Số liệu Kinh tế - Xã hội huyện Lạc Thủy
In Email
Chỉ mục bài viết
--------------------------------------------------Số liệu Kinh tế - Xã hội-------------------------------------------------
- Về Văn hóa - Xã hội
- Công tác xây dựng chính quyền, hoạt động thanh tra, tư pháp
- Công tác quốc phòng, an ninh
Tất cả các trang
 

                                             I. VỀ LĨNH VỰC KINH TẾ:

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp:

a) Về trồng trọt: Ngay từ  đầu vụ sản xuất chiêm xuân, Uỷ ban nhân dân huyện đã thành lập Ban chỉ đạo, phát động chiến dịch sản xuất, giao chỉ tiêu kế hoạch định hướng, cử cán bộ kỹ thuật phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên xuống cơ sở kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn quy trình sản xuất và phòng trừ sâu bệnh; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn và các ngành hướng dẫn hoạt động của hệ thống khuyến nông viên, thú y viên xã và các câu lạc bộ khuyến nông thôn bản tập trung cao cho sản xuất; xây dựng các mô hình, tổ chức 65 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật đến 2.782 lượt người tham gia (trong đó Trạm bảo vệ thực vật tổ chức 16 lớp tập huấn và 02 mô hình với 740 lượt người); Các ngành phục vụ nông nghiệp đã cung ứng 38,693 tấn lúa giống và 30,371 tấn ngô lai, 992,29 tấn phân bón các loại (Trong đó 6 tấn lúa giống thuần, 568 tấn NPK thông qua Hội nông dân hợp đồng tín chấp trả chậm). Phát động 02 đợt chiến dịch làm thuỷ lợi, hỗ trợ 190 triệu đồng phục vụ công tác phòng chống lũ bão. Kết quả tổng diện tích gieo trồng thực hiện 8.281 ha, tăng 10% so kế hoạch, bằng 113,5 % so năm 2008, trong đó diện tích cây lương thực 5.112,9 ha gồm: Cây lúa 2.956 ha đạt 107,8 % kế hoạch, năng suất bình quân 47,9 tạ/ha, đạt 94,5% so kế hoạch (giảm do vụ chiêm xuân bị ngập cục bộ 166,8 ha làm ảnh hưởng năng suất lúa và cây màu; vụ mùa dịch rầy nâu trên diện rộng gây hại 518,5 ha lúa bị nhiễm rầy trong đó 44,3 ha lúa bị cháy rầy không cho thu hoạch),  sản lượng 14.163 tấn, đạt 101,9% kế hoạch, bằng 103% so năm 2008; Cây ngô thực hiện 2.156,9 ha, đạt 118% kế hoạch, năng suất thu hoạch 52 tạ/ha, đạt 101,6% kế hoạch, sản lượng 11.180 tấn, đạt 119,9% kế hoạch.

Tổng sản lượng lương thực có hạt 25.343 tấn đạt 100,5% kế hoạch, Bình quân lương thực đạt 433 kg/khẩu/năm (36 kg/khẩu/tháng).

b) Về chăn nuôi: Tăng cường công tác tiêm phòng, vệ sinh thú y, đẩy mạnh hoạt động các chốt kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ 61.857 con gia súc, gia cầm. Ngân sách huyện hỗ trợ 232 triệu đồng phục vụ công tác tiêm phòng đàn trâu, bò và đàn dê vụ xuân hè; năm 2009 đã tiêm  phòng 23.272 con trâu bò, đạt 116% kế hoạch, 10.500 con lợn đạt 110% kế hoạch, dê 9.000 con đạt 130% kế hoạch, cung ứng 60.700 liều vác xin cho đàn gia cầm. Phát triển mạnh các mô hình chăn nuôi lợn, gà tập trung, tập trung bán công nghiệp hộ gia đình đảm bảo vệ sinh môi trường. Đàn trâu 6.473 con đạt 90% kế hoạch, tăng 0,8% so cùng kỳ năm 2008; đàn bò 8.544 con đạt 93% kế hoạch, tăng 2,5%; đàn lợn 27.175 con đạt 93% kế hoạch, tăng 0,9%; đàn gia cầm 315.326 con đạt 105 % kế hoạch, tăng 50%, đàn dê 12.000 con đạt 87,5% kế hoạch, bằng cùng kỳ năm 2008.

c) Thuỷ sản: Đã chuyển đổi 12,4 ha diện tích cấy lúa kém hiệu quả và một số diện tích khác sang nuôi trồng thuỷ sản, năm 2009 toàn huyện có 593,63 ha nuôi trồng thuỷ sản, đạt 103% kế hoạch. Sản lượng  327 tấn, đạt 109% kế hoạch, tăng 39% so với cùng kỳ năm 2008; trong đó sản lượng nuôi trồng 145 tấn, khai thác tự nhiên 182 tấn.

d) Sản xuất lâm nghiệp: Rừng trồng mới 760 ha đạt 100% kế hoạch, bằng 95% so năm 2008; làm thủ tục khai thác 135 ha rừng; khoanh nuôi bảo vệ rừng tự nhiên 4.015,12 ha đạt 100,4% kế hoạch. Công tác quản lý bảo vệ được tăng cường, xử lý 02 vụ vi phạm lâm luật (giảm 07 vụ so năm 2008), thu tiền nộp ngân sách 1,0 triệu đồng.

đ) Kinh tế trang trại: Năm 2009 cấp giấy chứng nhận bổ sung cho 08 chủ trang trại, nâng số trang trại được cấp giấy chứng nhận lên 262 hộ, trong đó có 217 trang trại hoạt động có hiệu quả. Hỗ trợ lãi suất cho các chủ trang trại 80 triệu đồng. Tổ chức sơ kết 3 năm (2007-2009) dự án phát triển kinh tế trang trại giai đoạn 2006-2010, triển khai kế hoạch thực hiện đến năm 2010 và những năm tiếp theo.

e) Công tác thuỷ lợi và phòng chống lũ bão: Sửa chữa cải tạo nâng cấp 12 công trình thuỷ lợi tổng kinh phí 22.813,179 triệu đồng, nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng công trình phục vụ cho sản xuất, triển khai các thủ tục thi công gói thầu số 5 kè Sông Bôi. Thực hiện chiến dịch toàn dân làm thuỷ lợi các địa phương đã huy động 19.823 ngày công, đạt 102% kế hoạch, đào đắp 17.270 m3 đất, đá, phát dọn 177.215 m kênh mương, giá trị thực hiện đạt 781,298 triệu đồng. Đôn đốc các ngành chức năng, các xã, thị trấn kiểm tra các công trình thuỷ lợi, hồ đập, chủ động phương án phòng chống khi có lũ bão xảy ra.

2. Sản xuất tiểu thủ công nghiệp.

Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp ước thực hiện 26.574 triệu đồng, đạt 110,7% kế hoạch tỉnh giao, đạt 89,5 % kế hoạch UBND huyện giao, tăng 8% so cùng kỳ 2008. Một số sản phẩm chính mang lại giá trị cao: ngành khai thác than 8.300 tấn đạt 103,75 % kế hoạch, khai thác đá các loại 157.000 m3 đạt 98,1%, cát 8.400 m3 đạt 102,4%, gạch nung 30,5  triệu viên đạt 106,1% kế hoạch... Tổ chức bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn cho ngành điện quản lý (riêng các xã An Lạc, An Bình, Yên Bồng, Phú Thành đang thực hiện dự án Năng lượng nông thôn 2 chưa bàn giao).

Thực hiện Nghị quyết số 17/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2008 của Hội đồng nhân dân huyện kỳ họp 12 khoá XVII về việc thông qua đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Lạc Thuỷ giai đoạn 2008-2015; Uỷ ban nhân dân huyện đã ra Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 20/02/2009 về việc phê duyệt đề án; tổ chức hội nghị triển khai các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ lãi vay Ngân hàng với các khoản vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện. Tổ chức triển khai các văn bản của Uỷ ban nhân dân huyện xuống các cụm xã, thị trấn trong huyện. Đào tạo nghề Mây giang tre đan xuất khẩu, lập đề án và mở 02 lớp Đào tạo nghề khâu bóng tại xã Đồng Tâm, thị trấn Chi Nê; lập đề án và phối hợp với Trung tâm khuyến công tỉnh mở 02 lớp  Đào tạo nghề gia công và chế tác đã cảnh tại Phú Thành; phối hợp các ngành chức năng và Uỷ ban nhân dân xã Yên Bồng xây dựng đề án Hợp tác xã nghề thủ công mỹ nghệ. Kêu gọi, thu hút 03 doanh nghiệp, công ty chuẩn bị các thủ tục đầu tư vào lĩnh vực sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện. Chỉ đạo các ngành có liên quan và đơn vị tư vấn lập hồ sơ  dự án xây dựng hạ tầng cụm công nghiệp Phú Thành II để thu hút các nhà đầu tư và xin vốn hỗ trợ của Trung ương.

Tóm lại: Đề án phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp huyện Lạc Thuỷ năm 2009 đã thực hiện được công tác tuyên truyền song chưa thực sự được các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp quan tâm; ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới đã ảnh hưởng lớn đến sản xuất các ngành sản xuất trong nước làm các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất cả nước cũng như trong huyện khó khăn trong việc đầu tư vốn, mở rộng sản xuất. Để đề án sớm phát huy hiệu quả cần quan tâm hơn trong công tác tuyên truyền, phổ biến cho các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất thấy hiệu quả mang lại từ đề án có tác dụng tương tự như hiệu quả mang lại từ  chính sách kích cầu của Chính phủ; thực hiện thành công đề án sẽ làm chuyển dịch cơ cấu kinh tế,  tăng tỷ tỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp theo Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp đề ra.

 

3. Công tác quản lý Tài nguyên và môi trường.

Rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2009; triển khai  kế hoạch kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2010; đăng ký nhu cầu sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2010-2020; Làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho  814 trường hợp với tổng diện tích 83,21 ha. Lập hồ sơ thu hồi 990.565,6 m2 đất trình tỉnh thẩm định, phê duyệt để phục vụ cho các công trình, dự án. Chỉ đạo đo đạc xong 17.245,19 ha đất lâm nghiệp theo Quyết định 672/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ; ra quyết định thu hồi và đổi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho 1.122 hộ  tổng diện tích 1.199,95 ha. Hoàn chỉnh xác minh nguồn gốc sử dụng đất và đề nghị tỉnh thu hồi 2.126.229 m2 của 1.713 hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng do Nông trường quản lý để lập thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất  theo quy định. Khảo sát, xây dựng bảng giá các loại đất năm 2010.

Kiểm tra 17 cơ sở khai thác khoáng sản, lập hồ sơ đề nghị cấp phép 03 đơn vị có nhu cầu sản xuất gạch Tuynen tại xã Phú Thành. Tổ chức tuyên truyền  về Luật Tài nguyên nước, phối hợp với Hội nông dân huyện tổ chức hội thi “Nông dân tìm hiểu nước sạch vệ sinh môi trường”, tổ chức mít tinh diễu hành  hưởng ứng ngày Môi trường thế giới 05/6/2009. Trồng bổ sung cây xanh  bảo vệ môi trường tại các khu dân cư, trường học và nơi trung tâm thị trấn Chi Nê. Phối hợp cơ quan liên quan giải quyết xong 07 đơn khiếu nại của hộ gia đình, cá nhân và tổ chức về lĩnh vực đất đai. Kiểm tra sử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường và khoáng sản.

4. Công tác Giao thông vận tải,  Điện lực.

a) Công tác giao thông - vận tải: Thực hiện chiến dịch toàn dân làm giao thông nông thôn, các xã, thị trấn đã huy động 30.000 ngày công tu bổ 286 km đường giao thông liên xã, liên thôn, sửa chữa 10 vị trí cầu phao, đào đắp đất, đá các loại 10.150 m3, nạo vét rãnh thoát nước dọc 350.000 m, tổng giá trị thực hiện ước đạt 1.306 triệu đồng. Thực hiện cứng hoá 24 km đường giao thông nông thôn tổng kinh phí 7.591,64 triệu đồng (nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, huyện, xã và nhân dân đóng góp). Ngân sách huyện  đầu tư 02 công trình tổng kinh phí 4.302 triệu đồng, nguồn vốn tỉnh và trung ương đầu tư 6 công trình tổng kinh phí 54.300 triệu đồng.

Tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền thực hiện Luật an toan toàn giao thông, phối hợp Hội nông dân huyện thành lập đội tuyên truyền dự thi tìm hiểu Luật giao thông đường bộ do tỉnh tổ chức, phát động tham gia hội thi viết, tìm hiểu Luật giao thông đường thuỷ nội địa. Kiểm tra 135 đợt phương tiện tham gia giao thông đường bộ, phát hiện 921 trường hợp vi phạm, xử phạt 871 trường hợp, thu nộp kho bạc Nhà nước 247,783 triệu đồng.

b) Hoạt động điện lực: Ngành điện cung ứng phục vụ sản xuất và sinh hoạt 13.209.400 KWh điện, tăng 21,5% so cùng kỳ 2008. Tổng số giờ cấp điện 8.059/8.514 giờ đạt 94,6%. Tiếp nhận lưới điện nông thôn cho ngành điện quản lý. Đầu tư, cải tạo mạng lưới điện hiện có, chuyển  đổi công suất các trạm biến áp, cải tạo đường dây, lắp đặt van chống sét, sửa chữa thường xuyên đường dây 0,4 kv từng bước đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và sinh hoạt nhân dân.

5. Công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, thu hút đầu tư và hoạt động Hợp tác xã.

a) Công tác quy hoạch, kế hoạch: Căn cứ Nghị quyết số 18/2008/NQ-HĐND ngày 19/12/2009 của HĐND huyện, ngay từ đầu năm UBND huyện đã chủ động giao chỉ tiêu và hướng dẫn thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2009 cho các ngành, Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế thế giới và biến động trong nước, để đạt được tăng trưởng kinh tế phù hợp với điều kiện của huyện, UBND huyện đã lập tờ trình đề nghị HĐND huyện điều chỉnh tăng trưởng kinh tế từ 14% xuống còn 12%. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2010 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 theo sự chỉ đạo của các sở, ngành và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Tiếp tục triển khai cắm mốc quy hoạch thị trấn Chi nê; quy hoạch chi tiết trụ sở các xã, thị trấn; công bố quy hoạch 03 điểm dân cư xã Đồng Tâm phục vụ cho nhu cầu đất ở trong thời gian tới.

b) Công tác quản lý vật liệu xây dựng và quản lý chất lượng công trình:  Phối hợp các ngành chức năng của tỉnh kiểm tra các cơ sở khai thác cát trên địa bàn theo đúng quy định. Chỉ đạo ngành chức năng phối hợp Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn kiểm tra 35 cơ sở sản xuất vật  liệu xây dựng trên địa bàn. Tiến hành kiểm tra chất lượng 35 công trình xây dựng nguồn vốn 135 xã và huyện làm chủ đầu tư, công trình kiên cố hoá trường lớp học, thẩm định thiết kế dự toán 11 công trình theo phân cấp tổng kinh phí 9,2 tỷ đồng.

c) Công tác xây dựng cơ bản: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản có nhiều chuyển biến tích cực, từ khâu quy hoạch, chuẩn bị và thực hiện đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án  đảm bảo tốt tiến độ. Năm 2009 có 112 dự án được đầu tư tại huyện, trong đó 77 dự án chuyển tiếp, 35 dự án mới, tổng số vốn từ ngân sách nhà nước đầu tư đạt 141.164 triệu đồng, tăng 76,4% Nghị quyết HĐND huyện giao,  đạt 384,5 kế hoạch vốn đầu năm tỉnh giao (nguyên nhân tăng do được bổ sung thêm 104.456 triệu đồng cho các chương trình dự án); trong đó tỉnh làm chủ đầu tư  9.800 triệu đồng, huyện làm chủ đầu tư 131.364 triệu đồng. Khối lượng thực hiện các dự án huyện làm chủ đầu tư  112.351 triệu đồng đạt 85,5% kế hoạch, đã rải ngân 93.274 triệu đồng đạt 71% kế hoạch vốn, dự kiến hết tháng 12 thanh toán đạt 100% kế hoạch vốn 2009.

Nhìn chung các dự án đầu tư được quan tâm triển khai tích cực, thu hút được khá vốn đầu tư xây dựng cơ bản; công tác quản lý chất lượng đảm bảo theo quy định; song vẫn còn nhà thầu thi công chậm tiến độ ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn, có dự án giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát chưa chặt chẽ ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ thi công công trình.

d) Về thu hút đầu tư: Thu hút đầu tư có nhiều khởi sắc, năm 2009 đã thu hút 25 dự án đầu tư tại huyện với số vốn trên 1.000 tỷ đồng  nâng tổng số dự án được đầu tư tại huyện 29 dự án, trong đó 10 dự án được cấp phép đầu tư, 19 dự án đang hoàn thiện cấp phép đầu tư,  nhiều nhà đầu tư khác đang xin khảo sát địa điểm đầu tư. 05 dự án đã đi vào hoạt động, số còn lại đang làm các thủ tục đền bù giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.

e) Hoạt động Doanh nghiệp và Hợp tác xã: Tính đến  cuối năm 2009 có 65 doanh nghiệp, 1.386 hộ kinh doanh cá thể hoạt động tập trung chủ yếu vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ vận tải, cơ khí, xây dựng và khai thác vật liệu; các doanh nghiệp hoạt động  ngày càng phát huy hiệu quả, chấp hành các quy định về quản lý thuế của Nhà nước, giải quyết việc làm cho người lao động, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế của huyện.

Toàn huyện có 92 Hợp tác xã và tổ hợp tác (trong đó 67 Hợp tác xã, 25 tổ hợp tác), 37 Hợp tác xã hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2003). Các Hợp tác xã nông, lâm nghiệp chủ yếu thực hiện nhiệm vụ chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dịch vụ thuỷ lợi, dịch vụ bảo vệ nội đồng, bảo vệ thực vật, thú y, cung ứng giống cho x• viên; các loại hình Hợp tác xã khác tự hạch toán kinh doanh; riêng Hợp tác xã điểm xã Đồng Tâm I được tổ chức Jica Nhật bản cử 02 chuyên viên giúp về lĩnh vực ngành nghề nông thôn và trồng trọt đang dần hoạt động ổn định; HTX sản xuất giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả mới đi vào hoạt động bước đầu có hiệu quả. Còn một số HTX hoạt động mang tính hình thức, trình độ năng lực quản lý điều hành còn hạn chế, hoạt động quy mô nhỏ lẻ, tiềm lực kinh tế yếu, chưa phát huy có sức mở rộng sản xuất, ngành nghề kinh doanh đơn điệu, chưa năng động trong nền kinh tế thị trường.

6. Công tác Tài chính, Ngân hàng, Kho bạc.

a) Công tác Tài chính: Tăng cường công tác tuyên truyền Luật thuế thu nhập cá nhân, cấp mã số cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện. Phân bổ và giao dự toán thu - chi ngân sách đúng Luật ngân sách Nhà nước. Thực hiện chương trình kiểm toán của Nhà nước, qua kiểm tra nhìn chung công tác quản lý thu - chi ngân sách Nhà nước và quản lý vốn đầu tư xây dựng đều đảm bảo Luật ngân sách và Luật  đầu tư xây dựng, đôn đốc nộp đủ  thuế thu nhập và thuế giá trị gia tăng của một số doanh nghiệp vào ngân sách Nhà nước. Tổ chức thành công lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ  tịch nước trao tặng.

- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thực hiện 29.576,6 triệu đồng đạt 146 % dự toán tỉnh giao, đạt 125% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, bằng 99,6% so năm 2008. Nhiều khoản thu đạt và vượt Nghị quyết HĐND huyện giao, riêng khoản thu tiền sử dụng đất thấp, đạt 88,1% so pháp lệnh tỉnh giao, đạt 76,3% so với Nghị quyết HĐND huyện giao, bằng 73,99% so cùng kỳ 2008.

- Tổng thu ngân sách huyện ước thực hiện 173.973,9 triệu đồng đạt 142,7% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, tăng 13,3% so năm 2008

- Tổng chi ngân sách huyện ước thực hiện 170.075,3 triệu đồng đạt 139,5% Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện, tăng 15,5% so cùng kỳ năm 2008.

b) Công tác Ngân hàng: Các Ngân hàng đã tích cực huy động các nguồn vốn cho vay kinh doanh, phát triển sản xuất, ổn định đời sống nhân dân. Năm 2009  tổng nguồn vốn huy động 248.000 triệu đồng trong đó: chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT huy động 163.000 triệu đồng, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huy động 85.000 triệu đồng. Tổng doanh số cho vay 305.000 triệu đồng trong đó: chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT cho vay 270.000 triệu đồng, tăng 35% so cùng kỳ năm 2008; phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 35.000 triệu đồng, tăng 44,7% so cùng kỳ năm 2008.

Thực hiện các chính sách hỗ trợ lãi suất, đến hết 30/11/2009 cho vay 60.000 triệu đồng trong đó chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp và PTNT cho vay 35.000 triệu đồng, phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội cho vay 25.000 triệu đồng.

b) Hoạt động Kho bạc Nhà nước huyện: Bám sát dự toán ngân sách địa phương, hạch toán tỷ lệ điều tiết phân chia ngân sách đúng quy định, cấp phát thanh toán và kiểm soát chi ngân sách Nhà nước, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản kịp thời, đảm bảo an toàn kho quỹ của Nhà nước.

7. Hoạt động Khoa học công nghệ, Thương mại và dịch vụ.

a) Hoạt động Khoa học công nghệ: Tổ chức triển khai đào tạo nhận thức chung việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước cho lãnh đạo và cán bộ các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện. Kiện toàn Hội đồng khoa học kỹ thuật huyện, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật triển khai ra diện rộng các mô hình phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật chất lượng sản phẩm, các văn bản  hướng dẫn chi tiết thi hành luật và các văn bản ban hành danh mục phương tiện đo lường phải kiểm định. Tổ chức  kiểm tra và nhắc nhở  các cơ sở sản xuất kinh doanh bia, rượu, hàng hoá hết hạn sử dụng, xăng, dầu, mũ bảo hiểm, phương tiện đo lường, an toàn bức xạ  nhằm bảo vệ quyền lợi tiêu dùng và chất lượng cuộc sống của nhân dân.

b) Về thương mại, dịch vụ: Tổ chức kiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu và gian lận thương mại, chống sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng. Tiến hành kiểm tra 258 cơ sở kinh doanh, sử phạt 123 cơ sở vi phạm, tổng số tiền thu phạt và giá trị hàng tịch thu thanh lý, tiêu huỷ 39,895 triệu đồng. Kiểm tra quản lý, khai thác kinh doanh chợ đầu mối Nông sản huyện và chợ Nông sản xã Đồng Tâm, bổ sung hệ thống điện phục vụ các điểm kinh doanh và thực hiện chính sách khuyến thương cho các hộ kinh doanh tại chợ đầu mối Nông sản huyện. Chuẩn bị kế hoạch để tổ chức Hội chợ triển lãm - Thương mại - Văn hoá huyện Lạc Thuỷ vào cuối tháng 12/2009.
Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

lacthuy

 

 

CUM-CONG-NGHIEP

 

Bản đồ hành chính Tỉnh

ban-do-hanh-chinh-tinh-HoaBinh-190

Du lịch Lạc Thủy

img


 

VideoclipGet the Flash Player to see this player.

UBND_TP_HOA_BINH

So_TTTT

so_tu_phap_tinh_hoa_binh

 

Previous Month December Next Month
T2 T3 T4 T5 T6 T7 CN
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0