triển khai các nội dung trong Quy định số 65-QĐ/TW, giúp các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ huyện nắm vững những nội dung cơ bản của Quy định số 65-QĐ/TW.

Bảo đảm thông tin được cung cấp chính xác, kịp thời, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về công tác phòng, chống tham nhũng. Huyện uỷ Lạc Thuỷ đã ban hành kế hoạch số 64-KH/HU ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW, ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng với nội dung sau:

1. Nội dung thông tin cung cấp

- Quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

- Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kết quả xử lý vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng.

- Các thông tin thuộc diện phải công khai theo quy định của Luật phòng, chống tham nhũng.

2. Những thông tin không cung cấp

- Thông tin thuộc danh mục bí mật của Nhà nước, bí mật theo nguyên tắc và quy định của Đảng, bí mật cá nhân và bí mật khác theo quy định của pháp luật.

- Thông tin nếu cung cấp sẽ gây nguy hại đến lợi ích của Nhà nước, ảnh hưởng xấu đến quốc phòng, an ninh quốc gia, quan hệ đối ngoại và trật tự, an toàn xã hội; gây nguy hiểm đến tính mạng, cuộc sống hoặc tài sản của người khác.

- Thông tin về các vụ án đang được điều tra hoặc chưa xét xử, các vụ án đang rong quá trình thanh tra, kiểm tra, kiểm toán chưa có két luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan cung cấp thông tin

- Ban Thường vụ Huyện uỷ chỉ đạo, cung cấp thông tin phục vụ tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng về phòng, chống tham nhũng và thông tin về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng.

- Uỷ ban kiểm tra Huyện uỷ cung cấp thông tin về kết quả các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi nội dung kiểm tra, giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo chứng năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

- Công an huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Toà án nhân dân huyện, Thanh tra huyện phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ cung cấp thông tin kết quả xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng phức tạp, được dư luận quan tâm; kết quả xử lý các vụ việc, vụ án liên quan đến cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Huyện uỷ quản lý; các vụ việc, vụ án do cơ quan thụ lý giải quyết.

- Văn phòng HĐND và UBND huyện cung cấp thông tin, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thông tin về tình hình, kết quả công tác phòng, chống tham nhũng của các cơ quan thuộc Uỷ ban nhân dân huyện.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm cung cấp thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của các cấp uỷ đảng về phòng, chống tham nhũng trong phạm vi địa phương, cơ quan, đơn vị; cung cấp thông tin về kết quả các vụ việc, đối tượng thuộc phạm vi kiểm tra giám sát của Đảng về phòng, chống tham nhũng theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Phương thức cung cấp thông tin

- Cung cấp thông tin thông qua hội nghị giao ban, hội nghị báo cáo viên thường kỳ hoặc đột xuất.

- Tổ chức họp báo hoặc trực tiếp trả lời báo chí thông qua người phát ngôn, người được uỷ quyền phát ngôn.

- Cung cấp thông tin qua các cuộc họp chính thức của cơ quan; niêm yết tại trụ sở làm việc của cơ quan; thông báo bằng văn bản tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân liên quan; đưa lên trang thông tin điện tử huyện.

- Trả lời bằng văn bản đối với các yêu cầu cung cấp thong tin của cơ quan báo chí, tổ chức, cá nhân theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Báo chí. Trường hợp không cung cấp hoặc chưa cung cấp được, phải trả lời bằng văn bản cho cơ quan, tổ chức yêu cầu biết và nêu rõ lý do. Trường hợp đã công khai thông tin, phải hướng dẫn địa chỉ hoặc nguồn để tiếp cận thông tin đó.

5. Phổ biến, quán triệt Quy định số 65-QĐ/TW

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Quy định số 65-QĐ/TW tới cán bộ, đảng viên.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm giáo dục chính trị tư tưởng, lịch sử, truyền thống, lòng tự hào, tự tôn dân tộc và đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; góp phần củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân đối với Đảng và sự nghiệp đổi mới đất nước.

Thông qua các hoạt động kỷ niệm tạo không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Các hoạt động kỷ niệm cần tổ chức trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị (khoá X) và Kết luận số 88-KL/TW, ngày 18/02/2014 của Bộ Chính trị (khoá XI). Huyện uỷ đã ban hành kế hoạch số 67-KH/HU ngày 30 tháng 5 năm 2017 về việc tổ chức kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2017, 2018, với nội dung sau:

1. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2017

  1. Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017)

- Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức các hoạt động kỷ niệm thiết thực, đẩy mạnh công tác chăm sóc, đền ơn đáp nghĩa đối với người có công và thân nhân liệt sĩ; tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thường binh Liệt sỹ cấp huyện.

- Căn cứ Kế hoạch số 16/KH-UBND ngày 06/3/2017 của UBND huyện về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), các cấp uỷ đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm như: gặp mặt, thăm hỏi thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công với cách mạng; tổ chức hội nghị biểu dương những điển hình tiên tiến trong thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền thống, lịch sử và đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thương binh, liệt sỹ.

- Các chi, đảng bộ trực thuộc, Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá, thể thao, Đài Truyền thanh - Truyền hình, Trang thông tin điện tử huyện và đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từ huyện đến cơ sở tập trung tuyên truyền sâu rộng về các hoạt động kỷ niệm.

  1. Kỷ niệm100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (07/11/1917 - 07/11/2017)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga do Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn và phát hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giá trị và ý nghĩa của Cách mạng Tháng Mười Nga.

1.3. Kỷ niệm 70 năm ra đời tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh (10/1947 - 10/2017)

- Các chi, đảng bộ, các cơ quan, đơn vị tuyên truyền lồng ghép nội dung tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” vào trong sinh hoạt chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền giá trị, ý nghĩa tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”; “tự chuyển hoá” trong nội bộ” và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

2. Một số ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng năm 2018

2.1. Kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân - 1968

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở tổ chức các hoạt động kỷ niệm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, giáo dục truyền thống cách mạng và đẩy mạnh tuyên truyền về ý nghĩa lịch sử của cuộc Tổng tiến công nổi dậy xuân Mậu Thân gắn với các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, của địa phương trong Quý I năm 2018.

2.2. Kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” của Mác và Ăngghen (24/02/1848 – 24/02/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng theo Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 170 năm ra đời tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản” do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn và phát hành; đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung, giá trị ý nghĩa của tác phẩm “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản”.

2.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về cuộc đời hoạt động cách mạng và những cống hiến to lớn của Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng đối với sự nghiệp các mạng của Đảng và của dân tộc.

2.4. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Đức Cảnh (02/02/1908 – 02/02/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về thân thể, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Nguyễn Đức Cảnh đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

2.5. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Ngô Gia Tự (03/12/1908 – 03/12/2018)

- Tuỳ vào điều kiện cụ thể, các chi, đảng bộ trực thuộc, các cơ quan, đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuyên truyền về thân thế, sự nghiệp và những đóng góp của đồng chí Ngô Gia Tự đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm thực hiện có hiệu quả các quy định của Luật trẻ em về bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em, đặc biệt là quy định về bảo vệ trẻ em; đồng thời nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền hỗ trợ, can thiệp, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; ưu tiên tiếp nhận, xử lý kịp thời tin báo, tố giác về bạo lực, xâm hại trẻ em, bảo vệ trẻ em là nạn nhân tỏng quá trình tố tụng. Thúc đẩy việc phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và trẻ em về bảo vệ trẻ em; kỹ năng phòng ngừa, xử lý các vụ việc bạo lực, xâm hại trẻ em; phát hiện, lên tiếng tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

Uỷ ban nhân dân huyện Lạc Thuỷ ban hành Kế hoạch số 44/UBND-LĐTB&XH ngày 19/5/2017 về việc tổ chức triển khai Tháng hành động vì trẻ em huyện Lạc Thuỷ năm 2017 với chủ đề “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em” với nội dung sau:

- Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017

Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2017.

Thời gian: ½ ngày, dự kiến khai mạc 8h00 ngày 30/5/2017

Địa điểm: Nhà văn hoá trung tâm huyện

Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em trong thời gian từ ngày 01/6 đến ngày 30/6/2017.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn

Tổ chức tập huấn về cơ chế phối hợp, cơ chế thông tin, báo cáo, giải trình, trách nhiệm, quyền hạn thực hiện của các cơ quan, tổ chức, cá nhân được quy định tại Luật trẻ em cho cán bộ, công chức, viên chức chủ chốt của các ngành, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

Tổ chức tập huấn về tăng cường công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

Tổ chức hội nghị, hội thảo, diễn đàn về các giải pháp tăng cường phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; tập huấn quy trình hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị xâm hại.

- Hoạt động truyền thông

Tổ chức các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi người dân về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc trẻ em. Truyền thông về Luật trẻ em và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trẻ em; Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2016 – 2020 và các chương trình, kế hoạch có liên quan.

Tổ chức các hoạt động truyền thông tại cộng đồng cho gia đình, nhà trường, trẻ em về mối nguy hiểm và hậu quả của các yếu tố, hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; về trách  nhiệm phát hiện thông tin, thông báo, tố giác hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; các cơ quan, địa chỉ có trách nhiệm tiếp nhận thông tin vụ việc và hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị bạo lực, xâm hại.

Phổ biến các khẩu hiệu, thông điệp, phóng sự, vidieo clip, tài liệu, áp phích, băng rôn… về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Hỗ trợ, chăm sóc trẻ em bị bạo lực, xâm hại

Vận động xã hội cùng các tổ chức liên qua hỗ trợ, can thiệp, chăm sóc các trường hợp trẻ em là nạn nhân của bạo lực, xâm hại và trẻ em có nguy cơ bị  bạo lực, xâm hại, đặc biệt trẻ em bị xâm hại tình dục.

Thăm tặng quà, trao học bổng, đỡ đầu, trợ giúp trẻ em bị bạo lực, xâm hại, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Hoạt động kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh

Kiểm tra, rà soát, phát hiện kịp thời các khu vực thường xảy ra tai nạn đuối nước hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước để có biện pháp chủ động phòng ngừa bảo đảm an toàn cho trẻ em trong dịp hè, mùa mưa bão.

Tổ chức việc bàn giao, tiếp nhận và quản lý trẻ em về sinh hoạt hè tại các xã, thị trấn, cộng đồng dân cư; tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí; tổ chức các lớp dạy bơi, trang bị các kỹ năng an toàn trong môi trường nước, an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng cứu hộ và sơ cứu trẻ em bị tai nạn, thương tích để trẻ em có kỳ nghỉ hè an toàn, lành mạnh.

Tổ chức các hoạt động câu lạc bộ, đội, nhóm của trẻ em; các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện tại địa phương để trẻ em học các kỹ năng an toàn cá nhân, tự bảo vệ mình trước các nguy cơ bị bạo lực, xâm hại, phát hiện, tố cáo các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động vận động xã hội.

Vận động, kêu gọi các tổ chức, cá nhân ủng hộ nguồn lực cho Quỹ bảo trợ trẻ em các cấp để xây dựng các công trình phúc lợi, các công trình trường, lớp học, nhà ở bán trú, cơ sở vật chất, thiết bị vui chơi giải trí, sân chơi cho trẻ em tại cộng đồng, trường học.

Hỗ trợ phẫu thuật, chỉnh hình, phục hồi chức năng, tư vấn tâm lý cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em chịu ảnh hưởng bởi bạo lực, xâm hại; đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tặng quà, tảo học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt; hỗ trỡ phẫu thuật, chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật, trẻ em bị tim bẩm sinh; vận động tổ chức, cá nhân đỡ đầu, giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông:

1. Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 - Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

2. Thực hiện Luật trẻ em để bảo vệ con em chúng ta.

3. Chúng ta hãy cùng nhau xây dựng môi trường an toàn để trẻ em không bị bạo lực, xâm hại.

4. Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

5. Hãy gọi 18001567 để lên tiếng tố cáo mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

6. Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

7. Mùa hè an toàn, lành mạnh cho mọi trẻ em.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm