gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

593525
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1181
690
3825
539822
14272
18607
593525

Your IP: 54.81.197.24
2018-06-22 09:29

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, gắn với công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật. Phát huy tính tích cực, tự giác trong học tập và tìm hiểu pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân đối với các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 30/8/2017 về việc thực hiện Ngày Pháp luật năm 2017 với chủ đề “Tiếp tục hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đổi mới sáng tạo; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn để đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp” với nội dung sau:

1. Về hoàn thiện thể chế liên quan đến chủ đề ngày pháp luật.

Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền các chính sách về đầu tư, kinh doanh, đất đai, tài nguyên, môi trường, xây dựng…; các chính sách tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Về công tác tổ chức thi hành pháp luật

- Tập trung tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội  khoá XIV như: Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; Luật quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Luật trách nhiệm bồi thường Nhà nước (sửa đổi); Luật Trợ giúp pháp lý (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự và 12 Nghị quyết được Quốc hội  khoá XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3.

- Tiếp tục quán triệt, triển khai, tuyên truyền, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của đơn vị, địa phương chú trọng những văn bản liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân như: Bộ luật dân sự; Bộ luật hình sự; Luật Tố tụng hành chính; Luật Đất đai; Luật Hôn nhân và gia đình; Vệ sinh an toàn thực phẩm; Các nội dung, quy định mới ban hành;

- Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Pháp lệnh, các văn bản mới liên quan đến chính sách hỗ trợ khởi nghiệp hoặc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; các tác động, hiệu ứng của chính sách pháp luật đến quyền lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp…

- Thông tin về hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý Nhà Nước tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Gắn tuyên truyền pháp luật với triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của TTCP ban hành quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh.

- Tăng cường theo dõi thi hành pháp luật, các vấn đề pháp lý phát sinh trong bối cảnh hội nhập quốc tế; các vấn đề dư luận quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; có các giải pháp để tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

3. Hình thức

- Tổ chức lễ hưởng ứng “Ngày Pháp luật” hoặc lồng ghép hưởng ứng thông qua hội nghị, hội thảo, tọa đàm, qua hoạt động chính trị, chuyên môn phù hợp với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Lồng ghép trong triển khai hoạt động xây dựng, thi hành, bảo vệ pháp luật; tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức đối thoại chính sách pháp luật; xây dựng, phát hiện, nhân rộng mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả; tổ chức các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng để nâng cao năng lực xây dựng, thi hành thể chế, chính sách cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; “ngày tư vấn pháp luật”, “Tiết học pháp luật”…

-ng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì các chuyên trang, chuyên mục pháp luật trên Đài Truyền thanh - Truyền hình huyện; trang thông tin của Uỷ ban nhân dân huyện; hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở.

- Tổ chức tuyên truyền các áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ, phướn trên đường phố chính, khu trung tâm, trụ sở cơ quan, đơn vị, trường học, địa điểm công cộng với các khẩu hiệu như: “Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp  luật”, “Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật”…

- Tổ chức hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, mở phiên tòa xét xử lưu động; lồng ghép qua lễ hội, sinh hoạt văn hóa, văn nghệ có nội dung bài trừ hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, có sự tham gia rộng rãi của Nhân dân.

- Xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới. Khen thưởng gương người tốt, việc tốt, tập thể có thành tích trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật;

- Phê phán, đấu tranh với hành vi, vi phạm pháp luật hoặc lệch chuẩn xã hội.

4. Thời gian thực hiện

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật cần tổ chức thường xuyên, liên tục trong cả năm, tập trung cao trào vào 02 tháng, bắt đầu từ ngày 01/10 đến hết ngày 30/11/2017; đợt cao điểm từ ngày 06/11 đến ngày 11/11/2017.

* Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Pháp luật:

1. Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

2. Tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu chấp hành và bảo vệ hiến pháp và pháp luật.

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

5. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

6. Hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng cho người dân và doanh nghiệp.

7. Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân.

8. Xây dựng, hoàn thiện chính sách pháp luật, hỗ trợ khởi nghiệp, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho doanh nghiệp.

9. Xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là góp phần xây dựng nông thôn mới.

10. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo công khai, minh bạch, chống nhũng nhiễu, tiêu cực.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

I. Mục đích, yêu cầu:

Tổ chức lễ công bố, đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cam Lạc Thuỷ” cho các sản phẩm cam của huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình với mục tiêu giới thiệu sản phẩm cam Lạc Thuỷ đến người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh phục vụ cho việc quảng bá và giới thiệu sản phẩm, hỗ trợ phát triển sản xuất. Thông qua lễ công bố để nhân dân nhận thức được vai trò của Sở hữu trí tuệ trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội để từ đó ý thức được việc quản lý, sử dụng, gìn giữ và bảo vệ thương hiệu của mình.

Giải Vô địch bóng chuyển tổ chức nằm trong chương trình Đại hội TDTT lần thứ VI năm 2017 của huyện. Tổ chức giải nhằm tuyển chọn vận động viên xuất sắc tham gia Đại hội TDTT tỉnh Hòa Bình và xây dựng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giải được tổ chức để chào mừng sự kiện lễ công bố, đón bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cam Lạc Thủy” và hội chợ cam huyện Lạc Thủy

II. Nội dung:

1. Công tác tuyên truyền:

1.1. Trước thời gian diễn ra lễ công bố:

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động tới các xã, thị trấn để mọi người được biết

- Treo băng rôn, khẩu hiệu qua đường tại trung tâm huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

          2. Tổ chức hội chợ Cam Lạc Thuỷ năm 2017.

          Tổ chức hội chợ Cam Lạc Thuỷ năm 2017 với quy mô khoảng 60 gian hàng đại diện cho UBND các xã, thị trấn, Các doanh nghiệp, các chủ trang trại, nhà vườn trồng cam trong huyện.

          III. Thời gian, địa điểm và số lượng đại biểu:

          1. Thời gian: Lễ công bố, đón nhận văn bằng bảo hộ và hội chợ cam được tổ chức trong thời gian 03 ngày dự kiến từ 12 đến 14 tháng 11 năm 2017.

          2. Địa điểm tổ chức: Tại sân vận động trung tâm xã Cố Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.

          - Địa điểm đón khách: Tại Ban quản lý các khu di tích huyện.

IV. Các khẩu hiệu tuyên truyền:

          1. Nhiệt liệt chào mừng lễ công bố, đón bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cam Lạc Thủy” cho các sản phẩm cam của huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình.

          2. Nhiệt liệt chào mừng lễ công bố, đón nhận văn bằng bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Cam Lạc Thủy” và hội chợ cam Lạc Thủy năm 2017.

          3. Xây dựng và phát triển bền vững thương hiệu “Cam Lạc Thủy”

          4. Nhiệt liệt chào mừng giả Vô địch bóng chuyền huyện Lạc Thủy năm 2017.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Để phát triển các câu liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn huyện, thông qua cách tiếp cận thế hệ, tự giúp nhau vào cộng đồng; góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi; nâng cao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số.

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

- Tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các Văn bản chỉ đạo, Văn bản hướng dẫn liên quan về các kiến thức, quy định về Luật Người cao tuổi; các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi; công tác xã hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện.

- Tiếp tục tuyên truyền nội dung về Đề án nhân rộng mô hình các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 – 2020.

- Thông tin, tuyên truyền về Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; các nguyên tắc của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; Mô hình và các quy định về xây dựng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm: tiêu chí, quy định về cơ cấu, tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

- Các xã, thị trấn chỉ đạo Hội người cao tuổi phối hợp Ban văn hóa các xã, thị trấn thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, khu dân cư để nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của người dân trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi; tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động chăm sóc sức khỏe, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN 

Nhân rộng mô hình Câu lạc lộ Liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2016 – 2020

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ 

Căn cứ Luật Người cao tuổi Việt Nam; 

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020; Kế hoạch số47/KH-UBND ngày 13/9/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình hành động Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012 - 2020; 

Căn cứ Quyết định số 1533/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; 

Căn cứ Công văn số 03/UBQGNCT-VP ngày 04/4/2017 của Ủy ban Quốc gia về người cao tui Việt Nam về việc phê duyệt Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020; 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc triển khai thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau giai đoạn 2016-2020;

II. CƠ SỞ THỰC HIỆN 

1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 

Trong những năm qua được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực: Luật Người cao tuổi và các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác xã hội hóa chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được quan tâm hơn và từng bước được nâng lên. Hội Người cao tuổi các cấp đã tổ chức nhiều hoạt động, thu hút nhiều người cao tuổi tham gia sinh hoạt, phát huy được trí tuệ của người cao tuổi, tiếp tục cống hiến những kinh nghiệm hay trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - gương sáng”, tham gia phát triển kinh tế, xóa đói gim nghèo, xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng đời sống văn hóa, khối đại đoàn kết toàn dân; góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, từng bước nâng cao đời sng vật chất tinh thần cho người cao tui. Tuy nhiên, công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh vn còn gặp một số khó khăn như: bộ máy tổ chức Hội người cao tuổi chưa đồng bộ từ tnh đến cơ sở; công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể chất lượng chưa cao; công tác chăm sóc người cao tui chưa trở thành phong trào toàn dân; việc phát huy vai trò người cao tui chưa tương xứng với tiềm năng; tỷ lệ người cao tuổi cần sự hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng còn cao, tuy nhiên việc vận động nguồn lực để thực hiện còn chưa thường xuyên, huy động khó khăn, số thu thấp, cùng với đó là sự quan tâm và nhận thức của một bộ phận xã hội còn hạn chế... 

Tính đến hết năm 2016, theo thống kê số người từ 60 tuổi trở lên toàn tỉnh là 72.555 người chiếm 77% tổng số hội viên người cao tuổi (toàn tỉnh có 93.749 hội viên người cao tuổi) và dự báo đến năm 2020 con số này là khoảng 83 nghìn người. Về điều kiện sống và việc làm, tỷ lệ người cao tuổi sống ở khu vực nông thôn là khoảng 73% với công việc chủ yếu là làm nông nghiệp. Hiện vẫn có trên 59% số người từ 60 đến 69 tuổi và khoảng 41% người trên 70 tuổi vẫn đang làm việc, 56% trong lĩnh vực nông nghiệp. Đáng chú ý là, có rất nhiều người cao tuổi, đặc biệt là người từ 60 - 69 tuổi, có nhu cầu làm việc, nhưng không có việc làm do không tìm được công việc phù hợp, do phải làm việc nhà và điều kiện về sức khỏe. Do điều kiện lịch sử và những khó khăn hiện tại, khả năng tích lũy vật chất của người cao tuổi còn hạn chế. Có tới 70% số người cao tuổi không có tích lũy vật chất, chỉ có 24% người cao tuổi có lương hưu, 22% người cao tuổi có trợ cấp xã hội, còn 14% số người thuộc hộ gia đình nghèo, trong đó còn trên 0,7% người phải sống trong nhà tạm. Người cao tuổi cùng đang chịu tác động của sự thay đổi cấu trúc gia đình khi tỷ lệ hộ gia đình có cha mẹ sống chung với các con, cháu đã giảm rõ rệt; số người cao tuổi không có người có quyền, nghĩa vụ phụng dưỡng là 29 người. Thực trạng này có thể làm cho cuộc sống của người cao tuổi càng thêm khó khăn hơn, kể cả về kinh tế, xã hội và tâm lý. Tình trạng sức khỏe người cao tuổi nhìn chung vẫn chưa thực sự khỏe mạnh như mong muốn, số người cao tuổi tự đánh giá về sức khỏe bản thân là khá tốt mới có 5,7% và 22,9% đánh giá sức khỏe kém. Tỷ lệ mắc các bệnh mạn tính khá cao và thường mc nhiều bệnh đồng thời với tỷ lệ trung bình một người mắc gần 2,7 bệnh, về tinh thần, những thađổi về xã hội, tâm lý, sức khỏe suy giảm, bệnh tật và những lo toan trong cuộc sống, làm cho người cao tuổi suy sụp về tinh thần và mắc các bệnh lý tâm thần trầm trọng. Tình trạng sức khỏe chung cho thấy nhu cầu cao về chăm sóc sức khỏe của người cao tuổi. Để đáp ứng nhu cầu này, cần phải có nhng chính sách, giải pháp phù hợp, sự đáp ứng hiệu quả từ hệ thống y tế, sự hỗ trợ và quan tâm thỏa đáng của cộng đồng đối với người cao tuổi. 

Để chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt là người cao tuổi thuộc hộ nghèo, cận nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh rất cần sự hỗ trợ và tạo điều kiện của các cấp, các ngành để họ tự vươn lên, phát huy vai trò và có nhng đóng góp thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sng cho bản thân, gia đình, cộng đồng. Đồng thời cn phi có nhng mô hình tổ chức hoạt động năng động, sáng tạo, kết hợp sự chủ động của chính bản thân người cao tuổi và sự trợ giúp của cộng đồng liên thế hệ. Trong đó Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau chính là một trong những mô hình có tính nhân văn cao, hỗ trợ toàn diện cho người cao tuổi và có hiệu quả nhất. 

2. Cơ sở thực tiễn 

Mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là một tổ chức dựa vào cộng đồng, có mục tiêu liên kết các thành viên, thúc đẩy tinh thần đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau trong cộng đồng, nhằm vừa chăm sóc vừa phát huy vai trò người cao tuổi tại cộng đồng khu dân cư. Nguyên tắc hoạt động của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau là tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đng, không trục lợi cá nhân, tuân thủ pháp luật, quyết định theo đa s, đoàn kết, hợp tác, tương trợ nhau dưới sự điều hành của Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ, lấy mục tiêu chăm sóc, giúp đỡ người cao tuổi là chính. 

Thời gian qua, cả nước có 70.000 câu lạc bộ các loại giúp người cao tuổi sống vui, khỏe, có ích; trong đó có mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. Đến đầu năm 2016, hơn 1.000 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đã được triển khai tại 14 tỉnh (tập trung nhiu ở Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Thái Nguyên...) với sự tham gia trực tiếp của gn 50.000 thành viên. Đa số các câu lạc bộ này được xây dựng từ các nguồn dự án do EC, tổ chức AP, UNFPA... tài trợ; một số địa phương đã tự nhân rộng từ các nguồn khác nhau. Hầu hết các câu lạc bộ đều hoạt động tốt, kể cả các câu lạc bộ đã hết hỗ trợ của dự án với 8 hoạt động chính (gồm: chăm sóc sức khỏe; tăng thu nhập; giảm nghèo; chăm sóc đời sống tinh thần thông qua văn hóa, văn nghệ, thăm hỏi, giao lưu; tình nguyện viên chăm sóc tại nhà; tự giúp nhau và hỗ trợ cộng đồng; bảo vệ quyền và lợi ích; nâng cao nhận thức, kiến thức; vận động nguồn lực). 

Đây là mô hình có hoạt động đa dạng, thiết thực, được chính quyền, người cao tui và cộng đồng đánh giá cao. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 1.630 câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể thao người cao tuổi các loại với 30.687 hội viên tham gia. Tuy nhiên, mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong tỉnh còn nhỏ lẻ và có rất ít, hiện mới chỉ có 5 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập tại xã Cư Yên, huyện Lương Sơn từ năm 2008 đến nay với 341 thành viên tham gia1. Do đó, nếu mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được thành lập và nhân rộng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 sẽ góp phần rất lớn trong thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi của tỉnh cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước, của địa phương về người cao tuổi. 

I. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

1. Mc tiêu 

a) Phát triển các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh, thông qua cách tiếp cận liên thế hệ, tự giúp nhau dựa vào cộng đồng để góp phần thực hiện chỉ tiêu trong Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi và góp phần chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt hướng tới giúp đỡ người cao tuổi nghèo, cận nghèo và khó khăn tại cộng đồng. 

b) Nâncao vai trò của Hội Người cao tuổi và huy động sự tham gia của các cấp, các ngành, xã hội và cộng đồng trong công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, góp phần làm tốt công tác người cao tuổi và già hóa dân số. 

2. Chỉ tiêu 

a) Giai đoạn 2016- 2017: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 80 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 4.000 thành viên, trong đó có 3.000 người cao tui tham gia). 

b) Giai đoạn 2018 - 2020: Xây dựng và duy trì hoạt động khoảng 150 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh (có ít nhất 6.000 thành viên, trong đó có 4.000 người cao tuổi tham gia). 

Các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bảo đảm chất lượng, chỉ tiêu theo quy định như: 70% là người cao tuổi (từ 55 tuổi trở lên), 60 - 70% là phụ nữ, 60% - 70% là người nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn; có ít nhất 50% thành viên được vay vốn bằng tiền hoặc hiện vật và cải thiện thu nhập; 80% câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được tập huấn và giám sát theo quy chế. 

II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG 

1. Phạm vi thực hiện: Đề án được triển khai trên địa bàn tỉnh. 

2. Đối tượng: Người cao tuổi và gia đình của họ, phụ nữ và các thành viên khác trong cộng đồng, đặc biệt người cao tuổi là phụ nữ nghèo, cận nghèo, khó khăn, cô đơn không nơi nương tựa. 

III. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

1. Lập kế hoạch, xây dựng tài liệu hướng dẫn và tuyên truyền 

Lập Ban Điều hành, xây dựng kế hoạch. Phối hợp với các Sở, ngành liên quan, địa phương lập kế hoạch cụ thể về tiến độ xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, ngân sách, hoạt động (theo 2 giai đoạn). 

Hướng dẫn, phối hợp với các các huyện, thành phố xây dựng đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương. 

Xây dựng quy định về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau bao gồm tiêu chí, quy định về cơ cấu tổ chức, điều lệ, nội dung hoạt động, cơ chế huy động nguồn lực, quản lý tài chính, quy trình thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Xây dựng bộ tài liệu về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau gồm: sổ tay hướng dẫn thành lập, quản lý mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và các tài liệu (hướng dẫn hoạt động tăng thu nhập, chăm sóc sức khỏe, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, hỏi đáp về quyền và lợi ích của người cao tuổi). 

Tuyên truyền về đề án và mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (biên soạn tài liệu, phối hợp với truyền thông, tổ chức hội thảo). 

2. Tập huấn kỹ thuật để nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tại địa phương 

Tập huấn cho cán bộ triển khai đề án, cán bộ Hội Người cao tuổi thành viên Ban Chủ nhiệm câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (dự kiến) và cán bộ liên quan của các huyện, thành phố; xã, phường (theo hình thức tập huấn cho giảng viên, tập huấn mu, tập hun điểm tại huyện) về phương pháp thành lập, quản lý, các hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, tham quan mô hình. 

Hướng dẫn triển khai các hoạt động tại các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (lập kế hoạch, vay vốn, tăng thu nhập, văn nghệ thể thao, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ cộng đồng, tình nguyện viên chăm sóc tại nhà, vận động nguồn lực, bảo vệ quyn, truyền thông v.v...) 

Các hoạt động trên được tiến hành ở một số huyện, thành phố theo kế hoạch nhằm bảo đảm thành lập các câu lạc bộ có chất lượng, sau đó nhân rộng ra toàn tỉnh. 

3. Giám sát, hỗ trợ, nâng cao năng lực cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau đang hoạt động để làm nòng cốt nhân rộng các câu lạc bộ mới 

Tổ chức các chuyến giám sát và hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau (giám sát mẫu, giám sát điểm...). 

Tiến hành kiểm tra giám sát, sơ, tổng kết rút kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trong toàn tỉnh. 

Thực hiện công tác báo cáo, sơ kết, tổng kết (6 tháng, 1 năm) ở các địa phương và quy mô toàn tỉnh. 

4. Thành lập các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

Lựa chọn các địa bàn phù hợp, chuẩn bị các nguồn lực, nhân sự để thành lập các Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Phi hp với chính quyền và Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố, Hội người cao tui cơ sở thành lập Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo đúng quy trình quy định. 

I. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Truyền thông, nâng cao nhận thức của cộng đồng về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về người cao tuổi 

Phối hợp với Hội Người cao tui Việt Nam và các cơ quan truyền thông địa phương để tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tác động và hiệu quả của Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và về chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Tham dự các hội thảo, hội nghị do Trung ương tổ chức để giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về phổ biến, xây dựng và duy trì hoạt động các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Tổ chức tham quan mô hình, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm để phổ biến, xây dựng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Tuyên truyền gương điển hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau và tác động của mô hình trong công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

2. Huy động nguồn lực, vận động các tổ chức, xã hội, doanh nghiệp tham gia nhân rộng câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

Ngân sách hỗ trợ ban đầu và thường xuyên (nếu có) từ Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện và xã dự định thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Kêu gọi, vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp ủng hộ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 

Vận dụng nguồn lực từ Quỹ toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tui; các nguồn Quliên quan (Quỹ vì người nghèo; Quỹ hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; Quỹ hỗ trợ nông dân...). 

Huy động sự đóng góp của các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân, cộng đồng, hội viên Hội Người cao tuổi và các thành viên câu lạc bộ. 

Lồng ghép nguồn lực của các chương trình, dự án có liên quan tại địa phương; tranh thủ sự hỗ trợ nguồn lực phân bổ từ Đề án của Trung ương. 

3. Phối hợp với các Sở, ngành tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn các địa phương lập kế hoạch triển khai thực hiện Đề án; lồng ghép với chính sách phát triển kinh tế - xã hội; huy động sự tham gia của chính quyền (theo Điều 24, Luật Người cao tuổi và Chương trình hành động quốc gia về Người cao tuổi) để các thành viên câu lạc bộ được vay vốn sản xuất giảm nghèo. 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh để truyền thông, hướng dẫn câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau kiến thức sản xuất và lồng ghép nguồn lực từ chương trình nông nghiệp, nông thôn mới. 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hoạt động chăm sóc sức khỏe, tuyên truyền, thể dục thể thao, dưỡng sinh, văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

Hội Người cao tuổi tỉnh phối hợp với Ban công tác người cao tuổi tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh... tham gia huy động nguồn lực để thành lập, quản lý và giúp đỡ các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoạt động. 

11. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí cho các nhiệm vụ do Nhà nước giao trong phạm vi hoạt động của Đề án. 

2. Huy động đóng góp từ các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. 

3. Huy động đóng góp của các hội viên, từ các nguồn Quỹ tại địa phương. 

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ hợp pháp khác. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Hội Người cao tuổi tỉnh 

Căn cứ hướng dẫn của Trunương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Lao động - Thươnbinh và Xã hội, các bộ, ngành Trung ương, chủ trì, phối hợp với các s, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các hoạt động của Đề án; hướng dẫn Ban đại diện Hội Người cao tuổi các huyện, thành phố thành lập câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau theo kế hoạch; tạo điều kiện hỗ trợ thành lập và hoạt động của câu lạc bộ. 

- Tổ chức giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện và các phát sinh trong quá trình triển khai; kiến nghị những điều chnh cần thiết, phù hợp với thực tế của từng giai đoạn. 

- Phối hợp với chính quyền các cấp, các đoàn thể chính trị - xã hội - nghề nghiệp, vận dụng sử dụng nguồn Qu toàn dân chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, các nguồn quỹ khác có liên quan để hỗ trợ thực hiện Đề án. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Phối hợp chặt chẽ với Hội Người cao tuổi tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án; lồng ghép vào các chương trình quốc gia và các dự án khác có liên quan để thực hiện; giám sát, đánh giá việc triển khai, thực hiện Đề án. Thực hiện tốt các chính sách về chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi theo quy định. 

3. Sở Tài chính 

Căn cứ khả năng ngân sách và chế độ tài chính hiện hành, tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí triển khai đề án. Hướng dẫn các đơn vị lập dự toán theo quy định, kiểm tra việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí hoạt động của đề án. 

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện hỗ trợ nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau; tạo điều kiện cho các câu lạc bộ tham gia các chương trình giảm nghèo bền vững, khuyến nông, xây dựng nông thôn mới. 

5. Sở Y tế 

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện cho các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau được khám sức khỏe định kỳ, tuyên truyền, phổ biến về chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh tại nhà cho người cao tuổi cô đơn, khó khăn. Hỗ trợ kỹ thuật để thành lập đội ngũ tình nguyện viên chăm sóc người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. 

6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Chỉ đạo ngành dọc tạo điều kiện cơ sở vật chất, giúp đỡ về chuyên môn cho các hoạt động thể dục thể thao, dưỡng sinh, sinh hoạt văn nghệ... của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

7. Sở Ngoại vụ 

Phi hp với các sở, ban, ngành liên quan vận động, thu hút nguồn vốn hỗ trợ phát triển (ODA) và các nguồn vn hỗ trợ phi Chính phủ; lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Đề án vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm của tỉnh. 

Là đầu mối, hỗ trợ Hội Người cao tuổi tỉnh và các địa phương tìm nguồn hỗ trợ kỹ thuật hoặc tài chính từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ... và hợp tác quốc tế để nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

8. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, cổng thông tin điện tử, Đài truyền thanh - Truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền và nâng cao nhận thức về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

9. Báo Hòa Bình, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng thông tin điện tử tnh Hòa Bình 

Phi hp với Hội Người cao tuổi tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền và nâng cao nhận thức về mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị xã hội 

Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân các dân tộc trong tỉnh tích cực hưng ứng việc vận động các nguồn lực thực hiện Đề án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau, lồng ghép với mô hình Tổ Liên gia tự quản trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. 

11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

Căn cứ vào tình hình thực tế địa phương, chỉ đạo Hội Người cao tuổi cùng cấp phối hợp với các phòng, ban liên quan triển khai việc thành lập và nhân rộng, duy trì hoạt động của các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn. 

Xem xét hỗ trợ kinh phí, lồng ghép các nguồn lực liên quan và huy động các nguồn lực xã hội hóa ở địa phương để thực hiện thành lập và nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau có hiệu quả. 

Tuyên truyền về câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau để thực hiện tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi địa phương. 

Trên đây là Đề án nhân rộng mô hình Câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016 - 2020; yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan căn cứ triển khai thực hiện./. 

I. Quan điểm

          1. Thể chế hóa đầy đủ chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về đổi mới, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và giáo dục tư tưởng, chính trị, đạo đức và lối sống.

          2. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, Nhà nước giữ vai trò nòng cốt; khuyến khích tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia; đề cao trách nhiệm và từng bước hình thành thói quen chủ động học tập, tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; gắn kết chặt chẽ với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; chú trọng các vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội.

          3. Bảo đảm tính khả thi, kế thừa, phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và nhu cầu xã hội tạo đồng thuận trong thực hiện.

          II. Mục tiêu

  1. 1.Mục tiêu tổng quát

          Tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và ý thức tuân thủ, chấp hành tự giác học tập, tìm hiểu pháp luật, xây dựng lối sống và làm việc theo pháp luật trong ngành Thông tin và Truyền thông; đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật phát triển ổn định, bền vững, đi vào chiều sâu, thiết thực hiệu quả, góp phần bảo đảm thực hiện đầy đủ quyền được thông tin về pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

          2. Mục tiêu cụ thể

          - Đảm bảo 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được phổ biến, thông tin rộng rãi các văn bản quy phạm pháp luật trước và sau khi được ban hành liên quan trực tiếp đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao với nội dung và hình thức phù hợp theo quy định của pháp luật.

          - 100% các chương trình đào tạo, bồi dưỡng bắt buộc cho cán bộ, công chức, viên chức có nội dung phổ biến, cập nhật thông tin về chính sách pháp luật mới ban hành được tổ chức địn kỳ hàng năm theo quy định của pháp luật

          - Hàng năm 100% báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền pháp luật, được cập nhật thông tin, tài liệu pháp luật, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cần thiết để tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật theo yêu cầu nhiệm vụ.

          - Bảo đảm triển khai sâu rộng, toàn diện, đồng bộ các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng và nhân rộng các mô hình, cách làm mới hiệu quả, phù hợ với từng nhóm đối tượng, địa bàn và nhu cầu của nhân dân, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông.

          III. Các nhiệm vụ chủ yếu

          1. Nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị, của mỗi đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XVI đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 24 và các nhiệm vụ được giao.

          2. Tổ chức thi hành nghiêm chỉnh Luật phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành; tập trung tuyên truyền hướng về cơ sở.

          3. Kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại cơ quan, bảo đảm có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực chuyên môn sâu, am hiểu pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ tốt; bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật biết tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ, ưu tiên từ nguồn tại chỗ, người dân tộc thiểu số.

          4. Đổi mới nội dung hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin.

          a, Về nội dung: Tập trung tuyên truyền, phổ biến các hành vi bị nghiêm cấm và chế tài xử lý: chú trọng giáo dục ý thức tôn trọng, chấp hành, bảo vệ pháp luật; lợi ích của việc chấp hành pháp luật; tác động của chính sách pháp luật; quyền nghĩa vụ cơ bản lợi ích của công dân; nội dung chính sách, pháp luật về: an ninh quốc phòng, ý thức trách nhiệm về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng chống tham nhũng, lãng phí; phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội; bảo vệ môi trường, bảo vệ tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu; An toàn thực phẩm; An toàn giao thông; phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, bạo lực học đường; về cải cách hành chính, cải cách tư pháp và hoạt động tư pháp; hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến thực tiễn thi hành, áp dụng pháp luật, gắn với những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện Hiến pháp và pháp Luật.

          b, Về hình thức: Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng, tổng kết, nhân rộng các mô hình có hiệu quả đã và đang được triển khai thực hiện. Ưu tiên thực hiện phổ biến, giáo dục pháp luật trên các phương triện thông tin đại chúng, mạng lưới thông tin cơ sở, họp báo, thông cáo báo chí và trong hoạt động chuyên môn của cơ quan.

          c, Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong triển khai các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật, ưu tiên hình thức trực tuyến thông qua tổ chức thi tìm hiểu pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên Trang thông tin điện tử.

          d, Hướng mạnh hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật về cơ sở, lồng ghép với hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý, các hoạt động sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, học tập tại cộng đồng và các phong trào vận động nhân dân tuân thủ, chấp hành pháp luật, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh hiện đại.

          IV. Giải pháp thực hiện

          1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; đề cao trách nhiệm, tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo, tổ chức thực hiện và đảm bảo các điều kiện về nguồn lực, gắn phổ biến, giáo dục pháp luật với quán triệt, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng; hướng tới xác định việc hoàn thành nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan hàng năm.

          2. Nâng cao ý thức trách nhiệm, phát huy tinh thần gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong tuân thủ, chấp hành pháp luật, chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật.

          3. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, trọng tâm là:

          a, Nâng cấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật, ứng dụng tiện ích công nghệ thông tin, viễn thông trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật với định dạng phù hợp, tương thích với các dịch vụ thư điện tử, mạng xã hội, Trang thông tin điện tử; khai thác có hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật và các cơ sở dữ liệu pháp luật khác theo quy định; sử dụng hiệu quả thông tin trên Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ Tư pháp vận hành, quản lý.

          b, Phát huy vai trì của các cơ quan báo chí, Đài TT-TH, Trang thông tin điện tử, hệ thống thông tin cơ sở trng việc xây dựng, phát triển chuyên trang, chuyên mục, tin bài, thông tin phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả.

          4. Thường xuyên kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp cho phù hợp trong từng thời điểm.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

           Để nâng cao nhận thức của cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, ý nghĩa của thể dục, thể thao; tạo sự thống nhất và chuyển biến rõ rệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp, các ngành đối với công tác thể dục, thể thao; tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, từng bước đưa việc tập luyện thể dục, thể thao trở thành thói quen hàng ngày của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          1. Tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với các hoạt động thể dục, thể thao; cổ vũ, khích lệ kịp thời các hoạt động thể dục thể thao của huyện, của tỉnh và toàn quốc; đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Chường trình xây dựng nông thôn mới.

          2. Tích cực đăng tải và thường xuyên cập nhật các bài viết về lợi tích của hoạt động thể dục, thể thao” các loại hình thể dục, thể thao và phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện; thông tin về các giải thi đấu; mô hình thể thao hiệu quả trên địa bàn; biểu dương các cá nhân, tập thể đi đầu trong hoạt động thể dục, thể thao.

          3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, tổ chức các hoạt động thiết thực, phát triển rộng rãi phong trào tập luyện và thi đấu thể thao, nâng cao sức khỏe và đời sống văn hóa tinh thần cho toàn thể nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

          4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh và nhân dân cùng tham gia phát triển các hoạt động thể dục, thể thao tại địa phương.

          5. Khuyến khích, tạo điều kiện phát triển thể thao giải trí, kinh doanh dịch vụ thể thao gắn với hoạt động văn hóa, du lịch;  khuyến khích kết hợp những môn thể thao hiện địa với khai thác và giữ gìn, phát triển các môn thể thao dân tộc, truyền thống.

          6. Tuyên truyền, vận động các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương cùng các cá nhân, tổ chức tài trợ, hỗ trợ dụng cụ tập luyện, góp phần quan trọng xây dựng đời sống văn hóa tinh thần ở khu dân cư, tạo nên không khí vui tươi, lành mạnh, đẩy lùi tệ nạn xã hội.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

Tuyên_truyền_triển_khai_kế_hoạch_thực_hiện_chương_trình_phổ_biến.docx