Căn cứ Quyết định số 2944/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Hòa Bình năm 2020;

          Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 10/01/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về việc cải cách hành chính huyện Lạc Thủy năm 2020;

          Ủy ban nhân dân huyện xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 như sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

          - Tuyên truyền để tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện dễ dàng tiếp cận và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình công bố triển khai phục vụ.

          - Tiếp tục đẩy mạnh sự công khai, minh bạch trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan có thẩm quyền trong việc phục vụ tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

          - Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ, trong việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác cải cách hành chính để phục vụ người dân và doanh nghiệp; nhằm tiết kiệm chi phí, thời gian và tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định.

          2. Yêu cầu

          - Công tác tuyên truyền phải được tiến hành thường xuyên, liên tục bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đồng thời đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

          - Nội dung tuyên truyền, phổ biến cần cụ thể, dễ hiểu, bám sát với mục tiêu, nhiệm vụ về thực hiện thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân dân huyện.

          II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

          1. Tuyên truyền về các chủ trương, định hướng, quy định của Trung ương và của tỉnh, huyện liên quan đến cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          2. Tuyên truyền về công tác cải cách hành chính của huyện thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Phản ánh đầy đủ, kịp thời về tình hình triển khai vận hành các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện.

          3. Tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích; các giải pháp khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp trong việc tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến của tỉnh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

          4. Hương dẫn quy trình, thủ tục và cách sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 để tổ chức, cá nhân biết và khai thức, sử dụng.

          III. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, HƯỚNG DẪN

          1. Tuyên truyền, hướng dẫn trên Cổng dịch vụ công tỉnh Hòa Bình. Địa chỉ: https://dichvucong.hoabinh.gov.vn/

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

          - Cơ quan chủ trì: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Lạc Thủy, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

          - Sản phẩm: Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình cung cấp đầy đủ, kịp thời số lượng dịch vụ công trực tuyến đã được Ủy ban nhân dân tỉnh công bố; tài liệu hướng dẫn, quy trình thực hiện dịch vụ công trực tuyến.

          2. Tuyên truyền trên Trang thông tin điện tử của huyện và Trang thông tin điện tử của cấp xã.

          - Thời gian thực hiện: Thường xuyên.

          - Cơ quan chủ trì: Ban biên tập Trang thông tin điện tử của huyện, xã.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

          - Sản phẩm: Chuyên mục, chuyên đề, tài liệu tuyên truyền, hướng dẫn, đăng tải các tin, bài, ảnh có nội dung liên quan.

          3. Mở chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

          - Thời gian thực hiện: Tháng 5, 6.

          - Cơ quan chủ trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; hệ thống truyền thanh cấp xã.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.

          - Sản phẩm: Phóng sự tuyên truyền, nâng cao nhận thức về vai trò và lợi ích của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích, một số mô hình mẫu trong triển khai, khai thác và sử dụng dịch vụ công trực tuyến hiệu quả.

          4. Treo băng rôn, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin tại trung tâm huyện, xã, trụ sở cơ quan, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 5, 6.

          - Cơ quan chủ  trì: Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị.

          - Sản phẩm: Tờ rơi, băng rôn, áp phích, bảng tin...

          5. Tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tại các điểm bưu điện văn hóa xã trên địa bàn huyện.

          - Thời gian thực hiện: Từ tháng 5, 6.

          - Cơ quan chủ trì: Bưu điện huyện.

          - Cơ quan phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo Chính quyền điện tử huyện

          - Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện kế hoạch.

          - Phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hòa Bình, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện rà soát các thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích trên Cổng dịch vụ công.

          - Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch gửi về Ủy ban nhân dân huyện trước ngày 27/11/2020.

2. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin; Bưu điện huyện; các cơ quan, đơn vị có liên quan hướng dẫn trực tiếp cho người dân và doanh nghiệp về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Chỉ đạo Trang thông tin điện tử huyện xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền liên quan đến nội dung kế hoạch. Đăng đầy đủ, kịp thời thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Trang thông tin điện tử.

3. Phòng Nội vụ

- Phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, Văn phòng Hội đồng nhân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi quá trình thực hiện kế hoạch này.

- Lồng ghép các nội dung của kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính với thực hiện kế hoạch này.

- Đưa việc thực hiện kế hoạch vào chỉ tiêu đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Xây dựng chương trình, phóng sự nội dung tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Treo băng rôn, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

5. Bưu điện huyện

- Chỉ đạo điểm bưu điện văn hóa xã tuyên truyền, hướng dẫn và hỗ trợ người dân và doanh nghiệp thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hướng dẫn người dân và doanh nghiệp biết và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

- Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020.

- Chỉ đạo Trang thông tin điện tử xã, thị trấn xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyền truyền theo nội dung kế hoạch. Đăng thủ tục hành chính thuộc dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Trang thông tin điện tử cấp xã.

- Phối hợp với các điểm Bưu điện văn hóa xã hướng dẫn, hỗ trợ việc thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích để người dân, doanh nghiệp biết, sử dụng dịch vụ.

- Tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp bằng nhiều hình thức về lợi ích, hiệu quả của việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích.

Các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền, hướng dẫn về dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích năm 2020 về Ủy ban nhân dân huyện (Qua Phòng Văn hóa và Thông tin) trước ngày 23/11/2020, đồng thời gửi File mềm theo địa chỉ Hòm thư điện tử công vụ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..