gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1563616
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
2132
1928
11912
1499129
11912
32458
1563616

Your IP: 54.160.19.155
2020-08-07 09:30

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về ý nghĩa của Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020. Tiếp tục khẳng định và ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và hội nhập quốc tế; đồng thời đánh giá thành tựu, kết quả thực hiện chính sách dân tộc. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. Nội dung tuyên truyền

- Những thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; những công lao, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

- Tấm gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

II. Hình thức tuyên truyền

  1. 1.Trang thông tin điện tử

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự chuyên đề về các nội dung liên quan chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; những công lao, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số

2. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Dành thời lượng phù hợp để đăng tải các tin, bài; phát sóng và tiếp sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan đến chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; những công lao, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số, nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh FM. Những thành tựu nổi bật trong thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước; những công lao, đóng góp của đồng bào dân tộc thiểu số trong phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh quốc phòng và hội nhập quốc tế.

- Nêu gương điển hình tiên tiến trong phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, tham gia đảm bảo an ninh quốc phòng vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

* Thời gian tuyên truyền:

- Từ nay đến hết tháng 7 năm 2020.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Cùng chung tay góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Nội dung tuyên truyền

- Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 năm nay với chủ đề “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hoá ứng xử tốt đẹp trong gia đình” là dịp các ngành, các cấp, các đoàn thể tuyên truyền cổ động, khuyến khích tấc cả các gia đình phải thường xuyên chung tay góp phần gìn giữ, lưu truyền và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ứng xử tốt đẹp trong mỗi gia đình Việt Nam; thực hiện bình đẳng giới, ngăn ngừa bạo lực gia đình. Đặc biệt, Ngày Gia đình Việt Nam năm nay được tổ chức vào Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình với chủ đề “Phòng chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội” chúng ta có thể thấy vai trò của gia đình vô cùng quan trọng trong sự hình thành nên hạnh phúc của mỗi người; đảm bảo giữ vững các giá trị văn hoá truyền thống của gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.

- Các chính sách, chương trình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em: Nghị quyết 33-NQ/TW và Nghị quyết 102/NQ-CP ngày 31/12/2014 “Xây dựng nhân cách người Việt Nam bắt đầu từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong

gia đình”.

- Thực hiện nếp sống văn minh, ứng xử văn hóa trong gia đình, cộng đồng và xã hội; kế thừa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, gia đình Việt Nam, tiếp thu có chọn lọc các giá trị tiên tiến trong thời kỳ hội nhập, xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

II. Hình thức tuyên truyền

  1. 1.Trang thông tin điện tử

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục; đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và địa phương; tin, bài, phóng sự chuyên đề về các nội dung liên quan.

2. Trung tâm văn hóa, thể thao và Truyền thông

- Dành thời lượng phù hợp để đăng tải các tin, bài; phát sóng và tiếp sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan.

- Tổ chức các đội truyền thông lưu động, phát tờ rơi, tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, khu dân cư, nơi tập trung đông dân cư.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Tuyên truyền trên hệ thống phát thanh FM Các chính sách, chương trình về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình, chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em, các hoạt động liên quan đến chủ đề ngày gia đình Việt Nam và phòng, chống bạo lực gia đình.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn lực lượng báo cáo viên, tuyên truyền viên ở cơ sở tổ chức hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, tại các thôn, khu dân cư.

* Thời gian tuyên truyền:

- Từ nay đến 30 tháng 6 năm 2020

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

- Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.

- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

- Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người.

- Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.

- Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bền vững.

- Gia đình - tổ ấm nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục những con người khỏe mạnh để xây dựng đất nước.

- Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

- Bạo lực gia đình làm suy giảm khả năng học tập và phát triển toàn diện của trẻ em.

- Bạo lực gia đình là vi phạm pháp luật.

- Mọi hành vi bạo lực gia đình cần được tố giác và xử lý nghiêm minh theo pháp luật.

- Bảo vệ trẻ em sống an toàn ngay tại gia đình là trách nhiệm của cha mẹ và các thành viên gia đình.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để tuyên truyền tốt cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 từ ngày 02 đến 04 tháng 6 năm 2020. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường thời lượng phát sóng. Mở các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; phát sóng các tin bài phóng sự về thành tựu của Đảng bộ huyện trên các lĩnh vực giai đoạn 2015-2020 trên hệ thống FM của huyện, của các xã, thị trấn.

Tổ chức đi tuyên truyền bằng xe lưu động dọc trục đường chính tới các xã, thị trấn trên địa bàn toàn huyện.

Treo băng rôn tuyên truyền tại khu vực trung tâm huyện.

Đăng tải các nội dung tuyên truyền trên Trang Thông tin điện tử huyện.

          Mỗi đơn vị treo 03 băng rôn tuyên truyền tại các trục đường quốc lộ, trục đường chính, nơi tập trung khu dân cư đông đúc.

          Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã, thị trấn.

          Hướng dẫn Chỉ đạo các hộ dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc trước trong và sau đại hội.

          Chuẩn bị tốt nội dung tham dự thi phát thanh và xe thông tin tuyên truyền tại hội thi Thông thi – Tuyên truyền huyện Lạc Thủy năm 2020.

Xếp lịch phát sóng trên hệ thống phát thanh FM của địa phương mình, tiếp sóng các chương trình có nội dung tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy của đài huyện. Tiếp sóng chương trình tiếp âm trực tiếp Đại hội Đảng bộ huyện.

Treo băng rôn từ ngày 28/5/2020 đến hết ngày 06/6/2020.

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền

         - Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025!

- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025!

- Cán bộ, Đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy ra sức thi đua lao động, sản xuất lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Thủy lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025!

- Đảng Cộng sản Việt Nam – Người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam muôn năm!

- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh!

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Ngày 19/11/ 2018, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân năm 2018 - 2019. Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình chủ trì hội nghị. Về phía điểm cầu huyện Lạc Thủy dự hội nghị có Đ/c Nguyễn Văn Hải - Thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và lãnh đạo một số ngành chức năng liên quan.

Vụ mùa hè thu năm 2018 dưới sự chỉ đạo của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình, các huyện, thành phố đã cơ bản thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất đã đề ra, cây lúa năng suất ước đạt trên 51 tạ/ha, sản lượng 11,5 vạn tấn; cây ngô 43 tạ/ha sản lượng 5,1 vạn tấn đạt 88% so với kế hoạch. Trồng mới được 6,33 nghìn ha rừng vượt 7,4% so với kế hoạch, các công trình thủy lợi được tu sửa đảm bảo trong mùa mưa bão với tổng dung tích các hồ chứa 200 triệu m3.

Kế hoạch sản xuất vụ đông xuân: Với kế hoạch tỉnh giao vụ đông xuân là trên 66 nghìn ha, trong đó cây lương thực có hạt 34 nghìn ha, sản lượng 16,6 vạn tấn các huyện, thành phố cần tích cực chỉ đạo phấn đấu gieo trồng 15,2 nghìn ha lúa, 16,8 nghìn ha ngô, còn lại là các cây mầu khác…Đối với huyện Lạc Thủy vụ đông xuân được coi là vụ sản xuất chính trong năm, vì vậy các cấp Ủy Đảng chính quyền địa phương từ huyện đến cơ sở cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch của tỉnh giao với tổng diện tích đông xuân là 4,540ha , trong đó cây lúa 1,400 ha; cây ngô 1.070 ha; cây trồng khác 551 ha.

Kết luận hội nghị, Đ/c Nguyễn Văn Dũng - Tỉnh uỷ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Hòa Bình đã đánh giá cao kết quả sản xuất vụ mùa hè thu mà các huyện, thành phố đã đạt được. Đồng thời Đ/c đã giao nhiệm vụ cho các huyện, thành phố trong thời gian tới đó là: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo để sản xuất vụ đông xuân đạt kết quả cao; tích cực tuyên truyền phổ biến đến các hộ nông dân về thời vụ gieo trồng, quy trình thâm canh các loại cây trồng, kiểm tra nắm chắc tình hình đất đai nguồn nước, các hồ chứa, vật tư phân bón, trong sản xuất lâm nghiệp không để đất trống, đồi trọc, chọn các loại cây bản địa đem lại giá trị kinh tế cao; đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng; bảo vệ tốt các công trình thủy lợi, để đảm bảo cho việc tưới tiêu phục vụ sản xuất. Góp phần đảm bảo vụ sản xuất vụ đông xuân 2019 dành thắng lợi toàn diện./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao thông, mà trước hết là ý thức gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, người dân nhằm từng bước xây dựng văn hóa giao thông thân thiện và an toàn; góp phần tích cực vào việc kiềm chế tai nạn giao thông. Uỷ ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 28/8/2018 về việc triển khai “Tháng hành động về an toàn giao thông (Tháng 9 năm 21018) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ” gắn với chủ đề năm 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết” với nội dung sau:

        - Phạm vi triển khai: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông kết hợp với công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông từ các xã, thị trấn.

        - Thời gian: Từ ngày 01/9/2017 đến ngày 30/9/2018 và tiếp tục duy trì hoạt động trong những tháng tiếp theo.

           1. Nội dung hoạt động trong tháng hành động

        - Tổ chức triển khai Lễ ra quân “Tháng hành động về an toàn giao thông (Tháng 9 năm 2018) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ” gắn với chủ đề năm 2018 “An toàn giao thông cho trẻ em” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”. Triển khai chiến dịch truyền thông trong “Tháng hành động”.

        - Các hoạt động tổ chức trong tháng “Tháng hành động về an toàn giao thông (Tháng 9 năm 2018) trên địa bàn huyện Lạc Thuỷ”.

        + Các xã, thị trấn tổ chức Lễ ra quân; triển khai chiến dịch truyền thông “Tháng hành động” trên địa bàn quản lý.

        + Tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát, xử lý trong “Tháng hành động” trên địa bàn các xã, thị trấn; trú trọng các hành vi vi phạm: Vi phạm của pháp luật về vận tải khách, vận tải hàng hoá, tải trọng; vi phạm nguy cơ tiềm ẩn gây nguy hiểm đến tính mạng con người; các hành vi vi phạm về lấn chiếm lòng, lề đường, hè phố, hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn huyện.

          - Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 23/5/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình; Kế hoạch 69/KH-UBND ngày 11/7/2018 của UBND huyện về xử lý vi phạm hành chính trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với tuyến đường trên địa bàn huyện năm 2018.

         2. Các hoạt động triển khai sau tháng hành động

        - Các phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, công tác truyền thông vận động cán bộ, đảng viên, nhân dân tiếp tục tham gia hưởng ứng “Tháng hành động” về an toàn giao thông.

        - Các lực lượng chức năng duy trì việc tuần tra, kiểm tra xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông; tập trung xây dựng các chuyên đề tuần tra, kiểm soát các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

        - Kịp thời động viên, biểu dương khen ngợi các tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện.

        Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Tháng hành động an toàn giao thông (Tháng 9 năm 2018) !

- An toàn giao thông cho trẻ em !

- Tính mạng con người là trên hết !

- Phải đi đúng phần đường, làn đường !

- Phải giảm tốc độ từ đường phụ đi ra đường chính !

- Phải đội mũ bảo hiểm khi trên xe mô tô, xe gắn máy !

- Không điều khiển xe sau khi đã uống rượu, bia !

- Không trở quá tải, quá số người quy định.

- Tuân thủ quy định tốc độ khi lái xe !

- Điều khiển xe đi đúng phần đường, làn đường !

       - An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người, mọi nhà!

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Nguyễn Thị Hồng Thắm

Cộng tác viên: Xuân Đạt

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA

phan anh kien nghi

CHUAN  
   

cam cao phong

PHONGCHONGBAOLUC

BANG GIA DAT 2015