gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1624519
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1961
1306
3267
1565396
29253
43562
1624519

Your IP: 3.92.74.105
2020-09-22 21:21

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Tuyên truyền sâu rộng truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; giáo dục tư tưởng chính trị, lòng yêu nước; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự lực, tự cường dân tộc, qua đó góp phần củng cố, bồi đắp niềm tin của Nhân dân vào sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Thông qua các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm góp phần phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội để thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

3. Các hoạt động kỷ niệm cần được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp, thuyết phục, hấp dẫn, có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, an toàn, tiết kiệm; lồng ghép với việc tuyên truyền triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại và các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương tạo không khí phấn khởi, thuận lợi để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN, KỶ NIỆM

1. Các ngày lễ lớn của đất nước

1.1. Nội dung tuyên truyền, giáo dục

1.1.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020):Thực hiện theo Công văn số 116/VH&TT, ngày 30/12/2019 của Phòng Văn hóa và Thông tin.

1.1.2. Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 âm lịch)

a. Nội dung tuyên truyền

- Tuyên truyền ý nghĩa của Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng; qua đó góp phần giáo dục các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước và các bậc tiền nhân có công lao to lớn trong công cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Tuyên truyền, giới thiệu truyền thống, lịch sử, văn hóa của đất nước và con người Việt Nam; cổ vũ các tầng lớp nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn dân tộc, chung sức, đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, dân chủ, công bằng, văn minh.

- Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đại đoàn kết toàn dân tộc; tôn vinh tập thể và cá nhân có những công lao, đóng góp đối với việc xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

1.1.3. Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2020)

Nội dung tuyên truyền

-Tuyên truyền thân thế, cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tôn vinh những cống hiến vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Thể hiện lòng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc của nhân dân Việt Nam và tình cảm yêu mến, kính trọng của Nhân dân các nước trên thế giới đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Khẳng định sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh; phân tích, làm rõ sự vận dụng và phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng
Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp, ngành, địa phương; biểu dương những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương “người tốt, việc tốt” trong các phong trào thi đua. Thực hiện chuyên đề năm 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

1.2. Các ngày lễ lớn của đất nước

1.2.1. Nội dung tuyên truyền

a. Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)

- Khẳng định tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lịch sử to lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước; khẳng định đường lối lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo, quả cảm, vượt mọi gian khổ, hy sinh, quyết bảo vệ nền độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc của quân và dân ta; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ quý báu của các nước và nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc.

- Tri ân các anh hùng, liệt sỹ, thương binh, bệnh binh, đồng bào, chiến sỹ đã hy sinh tính mạng, sẵn sàng cống hiến sức lực, trí tuệ và của cải làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975; nêu bật những thành tựu của đất nước sau 45 năm thống nhất, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc lịch sử, phủ định vai trò lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và công lao, đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước.

b. Kỷ niệm 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2020)

- Tuyên truyền tầm vóc, ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Điện Biên Phủ; khẳng định tinh thần anh dũng, mưu trí, sáng tạo của quân và dân ta, nhất là đường lối chính trị, quân sự và ngoại giao đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân tố quyết định làm nên thắng lợi vĩ đại trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược.

- Tôn vinh và tri ân các anh hùng, liệt sỹ, cán bộ, chiến sỹ, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến và quân dân cả nước đã anh dũng chiến đấu, hy sinh làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ.   

- Tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước, của các tỉnh vùng Tây Bắc trong 66 năm qua; phát huy truyền thống yêu nước, niềm tự hào, tự tôn, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ, quyết tâm xây dựng các tỉnh vùng Tây Bắc nói riêng và của đất nước nói chung ngày càng giàu đẹp và phồn vinh.

c. Kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)

- Tuyên truyền bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi và bài học kinh nghiệm của Cách mạng tháng Tám; khẳng định tầm vóc thời đạiý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam); sự vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm đó trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất đất nước, nhất là trong sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay.

- Tuyên truyền những thành quả to lớn mà Đảng và Nhân dân ta đã đạt được trong 75 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nhấn mạnh thắng lợi của các cuộc kháng chiến chống xâm lược mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, làm tròn nghĩa vụ quốc tế cao cả.

- Những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong hơn 30 năm thực hiện đường lối đổi mới đất nước; những bài học kinh nghiệm trong xây dựng và bảo vệ chính quyền cách mạng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức của đất nước; những nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, về quốc phòng - an ninh, về bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia; đồng thời đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận giá trị, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám, vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2. Kỷ niệm năm tròn ngày sinh các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

2.1. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Lê Đức Anh - Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (01/12/1920 - 01/12/2020)

Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, hoạt động cách mạng của Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật những công lao, đóng góp của đồng chí trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đặc biệt là trong chiến thắng chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam của Tổ quốc cùng quân dân Campuchia chiến thắng chế độ diệt chủng; trong sự nghiệp đổi mới đất nước và trong xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân, nhất là Quân đội Nhân dân vững mạnh toàn diện.

- Những phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Lê Đức Anh - người cộng sản kiên trung, bất khuất suốt đời cống hiến, hy sinh vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; việc học tập tấm gương đạo đức cách mạng đồng chí Lê Đức Anh, xây dựng Quân đội Nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xây dựng quê hương Thừa Thiên Huế ngày càng giàu đẹp.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm ở các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.         

2.2. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Hữu Thọ (10/7/1910 - 10/7/2020) - Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nội dung tuyên truyền, giáo dục

- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; nêu bật vai trò và những đóng góp của đồng chí trong sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, trong việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

- Tuyên truyền phẩm chất đạo đức cao đẹp của đồng chí Nguyễn Hữu Thọ - người chiến sĩ cộng sản chân chính và người Lãnh đạo Mặt trận tiêu biểu; việc học tập và noi theo tấm gương của một trí thức lớn, một nhà lãnh đạo suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân ở các cấp, các ngành, nhất là trên quê hương Long An.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở Long An và các cấp, các ngành.

2.3. Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Nguyễn Duy Trinh (15/7/1910 - 15/7/2020) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

a. Nội dung tuyên truyền

- Thân thế, sự nghiệp và công lao, đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Duy Trinh đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng nói chung và ngành ngoại giao của đất nước nói riêng.

- Tấm gương sáng về đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng của đồng chí Nguyễn Duy Trinh trong sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế hiện nay.

2.4. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai (30/9/1910 - 30/9/2020) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, hoạt động và công lao, đóng góp của đồng chí
Nguyễn Thị Minh Khai
đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc Việt Nam, sự nghiệp giải phóng phụ nữ và phong trào đấu tranh của Nhân dân tiến bộ vì hòa bình, độc lập dân tộc và dân chủ trên toàn thế giới.

- Phẩm chất đạo đức cách mạng cao đẹp của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai; việc học tập và noi theo tấm gương của một nữ chiến sĩ cách mạng kiên cường, ưu tú, trọn đời phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ở các cấp, các ngành, nhất là trên quê hương Nghệ An.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra tại tỉnh Nghệ An và các địa phương khác.

2.5. Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Tố Hữu (4/10/1920 - 4/10/2020) - lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam

Nội dung tuyên truyền

- Cuộc đời, sự nghiệp hoạt động cách mạng và công lao, cống hiến to lớn của đồng chí Tố Hữu - người chiến sĩ cộng sản, nhà thơ cách mạng hàng đầu của dân tộc Việt Nam thế kỷ XX, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Thừa Thiên Huế với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.

- Nêu bật vai trò và những đóng góp to lớn của đồng chí đối với công tác tuyên huấn, công tác tư tưởng - văn hóa của Ðảng, nhất là việc giáo dục, bồi đắp lý tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, trong thơ ca Việt Nam.

3. Kỷ niệm năm tròn một số ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng

3.1. Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) 60 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 - 20/12/2020)

Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định những thành quả to lớn và đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Đảng và Nhân dân ta, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

- Việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và việc phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; tôn vinh, tri ân công lao, đóng góp to lớn của các cấp, các ngành đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương.

3.2. Kỷ niệm 90 năm Ngày Xô Viết - Nghệ Tĩnh (12/9/1930 - 12/9/2020)

Nội dung tuyên truyền

- Khẳng định và làm sâu sắc hơn vai trò lãnh đạo của Đảng, của Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đối với cao trào cách mạng những năm 1930 – 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh - Khối liên minh công nông đầu tiên và làm trụ cột thu hút các tầng lớp nhân dân vào mặt trận đấu tranh cách mạng.

- Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm của cao trào cách mạng 1930 - 1931; tôn vinh những đóng góp và hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã làm nên cao trào đấu tranh những năm 1930 - 1931, mà đỉnh cao là Xô Viết - Nghệ Tĩnh; khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng ngay từ buổi đầu mới thành lập.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành, các địa phương.

3.3. Kỷ niệm 80 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa (23/11/1940 - 23/11/2020)

Nội dung tuyên truyền

Khẳng định ý nghĩa, giá trị lịch sử và những bài học kinh nghiệm của 
Nam Kỳ khởi nghĩa đối với sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc.

- Những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các tỉnh, thành phố vùng đất Nam Bộ, nhất là các địa phương từng tham gia cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ năm 1940; những điển hình tiên tiến, nhân tố mới trong công cuộc xây dựng quê hương, đất nước.

- Việc phát huy tinh thần cách mạng của Nam Kỳ khởi nghĩa, tích cực thi đua phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp.

- Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

3.4. Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 (16/9/1950 -16/9/2020)

Nội dung tuyên truyền

- Tầm vóc, nguyên nhân, ý nghĩa thắng lợi và bài học kinh nghiệm của chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950; khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh - nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch Biên giới Thu Đông 1950.

- Nghệ thuật chỉ đạo, tiến hành và phát huy sức mạnh chiến tranh Nhân dân, sự vận dụng và phát huy tinh thần Chiến thắng Biên giới Thu Đông trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

- Tôn vinh và tri ân đối với các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã chiến đấu, hy sinh trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược; những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với các thương binh, gia đình liệt sỹ, người có công với nước; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành tích cực tham gia các hoạt động “đền ơn đáp nghĩa”, “uống nước nhớ nguồn”.

- Tuyên truyền các hoạt động diễn ra ở các cấp, các ngành, địa phương.

4. Kỷ niệm các  ngày thành lập, ngày truyền thống của các phòng, ban, ngành

4.1. Đối với kỷ niệm năm tròn

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chủ động trong việc xây dựng nội dung, chương trình các hoạt động kỷ niệm.

5. Kỷ niệm các ngày lễ quốc tế

5.1.Kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020)

- Cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến vĩ đại của V.I.Lênin - Lãnh tụ cuộc Cách mạng xã hội chủ nghĩa tháng Mười Nga đối với phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

- Khẳng định giá trị bền vững và sức sống của chủ nghĩa Mác - Lênin trong thời đại ngày nay; đồng thời tuyên truyền sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin vào sự nghiệp cách mạng của Việt Nam trong giai đoạn mới; đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

5.2. Kỷ niệm 200 năm Ngày sinh Ph.Ăng-ghen (28/11/1820 - 28/11/2020)

- Cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp to lớn của Ph.Ăng-ghen đối với sự phát triển của chủ nghĩa xã hội khoa học và giai cấp công nhân.

- Sự vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào sự nghiệp cách mạng và công cuộc đổi mới ở Việt Nam.

- Tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm diễn ra ở các cấp, các ngành.

5.3. Kỷ niệm 202 năm Ngày sinh C.Mác (5/5/1818 - 5/5/2020)

- Cuộc đời, sự nghiệp và công lao, đóng góp vĩ đại của C.Mác đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng xã hội và giải phóng con người.

- Khẳng định những giá trị khoa học và cách mạng trong Di sản tư tưởng của C.Mác, đặc biệt là chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử và học thuyết giá trị thặng dư.

- Sự vận dụng và phát triển sáng tạo của chủ nghĩa Mác ở các nước xã hội chủ nghĩa hiện nay, nhấn mạnh những thành tựu đem lại và bài học kinh nghiệm; khẳng định tính đúng đắn và sức sống mãnh liệt của chủ nghĩa Mác trong thời đại ngày nay; đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc phủ nhận giá trị của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh

6. Tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của địa phương

Để góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 202020, các xã, thị trấn tuyên truyền kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của Đảng bộ huyện; tuyên truyền về Lễ khai hội chùa Tiên năm 2020 (được tổ chức vào ngày mùng 4 tết Nguyên đán Canh Tý) và các lễ hội tại địa phương, đảm bảo trang trọng, an toàn, tiết kiệm, đúng theo quy định của Nhà nước.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

          1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các lễ hội văn hoá truyền thống của huyện.

Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. tại khu vực trung tâm huyện.

2. Trang Thông tin điện tử huyện

Đăng tải các các tin bài tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn các giá trị văn hoá truyền thống, các lễ hội của huyện.

3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn

Tuyên truyền đến các Đảng viên, cán bộ công chức, viên chức, nhân dân tại đơn vị mình về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Ngị quyết đại hội Đảng các cấp, ý nghĩa lịch sử của các ngày lễ lớn. Chỉ đạo các thôn, khu dân hướng dẫn các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh FM của các xã, thị trấn đến thôn, khu dân cư về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn.

Viết bài, đăng tin trên trang thông tin điện tử các xã, thị trấn.

Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. tại khu vực trung tâm xã.

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

1. Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Canh Tý 2020!

2. Nhiệt liệt chào mừng 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020)!

3. Nhiệt liệt chào mừng 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020)!

4. Nhiệt liệt chào mừng 66 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2020)!

5. Nhiệt liệt chào mừng 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2020)!

6. Nhiệt liệt chào mừng 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (19/5/1890 - 19/5/2020)!

7. Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020!

8. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9. Quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng!

10. Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

11. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, tác hại của ma túy. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả tác hại của ma túy; các mô hình phòng, chống ma túy và kết quả công tác đấu tranh phòng chống, ma túy, cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

Đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện trên Trang thông tin điện tử huyện.

Tuyên truyền trên hệ thống FM của các xã, thị trấn pháp luật về phòng, chống ma túy, hậu quả tác hại của ma túy; các mô hình phòng, chống ma túy và kết quả công tác đấu tranh phòng chống, ma túy, cai nghiện ma túy trên địa bàn huyện.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để thực hiện có hiệu quả Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt, các quy định liên quan đến an toàn giao thông trong Luật phòng chống tác hại của rượu, bia. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường thời lượng phát sóng trên hệ thống FM tới tận các khu dân cư xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ và Luật phòng chống tác hại của rượu, bia và vận động nhân dân thực hiện quy định “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Đăng tải Luật phòng, chống tác hại của rượu, bial; Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ về quy định sử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện trên Trang thông tin điện tử huyện.

Tuyên truyền trên hệ thống FM của các xã, thị trấn về Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ.

Tuyên truyền sâu rộng tới các thôn, khu dân cư với chủ đề của năm an toàn giao thông năm 2020 “Đã uống rượu, bia không lái xe”.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền đấu tranh, bảo vệ nhân quyền năm 2020 trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

Tăng cường công tác thông tin tuyên truyền bằng nhiều hình thức như pano, áp phích,... và dành thời lượng phù hợp từ 05 - 10 phút/tuần trên phát thanh để tăng đăng tải các tin, bài; phát sóng và tiếp sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan.

Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; đăng tải các tin, bài, phóng sự, clip có nội dung liên quan trên Trang thông tin điện tử huyện.

Đăng tải các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện trên Trang thông tin điện tử huyện.

Tuyên truyền các thông điệp, khẩu hiệu về công tác đấu tranh, bảo vệ nhân quyền và các hoạt động hưởng ứng ngày Nhân quyền thế giới ngày 12/12/2020. Tổ chức các cuộc hội thảo, tập huấn, các hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tập thể tại các khu dân cư.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Để tăng cường công tác tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch, tạo không khí vui tươi, phấn khởi và bảo đảm an toàn trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020). Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Nội dung tuyên truyền

1.1. Tuyên truyền Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

- Tuyên truyền những mốc son chói lọi của Đảng, những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; khẳng định bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và khả năng lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách; nêu bật những truyền thống quý báu và bài học kinh nghiệm trong suốt chặng đường cách mạng 90 năm qua của Đảng, nhất là 35 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới đất nước; khẳng định sức sống của Đảng trong mối liên hệ mật thiết, máu thịt với nhân dân, ngoài lợi ích của nhân dân Đảng ta không còn lợi ích nào khác; khẳng định niềm tin của nhân dân đối với Đảng, công cuộc đổi mới đất nước; Những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Lạc Thủy trong sự nghiệp đấu tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội trong sự nghiệp đổi mới đất nước; giới thiệu quảng bá tiềm năng, lợi thế và triển vọng của huyện Lạc Thủy trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, du lịch... nhằm thu hút sự đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

- Tuyên truyền công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, làm rõ những kết quả và bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng qua các kỳ đại hội ở các cấp, các tổ chức đảng, nhất là trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ gắn với việc triển khai chỉ thị của Bộ Chính trị các khóa về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tuyên truyền Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phát hiện và biểu dương những điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước, nỗ lực vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

- Phản ánh không khí phấn khởi, tin tưởng, thi đua yêu nước và các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm sự kiện diễn ra ở các cấp, ngành, đoàn thể từ Trung ương tới cơ sở; biểu dương, khích lệ các hoạt động chăm lo, giúp đỡ thương binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng và cán bộ, chiến sỹ, người lao động đang làm nhiệm vụ trong dịp Tết, những người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch; đồng thời vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

1.2. Tuyên truyền Tết Nguyên đán Canh Tý 2020

- Tuyên truyền, tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp của dân tộc Việt Nam nói chung và tỉnh Hòa Bình, huyện Lạc Thủy nói riêng mỗi khi Tết đến Xuân về gắn với việc tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tệ nạn, cờ bạc, mê tín dị đoan và các biểu hiện thương mại hóa trong hoạt động lễ hội diễn ra trước, trong và sau Tết; Đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động văn hóa, bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa của dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân.

- Tuyên truyền và quảng bá tiềm năng văn hóa, du lịch của huyện Lạc Thủy, các lễ hội truyền thống của các dân tộc trong tỉnh diễn ra trong dịp Tết Nguyên đán với bạn bè du khách gần xa, thu hút tiềm năng phát triển du lịch.

- Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao đón mừng Xuân mới phục vụ nhân dân đặc biệt là Đêm Giao thừa; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với đất nước, tạo không khí vui tươi, tiết kiệm, hiệu quả.

          - Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các lễ hội văn hoá truyền thống của huyện.

- Các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao đón mừng Xuân mới phục vụ nhân dân đặc biệt là Đêm Giao thừa; tuyên truyền, giáo dục đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"; tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của nhân dân, cán bộ lão thành cách mạng, người có công với Đảng, với đất nước, tạo không khí vui tươi, tiết kiệm, hiệu quả.

- Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. tại khu vực trung tâm huyện.

- Đăng tải các các tin bài tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, các giá trị văn hoá truyền thống, các lễ hội của huyện.

- Tuyên truyền đến cán bộ công chức, viên chức tại đơn vị mình về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Ngị quyết đại hội Đảng các cấp.

- Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh FM của các xã, thị trấn đến thôn, khu dân cư về lịch sử vẻ vang của Đảng, kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp. Lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt tại khu dân cư trên địa bàn.

- Chỉ đạo tổ chức lễ hội truyền thống trên địa bàn mình theo đúng bản chất, ý nghĩa lịch sử văn hóa, phù hợp với thuần phong mỹ tục, loại bỏ hoặc thay thế các tập tục không còn phù hợp với xu thế hội nhập và phát triển. Tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa giáo dục của lễ hội, di tích; vận động thuyết phục người dân, du khách thực hiện nếp sống văn hóa, văn minh khi tham gia lễ hội.

Tuyên truyền bằng các hình thức cổ động trực quan bằng nhiều hình thức như: treo pa nô, băng rôn. khẩu hiệu…. tại khu vực trung tâm xã. Chỉ đạo các thôn, khu dân hướng dẫn các hộ gia đình treo cờ Tổ quốc.

 

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN

          1. NHIỆT LIỆT CHÀO MỪNG 90 NĂM NGÀY THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (03/02/1930 - 03/02/2020)!

          2. MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN CANH TÝ 2020!

          3. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN THI ĐUA THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020!

          4. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM - NGƯỜI LÃNH ĐẠO, TỔ CHỨC MỌI THẮNG LỢI CỦA CÁCH MẠNG VIỆT NAM!

          5. TOÀN ĐẢNG, TOÀN DÂN, TOÀN QUÂN RA SỨC THI ĐUA LẬP THÀNH TÍCH CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ CÁC CẤP TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XIII CỦA ĐẢNG!

          6. TẤT CẢ VÌ MỤC TIÊU DÂN GIÀU, NƯỚC MẠNH, DÂN CHỦ, CÔNG BẰNG, VĂN MINH!

          7. ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH!

          8. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM QUANG VINH MUÔN NĂM!

9. NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM MUÔN NĂM!

10. CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH VĨ ĐẠI SỐNG MÃI TRONG SỰ NGHIỆP CỦA CHÚNG TA!

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA