gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 phongchongthamnhung

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333
images

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

1876898
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
1290
1353
3785
1821039
16378
22264
1876898

Your IP: 3.80.6.131
2021-05-18 14:49

Thực hiện Kế hoạch số 509/KH-SVHTTDL, ngày 15/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 05/5/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy về Thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Lạc Thủy. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, ngăn chặn sự gia tăng của tỉnh trạng này thông qua việc nâng cao nhận thức, năng lực và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, chú trọng nhóm đối tượng có nguy cơ gây bạo lực, đối tượng dễ bị tổn thương do bạo lực trên cơ sở giới.

2. Yêu cầu

Thực hiện tuyên truyền việc phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới lồng ghép trong triển khai công tác phòng, chống bạo lực gia đình. Hình thức truyền thông cần đổi mới, đa dạng, linh hoạt, phù hợp nhóm đối tượng và địa bàn.

II. NỘI DUNG

- Triển khai các hoạt động truyền thông về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới lồng ghép với công tác phòng, chống bạo lực gia đình hưởng ứng các ngày về gia đình: Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình; Ngày Quốc tế xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) và Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới (15/11-15/12) thông qua các hình thức: hội nghị, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, hội nghị, hội thảo, sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu văn nghệ, trang Thông tin tin điện tử của huyện, cảu các xã, thị trấn, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền,...

- Triển khai lồng ghép mô hình Ngăn ngừa và giảm thiểu bạo lực trên cơ sở giới với mô hình Phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng để hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực.

- Lồng ghép công tác kiểm tra, giám sát về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới với công tác phòng, chống bạo lực gia đình, quản lý chặt chẽ các sản phẩm văn hóa, hoạt động giải trí đảm bảo không mang định kiến giới.

- Tổng hợp số liệu về về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Phối hợp kiểm tra, giám sát kết quả thực hiện hoạt động ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới và xử lý nghiêm các hành vi bạo lực giới, bạo lực gia đình.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

         1. Phòng Văn hoá và Thông tin (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo)

Hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm. Hướng dẫn, tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11).

Tổng hợp tình hình tổ chức các hoạt động nhân Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm trên địa bàn huyện báo cáo Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

2. Các ngành thành viên Ban Chỉ đạo công tác gia đình huyện

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của ngành, tổ chức triển khai các hoạt động tuyên truyền các nội dung trong hướng dẫn này cho các cán bộ công chức, viên chức, người lao động nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm và treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tuyên truyền tại cổng cơ quan.

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

Xây dựng các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm; Nêu gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia đình, vi phạm pháp luật về gia đình.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền về chủ đề và thông điệp nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm tại khu vực trung tâm huyện.

- Đi tuyên truyền bằng xe lưu động đến các xã, thị trấn.

4. Trang Thông tin điện tử huyện

Xây dựng, đăng tải các chuyên trang chuyên mục viết bài tuyên truyền về Lịch sử, ý nghĩa của Ngày Quốc tế gia đình (15/5); Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm trên trang Thông tin điện tử huyện.

5. Ban Chỉ đạo công tác gia đình các xã, thị trấn

Xây dựng kế hoạch triển khai các nội dung trên để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế gia đình (15/5); kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình hàng năm. Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích; tuyên truyền về chủ đề và thông điệp của Việt Nam nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày quốc tế xóa bỏ bạo lực với phụ nữ và trẻ em gái (25/11) hàng năm theo hướng dẫn.

Duy trì và nhân rộng các câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, mô hình phòng chống bạo lực gia đình trên địa bàn.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Kế hoạch số 62/KH-BCĐ ngày 26/4/2021 của Ban chỉ đạo 389 huyện Lạc Thủy về việc triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021;

Để tăng cường công tác tuyên truyền “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 đạt hiệu quả cao đặc biệt đề cao vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong việc thực thi pháp luật về an toàn thực phẩm. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Chủ đề “Tháng hành động” năm 2021: Đảm bảo ATTP, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm trong tình hình bình thường mới”

2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện

Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các phóng sự, tin bài có các nội dung tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuyên truyền tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trên hệ thống FM của huyện.

Tổ chức đi tuyên truyền bằng xe thông tin lưu động đến các xã, thị trấn.

Tổ chức các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan tại khu vực trung tâm huyện.

3. Trang Thông tin điện tử huyện

Xây dựng các chuyên trang, viết bài, đăng tải tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan trên trang Thông tin điện tử huyện.

         4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

          Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các đối tượng hiểu đúng, thực hiện đúng Luật ATTP, Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, các thông tư quy định bảo đảm an toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật có liên quan. Tuyên truyền tăng cường nhận thức, làm rõ trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật trên hệ thống FM của đơn vị đến các thôn, khu dân cư.

          Tổ chức tuyên truyền bằng các hình thức tuyên truyền cổ động trực quan tại trụ sở UBND xã, thị trấn những nơi tập trung đông người, các chợ và các trục đường chính của đơn vị.

          5. Thời gian tuyên truyền

          Từ ngày 26/4/2021 đến hết ngày 15/5/2021

6. Một số khẩu hiệu tuyên truyền trong tháng hành động:

- Nhiệt liệt hưởng ứng “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm là xây dựng, củng cố niềm tin, uy tín sản phẩm Việt Nam. 

- Chính quyền các cấp, các cơ quan chức năng quyết tâm ngăn chặn thực phẩm không an toàn, thực phẩm giả, thực phẩm kém chất lượng

- Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, kinh doanh, sử dụng thực phẩm không an toàn;

- Tăng cường ứng dụng công nghệ cao, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh, hướng tới việc áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn như thực phẩm xuất khẩu;

- Không quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe gây hiểu nhầm là thuốc;

- Vì sức khỏe người tiêu dùng, tuyệt đối không sử dụng hóa chất, kháng sinh ngoài danh mục, chất cấm trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản.

- Tuyệt đối không sử dụng phẩm màu độc hại, các chất phụ gia, hóa chất ngoài danh mục cho phép trong sản xuất, chế biến thực phẩm.

- Lựa chọn thực phẩm rõ nguồn gốc xuất xứ cho bữa ăn an toàn.

- Để đảm bảo an toàn thực phẩm hãy ăn chín, uống chín, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng.

- Quyền cơ bản của con người là được tiếp cận thực phẩm an toàn.

- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ là bảo vệ người tiêu dùng và phát triển hoạt động kinh doanh của các hộ kinh doanh thực phẩm tại chợ.

- Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ là lợi ích của các hộ kinh doanh thực phẩm.

- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại chợ là trách nhiệm của các hộ kinh doanh thực phẩm trong chợ và tổ chức quản lý chợ.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Văn bản số 541/SVHTTDL-NSVHGĐ ngày 20/4/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hòa Bình về việc thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam tỉnh Hòa Bình” năm 2021;

Để tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam tỉnh Hòa Bình” năm 2021 đạt hiệu quả cao đặc biệt là có sức lan tỏa sâu rộng đến đông đảo mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn toàn huyện. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện

Tăng cường thời lượng phát sóng, xây dựng các phóng sự, tin bài có các nội dung tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, duy trì phát triển và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên hệ thống FM của huyện.

Phối hợp với các xã, thị trấn tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục, thể thao tại cơ sở nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững

2. Trang Thông tin điện tử huyện

Xây dựng các chuyên trang, viết bài, đăng tải tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc, duy trì phát triển và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa trên trang Thông tin điện tử huyện.

         3. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:

          Chỉ đạo Công chức Văn hóa – Xã hội thực hiện một số nhiệm vụ sau:

          Tuyên truyền vận động cán bộ và nhân dân thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc trên hệ thống FM của đơn vị đến các thôn, khu dân cư.

          Phối hợp với các ngành, đoàn thể triển khai phong tào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại đơn vị mình. Duy trì phát triển và nhân rộng các mô hình gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa.

          Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ có lồng ghép các nội dung tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng tiến bộ và hạnh phúc.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Kế hoạch số 22/KH-STTT ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về thông tin, tuyên truyền thực hiện chương trình hành động Quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030. Ủy ban nhân dân huyện Lạc Thủy đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

1. Mục đích

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành và toàn xã hội trong việc sản xuất và tiêu dùng bền vững nhằm phát triển kinh tế hiệu quả; bảo vệ môi trường, xóa đói giảm nghèo và tái cơ cấu nền kinh tế; thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững.

- Thúc đẩy quản lý, khai thác và sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu; khuyến khích phát triển các nguồn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu và sản phẩm thân thiện môi trường, có thể tái tạo, tái sử dụng và tái chế.

- Đẩy mạnh sản xuất và tiêu dùng nội địa bền vững, tạo việc làm ổn định và việc làm xanh, thúc đẩy lối sống bền vững và nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến phát triển nền kinh tế tuần hoàn ở Việt Nam.

2. Nội dung tuyên truyền

- Quyết định số 76/QĐ-TTg ngày 11 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam đến năm 2030; Quyết định số 889/QĐ-TTg ngày 24/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững giai đoạn 2021-2030”…

- Các phương pháp sản xuất sạch, sản xuất các sản phẩm thân thiện môi trường, áp dụng mô hình, liên kết bền vững theo chuỗi vòng đời sản phẩm; hướng dẫn thực hành về mua sắm xanh, lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên và bảo vệ môi trường.

- Các mô hình thực hành tốt về sử dụng hiệu quả tài nguyên và sản xuất sạch hơn trong các lĩnh vực; mô hình về chuỗi cung ứng sản phẩm bền vững, chuỗi cung ứng gắn với truy xuất nguồn gốc sản phẩm; các mô hình nông nghiệp hữu cơ, mô hình nuôi trồng bền vững; việc giảm thiểu, thu hồi, thu gom, tái sử dụng, tái chế chất thải; các mô hình kinh tế tuần hoàn tài nguyên, nhiên liệu, nguyên vật liệu trong hoạt động sản xuất và tiêu dùng…

- Các hệ thống dịch vụ hậu cần phân phối xanh, bền vững bao gồm các trung tâm hậu cần xanh, hệ thống kho vận, giao nhận hàng hóa xanh, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sinh học sạch, thân thiện môi trường trong các hoạt động phân phối, vận chuyển hàng hóa.

- Kinh nghiệm của các nước trong việc thực hiện sản xuất và tiêu dùng bền vững.

3. Hình thức tuyên truyền

3.1. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông

- Dành thời lượng phù hợp để đăng tải các tin, bài; phát sóng về các buổi giao lưu, tọa đàm, chương trình phóng sự có nội dung liên quan trên hệ thống phát thanh FM và tiếp sóng các chương trình có nội dung liên quan.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tranh cổ động; tuyên truyền trên các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư.

- Xây dựng chuyên trang, chuyên mục, chuyên đề; đăng tải các tin, bài, clip có nội dung liên quan.

- Chỉ đạo hướng dẫn công chức văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở;

Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở truyền thông trực tiếp tới người dân bằng các hình thức và phương thức phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc.

- Treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích, tranh cổ động; tuyên truyền trên bảng tin điện tử tại trụ sở cơ quan, trường học, các trục đường chính, nơi công cộng, nơi đông dân cư;

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng; các cuộc hội thảo, các hoạt động tuyên truyền miệng theo chuyên đề; lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, chương trình giáo dục, sức khỏe tại địa phương;

4. Thời gian tuyên truyền: Giai đoạn 2021-2030.

5. Đối tượng tuyên truyền: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và Nhân dân trên địa bàn huyện.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương

Thực hiện Văn bản số 366/STTTT-TTBCXB ngày 23 tháng 4 năm 2021 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Hoà Bình về nội dung tuyên truyền theo các văn bản chỉ đạo (Từ ngày 13/4 đến 22/4/2021). Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:

  1. Nội dung và thời gian tuyên truyền: Như Phụ lục chi tiết kèm theo.

          2. Hình thức tuyên truyền

          2.1. Trang thông tin điện tử.

- Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục các nội dung liên quan; cập nhật, đăng tải các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, huyện;

2.2. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông.

- Tiếp tục duy trì các tin, bài, ảnh, phóng sự, phóng sự chuyên đề có nội dung liên quan; tăng thời lương phát sóng về các nội dung trọng tâm; sản xuất các sản phẩm truyền thanh, phóng sự, phim tài liệu đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng thời lượng, đổi mới cách thức, xây dựng chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Lồng ghép tuyên truyền trong Kế hoạch thực hiện các hoạt động tuyên truyền thường xuyên.

- Băng rôn, khẩu hiệu; cờ phướn; pano, áp phích; trang trí khánh tiết phục vụ các hoạt động kỷ niệm tại các khu vực trung tâm huyện.

2.3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.

- Chỉ đạo Công chức văn hóa, thông tin ở xã, thị trấn thực hiện tuyên truyền các nội dung liên quan trên hệ thống đài truyền thanh.

- Lồng ghép trong các buổi sinh hoạt đoàn thể, hội nghị, hội thảo, chương trình giao lưu văn hóa, văn nghệ ở địa phương.

- Phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp hướng dẫn báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở truyền thông trực tiếp tới người dân bằng các hình thức và phương thức phù hợp với trình độ dân trí và điều kiện kinh tế - xã hội của từng vùng, từng địa phương, từng dân tộc.

3. Đối tượng tuyên truyền

Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn huyện.

Biên tập: Nguyễn Xuân Hòa

Kỹ thuật: Đinh Thị Dương


         PHỤ LỤC

Nội dung tuyên truyền

(Kèm theo Văn bản số         /VH&TT-TTTT, ngày     /     /2021 của Phòng Văn hoá và Thông tin)

 

STT Văn bản chỉ đạo Nội dung thực hiện Thời gian Cơ quan phối hợp, cung cấp thông tin
1 Hướng dẫn số 08/HD-BCĐ, ngày 07/4/2021 của Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện Tuyên truyền theo nội dung hướng dẫn sao gửi kèm.
2 Kế hoạch số 68/KH-UBND, ngày 7/4/2021 về Thực hiện Chương trình phát triển công tác xã hội trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030

Tuyên truyền về nghề công tác xã hội, vị trí, vai trò của nghề công tác xã hội trong xã hội hiện nay. Trong đó, chú

trọng thông tin tuyên truyền về các dịch vụ tại cộng đồng tạo điều kiện cho người dân dễ dàng tiếp cận

3 Kế hoạch số 69/KH-UBND, ngày 8/4/2021 về Triển khai thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác dân vận trong xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2021- 2025 Thông tin, tuyên truyền chủ trương, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc thực hiện xây dựng đô thị văn minh, qua đó tạo sự đồng thuận, tích cực tham gia hưởng ứng thực hiện của các tầng lớp nhân dân.
4 Kế hoạch số 75/KH-UBND, ngày 12/4/2021 về Phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ đối với các tuyến đường trên địa bàn tỉnh, năm 2021 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; các kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ; lên án, phê phán các hành vi sử dụng trái phép vỉa hè, lòng đường, phá hoại công trình giao thông, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ,... gây mất an toàn giao thông và hư hỏng công trình đường bộ.
5 Kế hoạch số 74/KH-UBND, ngày 12/4/2021 về Triển khai Hồ sơ sức khỏe điện tử toàn dân trên địa bàn tỉnh Hòa Bình Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích, ý nghĩa của việc khám và lập hồ sơ sức khỏe điện tử, qua đó, quản lý, theo dõi, chăm sóc ban đầu tại các cơ sở y tế.
6

Công văn số 515/UBND-PVX, ngày 9/4/2021 về chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

Thông tin, tuyên truyền về mục tiêu, ý nghĩa của việc chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt.
7 Kế hoạch số 72/KH-UBND, ngày 8/4/2021 về Thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hoà Bình Thực hiện thông tin, tuyên truyền về phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới;tổ chức tuyên truyềnvề côngtác Bình Đẳng giới nói chung; vấn đề Phòng ngừa và ứng phó với bạolực trên cơ sở giới nói riêng; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hoạt động thông tin, báo chí, xuất bản có nội dung định kiến giới.
8 Kế hoạch số 76/KH-UBND, ngày 13/4/2021 Tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 - 2025 Tuyên truyền theo hướng dẫn gửi kèm theo.
9 Kế hoạch số 71/KH-UBND, ngày 8/4/2021 về Triển khai thực hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên địa bàn tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2021-2030 Thông tin, tuyên truyền nâng cao kiến thức, kỹ năng thực hiện quyền trẻ em: chăm sóc, phát triển toàn diện trẻ em, tạo lập môi trường sống an toàn, thân thiện cho trẻ em; phòng, chống xâm hại trẻ em; bảo vệ trẻ em trong quá trình tố tụng, xử lý vi phạm hành chính; bảo vệ trẻ em trong thiên tai, thảm họa, dịch bệnh; phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em; thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em; phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em, phòng ngừa xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; quyền bảo đảm quyền bí mật đời sống riêng tư của trẻ em trong hoạt động thông tin, truyền thông
10 Kế hoạch số 70/KH-UBND, ngày 8/4/2021 về Thực hiện Kết luận số 297-KL/TU ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 30/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường, đặc biệt phổ biến các quy định về bảo vệ môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi nhằm nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường.
11 Công văn số 887/BCĐDS, ngày 14/4/2021 về hướng dẫn tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới (8/5) của BCĐ công tác dân số - KHHGĐ Theo hướng dẫn gửi kèm theo.


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Chiến dịch những giọt máu hồng – hè và

chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ IX năm 2021

(Kèm theo Phụ lục Công văn số         /STTTT-TTBCXB, ngày     /     /2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

1. Thông điệp chính sử dụng trong chiến dịch

- Hiến máu cứu người – Một nghĩa cử cao đẹp.

- Mỗi giọt máu cho đi – Một cuộc đời ở lại.

- Hành trình đỏ - Kết nối dòng máu Việt.

- Hiến máu an toàn – Đừng ngại COVID

- Hiến máu an toàn - Phòng, chống dịch bệnh COVID-19

2. Các sự kiện của Chiến dịch

STT Tên sự kiện Thời gian Địa điểm Ghi chú
                                            A. Các sự kiện tại tỉnh
1 Lễ phát động Chiến dịch hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” Dự kiến ngày 07/5/2021 Hòa Bình Hưởng ứng Tháng Nhân đạo từ 01-31/5/2021
2 Tổ chức Chương trình “Hành trình đỏ” và Hội nghị tôn vinh người hiến máu năm 2021 15/6/2021 Hòa Bình Tổ chức mít tinh và sơ kết phong trào HMTN 6 tháng đầu năm 2021
B. Các sự kiện tại các huyện, thành phố và các cơ quan thành viên BCĐ
1 Lễ phát động Chiến dịch hưởng ứng “Tháng Nhân đạo” 2021 Dịp 8/5/2021 Các địa phương Lồng ghép hoạt động kỷ niệm Ngày 8/5 và 19/5
2 Ngày hội Hiến máu chào mừng ngày Quốc tế Chữ thập đỏ 8/5 Từ ngày 04-21/5/2021 Huyện Yên Thủy và TP. Hòa Bình Tổ chức Ngày hội hiến máu hưởng ứng Ngày 8/5 và 19/5
3 Ngày Quốc tế Người hiến máu 14/6/2021 8/5 – 30/6/2021 Các địa phương Tổ chức hội nghị tôn vinh, khen thưởng và tổ chức Ngày hội HMTN, ngày Quốc tế NHM
4 Ngày hội hiến máu vì nghĩa tình đồng đội Từ 01/7-30/7/2021 Công an tỉnh Tổ chức Ngày HHM vì nghĩa tình đồng đội
5 Ngày hội HMTN Vì nạn nhân chất độc màu da cam Từ 01/8-31/8/2021 Huyện Cao Phong, Tân Lạc, TP HB Tổ chức Ngày HMTN Vì nạn nhân chất độc màu da cam
6 Sơ kết 02 chiến dịch kết hợp với các hoạt động hưởng ứng Ngày SCC thế giới 2021 Từ 01-7/9/2021 BCĐ cấp tỉnh, cấp huyện

        


HƯỚNG DẪN

Tuyên truyền Chiến dịch những giọt máu hồng – hè và

chương trình “Hành trình Đỏ” lần thứ IX năm 2021

(Kèm theo Phụ lục Công văn số         /STTTT-TTBCXB, ngày     /     /2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

I. Mục tiêu chung

- Tổ chức các hoạt động nhằm kỷ niệm 35 năm Ngày Thalassemia thế giới (08/5/1986 - 08/5/2021) với thông điệp quốc tế: “Giải quyết bất bình đẳng trong chăm sóc y tế đối với bệnh nhân tan máu bẩm sinh” và Việt Nam đang tích cực hưởng ứng ngày kỷ niệm này với thông điệp: “Thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước”.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục cho người dân về nguy cơ cao của việc kết hôn cận huyết thống với bệnh Thalassemia (tan máu bẩm sinh) cũng như về tầm quan trọng của hoạt động tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng dân số góp phần thực hiện tốt các mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới.

II. Các nội dung và hình thức truyền thông hưởng ứng Ngày Thalassemia thế giới

1. Thông tin chung

Bệnh tan máu bẩm sinh (TMBS) là do tan máu di truyền. Bệnh có hai biểu hiện nổi bật là thiếu máu và ứ sắt trong cơ thể nên bệnh nhân phải điều trị suốt đời, nếu không được điều trị thường xuyên, đầy đủ, sẽ có nhiều biến chứng làm bệnh nhân chậm phát triển thể trạng, giảm sức học tập, lao động...

Việt Nam hiện có khoảng 13 triệu người, tương đương 13% dân số mang gen bệnh TMBS. Trong đó, tỷ lệ người dân đồng bào dân tộc miền núi chiếm tỷ lệ khá cao từ 20 - 40%.

Mỗi năm có khoảng hơn 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh TMBS, trong đó khoảng hơn 2.000 trẻ bị bệnh nặng.

Tỷ lệ người dân mang gen TMBS ở vùng miền núi, đặc biệt là ở các đồng bào dân tộc thiểu số cao, một trong những nguyên nhân chính là do kết hôn cận huyết.

Riêng sáu dân tộc chủ yếu ở miền núi phía Bắc như Tày, Thái, Mường, Nùng, Dao và H’Mông thì tỷ lệ mang gen và mắc bệnh khá cao như: 26,1% ở dân tộc Tày; 25,5% ở dân tộc Dao; 24,7% ở dân tộc Nùng... Đặc biệt, tại Sơn La, dân tộc Xinh Mun có tỷ lệ mang gen rất cao, lên tới hơn 80%. Tại các địa bàn này, ước tính mỗi năm khoảng 100.000 trẻ ra đời thì có khoảng 250 trường hợp thai bị phù (không thể sống), khoảng 200 trẻ bị bệnh ở mức trung bình đến nặng - là những bệnh nhân sẽ phải điều trị cả đời.

Việt Nam đã có những nỗ lực lớn song việc điều trị mới chỉ giúp cải thiện tốt cuộc sống của người bệnh chứ chưa thể chữa khỏi bệnh. Chất lượng sống của các bệnh nhân bị TMBS rất thấp, số tử vong lớn. Qua báo cáo, từ năm 2001 đến nay, có tới 20% bệnh nhân chết ở lứa tuổi từ 6 - 7, nhiều em tử vong ở độ tuổi 16 - 17, hầu hết các bệnh nhân mắc bệnh nặng không có cơ hội xây dựng gia đình.

Hiện nay, số lượng bệnh nhân TMBS đã làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội.

Kinh nghiệm của thế giới cho thấy, có thể phòng bệnh hiệu quả tới 90 - 95% bằng các biện pháp như tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn, sàng lọc phát hiện sớm cho thai nhi để xác định xem cá nhân có mang gen bệnh hay không từ đó giúp cho họ có sự lựa chọn đúng đắn về hôn nhân cũng như quyết định mang thai và sinh đẻ nhằm sinh ra những đứa con không mắc bệnh TMBS. Đây là biện pháp hiệu quả và chi phí thấp. Nếu cả vợ và chồng đều mang gen bệnh thì có 25% nguy cơ mắc bệnh ở thể nặng, trường hợp này cần được thực hiện chẩn đoán trước sinh bằng phương pháp chọc ối hoặc sinh thiết gai nhau và tìm đột biết gen. Đối với bệnh nhân mức độ nặng và trung bình cần: truyền máu định kỳ và dùng thuốc thải sắt suốt đời; đến khám và điều trị đúng hẹn; khám lại ngay khi có dấu hiệu bất thường như: mệt nhiều, đau tim, khó thở, sốt cao, phù…; phẫu thuật cắt lách giúp kéo dài khoảng các thời gian giữa các đợt truyền máu; ghép tế bào gốc để điều trị bệnh, biện pháp này cần phải đáp ứng điều kiện ngặt nghèo hơn như phải tìm được nguồn tế bào gốc, điều kiện sức khỏe đảm bảo, các chi ghép…

2. Chủ đề: “Thực hiện tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì sự phồn vinh của đất nước”.

Diễn giải

Đẩy mạnh việc truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, của gia đình, cộng đồng về tư vấn, tầm soát, chẩn đoán và điều tri sớm bệnh tật trước sinh và sơ sinh. Tư vấn và tầm soát trước sinh là việc sử dụng các biện pháp thăm dò đặc hiệu trong thời gian mang thai tốt nhất là 3 tháng đầu để chẩn đoán xác định các trường hợp mang gen bệnh TMBS, các bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể ở thai nhi như: hội chứng Down (tam bội thể 13), hội chứng Ewards (tam bội thể 18) và dị tật ống thần kinh... Tư vấn và tầm soát sơ sinh là một biện pháp dự phòng hiện đại, dùng kỹ thuật y khoa nhằm tìm kiếm để phát hiện ra các bệnh liên quan đến nội tiết, rối loạn di truyền ngay khi đứa trẻ vừa ra đời, cho phép phát hiện một số bệnh lý và tật, bệnh bẩm sinh như: thiểu năng trí tuệ, thiếu men G6PD, suy giáp trạng bẩm sinh, tăng sản tuyến thượng thận bẩm sinh và tử vong sớm do bệnh TMBS...

Việc thực hiện tư vấn, tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh không chỉ là chuyện cá nhân của gia đình mà chính là bước đi lâu dài của ngành dân số nói riêng và cả xã hội nói chung vì mục tiêu cải thiện, nâng cao chất lượng giống nòi và sự phồn vinh của xã hội hướng tới một tương lai hạn chế đến mức thấp nhất người khuyết tật do các bệnh bẩm sinh gây ra.

Tổ chức truyền thông, cung cấp thông tin về tình hình bệnh TMBS, bệnh do rối loạn di truyền nhiễm sắc thể, bệnh bẩm sinh, về nguyên nhân gây bệnh và các giải pháp chủ yếu trong điều trị và phòng, chống thông qua: các hoạt động cung cấp tài liệu, truyền thông trực tiếp tại cộng đồng; truyền thông tại các trường từ trung học sơ sở đến trung học phổ thông; tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân.

3. Khẩu hiệu truyền thông (chi tiết trong phụ lục kèm theo)

4. Các hoạt động chủ yếu

Trên cơ sở những nội dung truyền thông được cung cấp về bệnh TMBS nói riêng cũng như tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh nói chung, đề nghị các cơ quan và địa phương căn cứ vào tình hình thực tế trên địa bàn để linh hoạt triển khai các hoạt động cho phù hợp, chú trọng triển khai các hoạt động sau:

- Tổ chức các buổi hội nghị/hội thảo, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ; xây dựng phóng sự truyền hình, phát sóng trên Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh, huyện; treo băng rôn, khẩu hiệu trên một số trục đường chính.… tuyên truyền về phòng bệnh tan máu bẩm sinh.

- Tổ chức các buổi tập huấn cho cán bộ làm công tác dân số các cấp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, quản lý gen bệnh cho đối tượng; tập huấn kỹ thuật lấy máu xét nghiệm gen bệnh cho cán bộ y tế.

- Tổ chức lấy máu xét nghiệm sàng lọc gen bệnh tan máu bẩm sinh cho đối tượng là vị thành niên, thanh niên trước khi kết hôn.

- Sản xuất, nhân bản các tài liệu và sản phẩm truyền thông như tờ rơi, sách mỏng, tranh lật, pa nô, áp phích, thông điệp truyền hình, thông điệp phát thanh... về các nội dung bệnh TMBS; tư vấn, tầm soát, chẩn đoán, điều trị sớm trước sinh và sơ sinh.

- Mở rộng các hình thức truyền thông hiện đại để cung cấp thông tin, tư vấn qua internet, trang tin điện tử, mạng xã hội, điện thoại di động và các phương tiện truyền tin khác; tăng cường truyền thông trên các trang tin có nhiều người truy cập, các trang tin mà vị thành niên/thanh niên, nam giới và phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ ưa thích và quan tâm.

- Thường xuyên cập nhật và đưa tin các thông tin trên đài phát thanh của huyện, đài truyền thanh hiện có của tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp và trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường, thị trấn; lồng ghép với các hoạt động truyền thông khác tại địa phương.


HƯỚNG DẪN

Nội dung tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến giai đoạn 2021 – 2025

(Kèm theo Phụ lục Công văn số         /STTTT-TTBCXB, ngày     /     /2021 của Sở Thông tin và Truyền thông)

 

1. Nội dung tuyên truyền hàng năm

- Tuyên truyền, phố biến thường xuyên, liên tục, sâu rộng, kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

- Tuyên truyền công tác phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến, phát huy vai trò các mô hình tiêu biểu, các tấm gương điển hình tiên tiến, tác dụng nêu gương, tạo ảnh hưởng lan tỏa đến toàn xã hội.

- Kết hợp chặt chẽ giữa công tác tuyên truyền, biểu dương nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến với việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước, nhằm thúc đẩy phong trào thi đua theo chiều sâu, tạo điều kiện cho các điển hình tiên tiến ngày càng được nhân rộng và phát triển.

2. Tuyên truyền tiêu chí lựa chọn mô hình, điển hình tiên tiến

- Các gương điển hình tiên tiến là những tập thể, cá nhân, hộ gia đình có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập, công tác, lao động sản xuất, chiến đấu và phục vụ chiến đấu, có sáng tạo, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phương pháp quản lý, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao; là nhân tố nổi trội, dẫn đầu các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; có tấm lòng nhân hậu, tinh thần tương thân, tương ái, đoàn kết, giúp đỡ mọi người xung quanh; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần thực hiện tốt công tác an sinh xã hội của tỉnh. Ưu tiên lựa chọn các tập thể, cá nhân ở cấp cơ sở, người trực tiếp lao động, sản xuất.

- Bên cạnh những mô hình, điển hình tiên tiến đã được lựa chọn tuyên truyền, các cơ quan, đơn vị, địa phương trong các cụm, khối thi đua cần thường xuyên chú trọng việc phát hiện các điển hình và nhân tố mới thực sự nổi trội trong các phong trào thi đua yêu nước hoặc các cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt xuất sắc để kịp thời biểu dương, khen thưởng và tuyên truyền, nhân rộng.

Trên cơ sở lựa chọn các điển hình thực sự tiêu biểu xuất sắc, phân tích, đánh giá nguyên nhân, biện pháp thành công của từng điển hình, rút ra kinh nghiệm để vận dụng, học tập, làm theo. Tổ chức học tập trao đổi kinh nghiệm, phương pháp, cách làm mới của các điển hình tiên tiến.

Văn bản mới ban hành

Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCN


Đăng tải và lấy ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức và Nhân dân trên địa bàn huyện vào báo cáo kết quả thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới


Tạo cơ chế để quỹ đầu tư mạo hiểm tham gia phát triển KHCNlacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA