gioiitieuchung

lichsuvanhoa

dialyhanhchinh

dieukientunhien

TRUYENTHANH

TRUYENHINH

 cttdt

i 02

hoi dap

dịch vụ công hòa bình

 timhieuphapluat

CUM CONG NGHIEP

22222222222

33333

43545454354

thudientu

Du lịch Lạc Thủy

img

917857
Hôm nay
Hôm qua
Tuần này
Tuần trước
Tháng này
Tháng trước
Tất cả các ngày
476
628
4122
865504
11431
16644
917857

Your IP: 34.236.216.93
2019-10-18 04:18

scan 0001

Để phát huy vai trò quản lý nhà nước và việc chấp hành Pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện Lạc Thủy.

          Nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tuân thủ chấp hành quy định của pháp luật về quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. Kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật trong quản lý sử dụng đất đai, khai thác khoáng sản, tài nguyên và bảo vệ môi trường, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện đúng quy định.

          1. Công tác quản lý, sử dụng đất đai:

          * Công tác thi hành tuân thủ các quy định về luật đất đai:

          - Tăng cường công tác phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của Luật đất đai ngày 29/11/2013; Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực đất đai; Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai và các Văn bản liên quan khác.

          * Công tác ban hành văn bản và tổ chức thực hiện các quy phạm pháp luật:

          - Chỉ đạo các ngành chức năng liên quan, chính quyền địa phương, đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật đất đai, đảm bảo có hiệu quả, đúng mục đích, thực hiện tốt đúng quy hoạch, phù hợp với tình hình thực tế.

          - Xây dựng kế hoạch tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật đất đai định kỳ, thường xuyên trên địa bàn các xã, thị trấn.

          2. Công tác khoáng sản:

          - Tăng cường công tác phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của Luật khoáng sản ngày 17/11/2010; Nghị định 158/2016/NĐ-CP ngày 29/11/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật khoáng sản; Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản;

          - Xây dựng kế hoạch về quản lý, khai thác và sử dụng các loại khoáng sản, có phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn một cách hợp lý, cụ thể thông qua một số dự án đầu tư vào địa bàn nhằm đảm bảo tiếp cận được nguồn tài nguyên thiên nhiên, khai thác có hiệu quả, phù hợp với thực tế, đảm bảo được cảnh quan môi trường.

          - Xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành luật khoáng sản đối với một số tổ chức, cá nhân khai thác trên địa bàn huyện.

          3. Công tác quản lý tài nguyên nước:

          - Tăng cường công tác phổ biến và triển khai thực hiện các quy định của Luật Tài nguyên nước ngày 21/06/2012; Nghị định số 43/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nước; Nghị định số 54/2015/NĐ-CP ngày 08/6/2015 của Chính phủ quy định về ưu đãi đối với hoạt động sử dụng nước tiết kiệm, hiệu quả; Nghị định 33/2017/NĐ-CP ngày 03/4/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tài nguyên nước và khoáng sản.

          - UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền Luật Tài nguyên nước năm 2012 sử dụng nguồn nước hợp lý tiết kiệm; tổ chức thực hiện các Quy định quản lý, bảo vệ, khai thác sử dụng tài nguyên nước trên địa bàn; thực hiện việc lập hành lang bảo vệ và cải tạo, phục hồi, xây dựng phương án cắm mốc đối với các nguồn nước phải lập hành lang bảo vệ.

          4. Công tác bảo vệ môi trường:

          - Tiếp tục triển khai Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014; Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch Bảo vệ môi trường đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm thông tư số 26/2015/TT-BTNMT ngày 28/05/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định đề án Bảo vệ môi trường chi tiết, đề án Bảo vệ môi trường đơn giản; Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trườngvề đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.

          - Thực thi công tác lồng ghép nhiệm vụ Bảo vệ môi trường vào việc xây dựng quy hoạch các dự án phát triển của huyện. Đây là vấn đề rất quan trọng và cần thiết nên cần bám sát các quy định của Chính phủ cũng như sự chỉ đạo của tỉnh về lĩnh vực Bảo vệ môi trường như Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 19/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược Bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

          - Ban hành các văn bản chỉ đạo tập trung chủ yếu vào các nhiệm vụ trọng tâm như đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức môi trường cộng đồng. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về môi trường, phòng ngừa và hạn chế những tác động xấu đến môi trường, nhằm hướng tới môi trường xanh sạch đẹp.

          - Kp thi gii quyết các vn đề bc xúc v môi trường, các đim nóng v môi trường, tăng cường công tác thanh tra và kim tra các cơ s gây ô nhim môi trường trên địa bàn.

          - T chc trin khai tp hun cho đội ngũ cán b cơ s các t chc, doanh nghip cá nhân hot động sn xut kinh doanh dch v v các quy định ca Lut Bo v môi trường, Lut Đất đai, Lut Tài nguyên Nước, Lut Khoáng sn, và các Văn bn hướng dn thi hành Lut.

          - Đôn đốc và hướng dẫn các chủ cơ sở doanh nghiệp lập bản cam kết bảo vệ môi trường đơn giản theo đúng quy định. Thực hiện tốt công tác quan trắc và bảo vệ môi trường theo bản cam kết đã được lập.

          - Hàng năm xây dựng kế hoạch, tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành Bảo vệ môi trường đối với các tổ chức cá nhân, các doanh nghiệp, hộ gia đình hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện theo kế hoạch.

         

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, mọi gia đình và của mỗi người, đồng thời là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương.

Cùng với việc quán triệt, triển khai chương trình hành động về chủ động ứng phó với biến đổi phức tạp khó lường của khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Vấn đề bảo vệ Môi trường gắn liền với chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Thực hiện hương ước của thôn xóm, khu dân cư về tăng cường quản lý, xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn huyện. Nhằm tăng cường chất lượng trong công tác tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức, trách nhiệm, tạo thói quen của người dân trong việc giữ gìn, bảo vệ môi trường, xử lý, phân loại rác thải sinh hoạt. Chôn lấp xác động vật chết, đối với các loại rác thải dễ phân hủy tránh tình trạng cồng kềnh quá tải cho người thu gom.

Đến nay nhân dân đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, sử lý rác thải hợp lý, chôn lấp xác động vật chết, chủ động phân loại rác thải được thực hiện ngay tại các gia đình; đồng thời tuyên truyền, bà con làng xóm cùng chung tay trong công tác bảo vệ môi trường, tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống, phổ biến kinh nghiệm góp phần giữ gìn, bảo vệ môi trường xanh, sạch, đẹp....

Trong cuộc sống hàng ngày toàn dân gương mẫu bằng những việc làm cụ thể giữ gìn vệ sinh quanh khu vực nhà ở, cải tạo vườn, ao, truồng trại chăn nuôi để nhà luôn sạch, vườn luôn xanh. Tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường chung, vệ sinh đường làng, ngõ xóm, không xả nước sinh hoạt, nước thải chăn nuôi ra kênh rạch chung. Các thôn thành lập, duy trì hoạt động các tổ, đội tuyên truyền về công tác bảo vệ môi trường, thu gom rác thải sinh hoạt, mô hình vệ sinh đồng ruộng, hạn chế sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; các làng văn hóa xây dựng và thực hiện tốt quy ước, hương ước về bảo vệ môi trường. Các thôn chủ động thường xuyên triển khai công tác bảo vệ Môi Trường, dọn vệ sinh đường làng ngõ xóm trên địa bàn thôn.

Nhận thức được tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe của người dân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện nếp sống văn minh, môi trường trong lành. Tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác thu gom, xử lý rác thải, thực hiện “3 sạch” (sạch nhà, sạch ngõ, sạch đường), theo phương trâm “Nhà sạch vườn xanh, đường bê tông, sông không rác” góp phần xây dựng xã giàu đẹp, văn minh. Duy trì thường xuyên phong trào chung tay bảo vệ môi trường đường làng ngõ xóm. Tích cực nhân rộng các điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, đem lại hiệu quả tích cực, không những nâng cao ý thức mà còn tạo chuyển biến mạnh mẽ về trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Môi trường bao gồm: Đất đai, tài nguyên thiên nhiên, động thực vật…tất cả các yếu tố có tác động, ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến sức khỏe, đời sống của con người. Môi trường cung cấp cho ta không gian để sống, cung cấp nguồn tài nguyên để sản xuất và là nơi chứa đựng chất thải.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Chính phủ đã ban hành hàng loạt các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường nhằm xử lý, răn đe những tổ chức, cá nhân có hành vi làm tổn hại đến môi trường, rồi các công nghệ xử lý rác thải, phát minh khoa học ra đời nhằm giảm thiểu những tác động đến môi trường.

Bảo vệ môi trường cần những hành động thiết thực.

- Việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết và hành động vì môi trường cùng chúng ta. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường.

- Đối với rác thải: Hạn chế sử dụng túi nilon. Ở nhà nên phân loại rác, đối với những rác thải như chai nhựa, giấy, túi nilon... gom lại bán phế liệu để tái sử dụng, tiết kiệm được nguồn tài nguyên, chủ động thu gom xử lý rác thải tại gia đình. Tuyệt đối không vứt rác ở các trục đường, đê điều, những nơi công cộng, không nên tiện tay vứt rác bừa bãi ra ngoài đường. Tuyệt đối không vứt rác, xả nước thải  xuống lòng sông,  mương máng..

- Đối với cây xanh: Không bẻ cành, ngắt phá cây xanh, trồng và chăm sóc cây xanh ở nhà cũng như cơ quan, khu dân cư, lên án, phê phán những trường hợp không biết giữ gìn và bảo vệ cây xanh nơi công cộng. Nhân dân chủ động thu gom xử lý, đốt các loại cành cây, rác thải làng nghề cây cảnh tại gia đình mình, nghiêm cấm vứt ra các trục đường, khu vực công cộng, lòng sông, mương , máng./.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Ô nhiễm môi trường là một trong những vấn đề cấp bách hiện nay, biến đổi khí hậu và nhiều hệ lụy khác mà con người phải gánh chịu.

Chúng ta thấy rằng, khí hậu ngày càng khắc nghiệt và khó dự báo hơn, mưa bão, lũ quét thất thường, suy thoái đất, nước, suy giảm nguồn tài nguyên rừng, ô nhiễm môi trường xảy ra trên diện rộng… Đó là các vấn đề về môi trường mà toàn nhân loại đã và đang đối mặt. Con người đã tác động quá nhiều đến môi trường, khai thác đến mức cạn kiệt các nguồn tài nguyên, thải nhiều chất độc làm cho môi trường không còn khả năng tự phân hủy. Hiện nay, cuộc sống đang phát triển ngày càng hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện, tuy nhiên, đối lập với nó, tình trạng ô nhiễm môi trường lại có những diễn biến phức tạp. Ô nhiễm môi trường đang là vấn đề không chỉ của riêng một vùng nào, mà ở khắp nơi, cả nông thôn, thành thị, miền núi, miền biển, cả các nguồn nước và không khí…. Thực hiện thu gom rác thải tập trung đã hạn chế được tình trạng đổ rác thải bừa bãi, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn một số hộ gia đình ở một số thôn chưa thực hiện việc thu gom rác thải tập trung, một số hộ chăn nuôi gia súc trong khu dân cư để còn ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của nhân dân.

Bảo vệ môi trường chính là bảo vệ sự sống của chúng ta. Nhà nước và địa phương đã có nhiều biện pháp để bảo vệ môi trường. Song chúng ta đã bao giờ tự hỏi “mình đã làm gì để bảo vệ môi trường và chống biến đổi khí hậu chưa?”.  Việc đầu tiên góp phần bảo vệ môi trường đó là nâng cao nhận thức để mọi người cùng hiểu, biết, và hành động vì môi trường. Chỉ có nhận thức đúng, suy nghĩ đúng mới hành động đúng, và mỗi một hành động nhỏ sẽ góp một phần lớn vào việc hình thành nếp sống văn minh, có trách nhiệm hơn với môi trường. Bên cạnh đó, chúng ta cần lên án, phê phán những trường hợp gây tác hại đến môi trường như vứt rác bừa bãi, không tham gia thực hiện thu gom rác thải tập trung.v.v…

Để góp phần bảo vệ môi trường, hãy thực hiện tốt việc thu gom rác thải tập trung, tất cả các gia đình sống trên địa bàn huyện phải thực hiện thu gom rác thải tập trung, nghiêm cấm việc đem rác thải, …. để ở những nơi công cộng. Nên hạn chế sử dụng túi nilon. Đối với các hộ chăn nuôi cần thực hiện nghiêm túc quy định về đảm bảo môi trường, phải thường xuyên vệ sinh chuồng trại, có hệ thống bioga, nước thải của Bioga phải qua hệ thống thống lọc và cho thoát nước ra khỏi khu dân cư.

Đó là những việc nhỏ và đơn giản mà bất kỳ ai cũng có thể làm được. Hãy sống thân thiện với môi trường, ta sẽ tận hưởng được những giây phút thư giãn, thoải mái trong bầu không khí trong lành, được tận hưởng những cảnh đẹp từ thiên nhiên. Ngược lại, nếu chỉ biết quyền lợi của cá nhân trước mắt mà làm tổn hại đến môi trường thì bản thân ta, con cháu ta sẽ nhận lấy một hậu quả thật khó lường. Bảo vệ môi trường là bảo vệ sự sống của chính chúng ta. Nâng cao trách nhiệm, ý thức tự rác bảo vệ môi trường, cùng nhau chung tay thực hiện để góp phần hình thành nếp sống văn minh hơn, tạo nên một môi trường sáng – xanh – sạch – đẹp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Biên tập: Quách Thị Hải Thanh

Kỹ thuật: Hồng Thắm

Chuyên mục phụ

lacthuyduongdaynong

Thông tin cần biết

Giavang

CHung khoan

 Thoi tiet

 TY GIA