gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876674
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1066
1353
3561
1821039
16154
22264
1876674

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 13:07

Thực hiện Văn bản số 48/BCĐATTP-VPTT ngày 16/4/2021 của Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh Hòa Bình về việc phát thông điệp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021;

Để việc phát thông điệp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 đạt hiệu quả đặc biệt là đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện

Tăng cường thời lượng phát sóng các nội dung tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 theo đĩa tuyên truyền đã được cấp trên hệ thống FM của huyện.

Xây dựng clip hình tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 để đăng tải trên Trang Thông tin điện tử huyện.

2. Trang Thông tin điện tử huyện

Đăng tải thông điệp “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021, đăng tải clip hình tuyên truyền trên trang Thông tin điện tử huyện.

         3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

          Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện tiếp sóng các nội dung tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 trên hệ thống FM của đơn vị đến các thôn, khu dân cư.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Kế hoạch số 489/KH-SVHTTDL ngày 12 tháng 4 năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc Tuyên truyền phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Hòa Bình năm 2020.

          Để tăng cường sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội trong việc phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích:

- Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

- Tăng cường sự phối hợp với các ngành và địa phương trong công tác tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

          2. Yêu cầu:

          Chỉ đạo các đơn vị, địa phương tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức về phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. Phối hợp trong công tác kiểm tra, xử lý kịp thời các vi phạm theo quy định của pháp luật đối với hoạt động ma túy, mại dâm và mua bán người tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch trên địa bàn huyện.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức về phòng, chống mại dâm trên địa bàn huyện

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người đến cán bộ, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh bằng các hình thức như: Băng rôn, pa nô, khẩu hiệu, văn hóa văn nghệ, tuyên truyền lưu động... Tập trung những nơi có nguy cơ cao trong các dịch vụ văn hóa, thể thao , dịch vụ lưu trú, địa bàn vùng sâu,vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đời sống người dân còn nhiều khó khăn.

2. Tăng cường công tác phối hợp kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người

Thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động dịch vụ nhà nghỉ, Karaoke,... trên địa bàn huyện để phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người.

Tham gia các đoàn kiểm tra liên ngành, thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong các hoạt động dịch vụ văn hoá, thể thao, du lịch theo chức năng góp phần phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người.

3. Thực hiện các biện pháp phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người

Xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá” không có tệ nạn ma túy, mại dâm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của huyện.

Hướng dẫn các tiêu chuẩn, điều kiện kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, du lịch dễ bị lợi dụng để hoạt động tệ nạn ma túy, mại dâm thực hiện đúng quy định của pháp luật về công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và mua bán người.

          III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông

- Tổ chức tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn về phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người.

- Xây các phóng sự, tin bài, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền lưu động các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, mại dâm và mua bán người.

- Treo băng zôn, khẩu hiệu, thông điệp về phòng chống ma túy, mại dâm và mua bán người tại khu vực trung tâm huyện.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức các hội thi, hội diễn tuyên truyền cổ động về phòng, chống tội phạm ma túy và mua bán người.

2. Trang Thông tin điện tử huyện

Xây dựng, đăng tải các chuyên trang có nội dung truyên truyền về phòng chống ma túy, mại dâm và tội phạm mua bán người trên Trang Thông tin điện tử huyện.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện một số nhiệm vụ sau:

- Tuyên truyền trên hệ thống FM của các xã, thị trấn các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phòng, chống ma túy, mại dâm và tội phạm mua bán người.

- Tổ chức tuyên truyền cổ động trực quan về phòng chống ma túy, mại dâm và tội phạm mua bán người tại những nơi tập trung đông người.

- Phối hợp với lực lượng công an xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dịch vụ kinh doanh văn hóa, lưu trú, thể thao trên địa bàn. Kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

- Hướng dẫn các thôn, khu dân cư xây dựng “Gia đình văn hoá”, “Làng văn hoá” không có tệ nạn ma túy, mại dâm trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” của đơn vị mình.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Kế hoạch số 409/KH-SVHTTDL ngày 01/4/2021 của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Hoà Bình về việc truyền thông, giáo dục về công tác dân số năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. Chủ đề, nội dung và khẩu hiệu tuyên truyền

1. Truyền thông Hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới 8/5

          Chủ đề: “Thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước”.

          2. Truyền thông kỷ niệm Ngày Dân số Thế giới 11/7 và các hoạt động hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới năm 2021

          Chủ đề: Ban Chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ tỉnh Hoà Bình sẽ có hướng dẫn chi tiết khi nhận được chủ đề từ Văn phòng Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày tránh thai Thế giới 26/9

Chủ đề: “Hãy lựa chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để không mang thai ngoài ý muốn”.

          4. Truyền thông nhân Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam và Ngày Quốc tế Người cao tuổi 1/10

          Chủ đề: “Chủ động thích ứng với già hóa dân số: Gia đình, cộng đồng và toàn xã hội cùng chung tay chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi”.

5. Tổ chức Chiến dịch truyền thông về Mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10

          Chủ đề: “Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh”.

6. Truyền thông hưởng ứng các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống ngành Dân số Việt Nam (26/12/1961-26/12/2021) nhân Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12

Chủ đề: “60 năm ngành Dân số - vì một Việt Nam phát triển bền vững”.

7. Một số khẩu hiệu tuyên truyền

-  Vì tương lai nòi giống Việt, không lựa chọn giới tính thai nhi.

-  Thúc đẩy bình đẳng giới góp phần đảm bảo cân bằng tỷ số giới tính khi sinh.

-  Chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên/thanh niên vì tương lai hạnh phúc của tuổi trẻ.

-  Tư vấn, khám sức khỏe trước hôn nhân vì tương lai hạnh phúc của chính bạn.

-  Thực hiện tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh góp phần hạn chế dị tật bẩm sinh ở trẻ em.

-  Không kết hôn cận huyết thống để góp phần nâng cao chất lượng giống nòi.

-  Hãy chọn cho mình một biện pháp tránh thai phù hợp để tránh mang thai ngoài ý muốn.

-  Duy trì ổn định mức sinh thay thế, từng bước nâng cao chất lượng dân số.

-  Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho sự phát triển bền vững.

-  Phát huy lợi thế cơ cấu dân số vàng để Việt Nam phát triển nhanh và bền vững.

-  Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi là trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và toàn xã hội.

-  Quan tâm, chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi - chủ động thích ứng với già hóa dân số.

          II. Hình thức tuyên truyền

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM đến các khu dân cư.

          - Tuyên truyền bằng các hính thức cổ động trực quan với các loại hình như: pano, băng rôn, khẩu hiệu…tại những nơi sinh hoạt cộng đồng, nơi tập trung đông dân cư.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các hoạt động sinh hoạt cộng đồng, các hội nghị tại đơn vị, cơ sở.

          III. Tổ chức thực hiện

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông, Trang Thông tin điện tử huyện

          - Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam năm 2021. Đăng tải các nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử huyện.

          - Tuyên truyền bằng nhiều hình thức cổ động trực quan như: pano, áp phích. khẩu hiệu tại khu vực trung tâm huyện, đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

          2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

          Chỉ đạo công chức Văn hóa – Xã hội của đơn vị mình thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          - Tuyên truyền trên hệ thống FM của các các xã, thị trấn về các nội dung hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày dân số Việt Nam năm 2021.

          - Tuyên truyền bằng các hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở Ủy ban xã, trường học, nơi tập trung đông dân cư, các trục đường chính.

          - Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt cộng đồng, sinh hoạt khu dân cư, các hội nghị…

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Văn bản số 335/VHTTDL-PXDNSVGĐ ngày 26/3/2021 của Ban chỉ đạo công tác gia đình tỉnh Hòa Bình về việc tổ chức các hoạt động truyền thông: hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 57/KH-SVHTTDL ngày 26/3/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình Tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021;

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-BCĐGĐ ngày 12/3/2021 của Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện Lạc Thuỷ về việc thực hiện công tác gia đình năm 2021.

Ủy ban nhân dân huyện Lạc thủy đề nghị các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện, Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động truyền thông: hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 như sau:

1. Chủ đề: “Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình”.

2. Nội dung

- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW ngày 09/06/2014 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về“Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 29/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình”; Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em; Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 16/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em.

- Tổ chức các hoạt động truyền thông theo chủ đề Ngày Gia đình Việt Nam năm 2021, hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; phát động truyền thông và nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam; phối hợp tổ chức hội thi gia đình về các kỹ năng ứng xử trong gia đình; kinh nghiệm trong tổ chức cuộc sống gia đình; giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình Việt Nam; lồng ghép triển khai Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; đẩy mạnh và duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả tại cộng đồng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, gia đình, cộng đồng trong phòng, chống bạo lực gia đình; ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời hành vi bạo lực gia đình, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; kịp thời biểu dương, khen thưởng cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong phòng, chống bạo lực gia đình.

3. Hình thức

- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 gắn với Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, thông qua các hình thức như: mít tinh, hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện chuyên đề, hội thi, hội diễn, các chương trình văn hóa, nghệ thuật, du lịch, thể dục, thể thao, tuyên truyền cổ động trực quan v.v... Xây dựng, phát sóng các clip, phóng sự tuyên truyền, các thông điệp truyền thông về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình trên hệ thống FM và truyền hình của huyện.

- Tuyên truyền thông qua các hình thức cổ động trực quan như: treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền trên bảng tin cộng đồng chủ đề về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống bạo lực gia đình tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

           (Kèm theo các thông điệp truyền thông năm 2021)

4. Thời gian: Tập trung triển khai các hoạt động cao điểm từ ngày 15/5 đến ngày 30/6/2021.

5. Tổ chức thực hiện

         5.1. Phòng Văn hoá và Thông tin (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2020 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình ban hành Kế hoạch, Thể lệ, Biên soạn bộ câu hỏi, Quyết định thành lập Ban Tổ chức, Ban giám khảo tổ chức hội thi gia đình tại huyện.

Hướng dẫn các xã, thị trấn tuyển chọn 01 câu lạc bộ gia đình tiêu biểu tập luyện, tham dự hội thi gia đình tại huyện.

Tổng hợp tình hình tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2021 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên địa bàn huyện báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

5.2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung trong hướng dẫn này cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 và treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại cổng cơ quan.

Phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin (Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện) để tổ chức Hội thi gia đình tại huyện.

5.3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

Xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021; Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền về chủ đề và thông điệp nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2021 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020 tại khu vực trung tâm huyện.

- Chuẩn bị địa điểm, trang trí khánh tiết tuyên truyền, và các điều kiện cần thiết để tổ chức Hội thi gia đình tại huyện.

- Đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

5.4. Trang Thông tin điện tử huyện

Xây dựng, đăng tải các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021 trên trang Thông tin điện tử huyện.

5.5. Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung trên để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền về chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 năm 2021 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021.

Mỗi xã, thị trấn tuyển chọn 01 Câu lạc bộ gia đình tiêu biểu để tập luyện chuẩn bị tham dự hội thi gia đình tại huyện.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

CÁC THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG NĂM 2021

             (Kèm theo Công văn số …../BCĐGĐ ngày …../……/2021)

1. Hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6.

2. Giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa ứng xử tốt đẹp trong gia đình.

3. Phòng, chống bạo lực gia đình là trách nhiệm của các cấp, các ngành, mọi gia đình và toàn xã hội.

4. Gia đình là nơi bảo tồn, lưu giữ các giá trị văn hóa của dân tộc.

5. Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

6. Gia đình là cội nguồn sức mạnh, thành trì quan trọng nhất của mỗi con người.

7. Xây dựng môi trường gia đình - cộng đồng - xã hội an toàn, lành mạnh.

  1. Xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, tiến bộ và bền vững.

10. Xây dựng nhân cách người Việt Nam từ giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình.

Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-STTTT ngày 23 tháng 3 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về Thông tin, tuyên truyền thực hiện công tác gia đình tỉnh Hoà bình năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. 1.Nội dung và thời gian tuyên truyền:

1.1. Nội dung tuyên truyền.

- Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Luật hôn nhân và gia đình; Luật bình đẳng giới; Chỉ thị số 29-CT/TU ngày 29/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác gia đình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình; thực hiện các nhiệm vụ trong Đề án “Tăng cường công tác truyền thông về giữ gìn hạnh phúc gia đình và phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Hoà bình”; Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Hoà Bình;

- Các phong trào, hoạt động hưởng ứng kỷ niệm Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), Ngày Quốc tế gia đình (15/5), ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021) Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày thế giới xoá bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) và tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới tại địa phương;

- Số điện thoại cử Tổng đài ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới 1900.969.680;

- Gương người tốt, việc tốt và các hoạt động xây dựng cộng đồng văn hoá, gia đình hạnh phúc; phê phán những hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang và lễ hội; bểu hiện hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

1.2. Thời gian tuyên truyền

Trong năm 2021, đẩy mạnh tuyên truyền trong thời gian tổ chức các hoạy động hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3) và Ngày gia đình Việt Nam (28/6/2001-28/6/2021)

          2. Hình thức tuyên truyền

          2.1. Trang thông tin điện tử.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tin, bài ảnh các nội dung liên quan; cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện;

2.2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, phóng sự chuyên đề các nội dung liên quan; tăng thời lương phát sóng trên hệ thồng phát thanh FM về các nội dung trọng tâm

- Tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu; pano, áp phích trên trục đường chính và khu vực trung tâm huyện.

2.3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo Công chức văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan trên hệ thống đài truyền thanh.

- Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở truyền thông trực tiếp tới người dân bằng các hình thức và phương thức phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc.

3. Đối tượng tuyên truyền

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA